महाराष्ट्रातील या विधानसभेच्या जागांवर पडले आरक्षण... पाहा तुमचा मतदार संघ आरक्षित तर नाही ना? 

विधानसभा निवडणुकीची तारीख येत्या काही दिवसात जाहीर होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाने आपली कंबर कसली आहे.

vidhansabha election 2019 maharashtra constituency reservation full list  news in marathi
महाराष्ट्र विधानसभा 2019 जिल्हा निहाय तालुका यादी आणि आरक्षित यादी 

मुंबई :  विधानसभा निवडणुकीची तारीख येत्या काही दिवसात जाहीर होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाने आपली कंबर कसली आहे. तसेच प्रत्येक मतदार संघातील आरक्षण लक्षात घेऊन आपले उमेदवार निश्चिती केली आहे. अद्याप कोणत्याही पक्षाच्या उमेदवारांची अंतीम यादी जाहीर झाली नाही. त्यामुळे आरक्षण पाहून प्रत्येक पक्ष हा तुल्यबळ उमेदवार देण्यावर भर ठेवणार आहे. 

आम्ही तुम्हांला महाराष्ट्रातील २८८ जागांसाठी कुठे आरक्षण आहे. तर कोणता मतदार संघ ओपन आहे. याची सविस्तर यादी देत आहोत. 

महाराष्ट्र विधानसभा 2019 जिल्हा निहाय तालुका यादी आणि आरक्षित यादी


  == नंदुरबार ==
1 - अक्कलकुवा (एसटी)
2 - शहादा (एसटी)
3 - नंदुरबार (एसटी)
4 - नवापूर (एसटी)

   == धुळे ==
5 - साक्री (एसटी)
6 - धुळे ग्रामीण
7 - धुळे शहर
8 - सिंधखेडा
9 - शिरपूर (एसटी)

    == जळगाव ==
10 - चोपडा (एसटी)
11 - रावेर
12 - भुसावळ (एससी)
13 - जळगाव शहर
14 - जळगाव ग्रामीण
15 - अमळनेर
16 - एरंडोल
17 - चाळीसगाव
18 - पाचोरा
19 - जामनेर
20 - मुक्ताईनगर

== बुलढाणा ==
21 - मलकापूर
22 - बुलढाणा
23 - चिखली
24 - सिंधखेड राजा
25 - मेहकर (एससी)
26 - खामगाव
27 - जळगाव (जामोद)

== अकोला ==
28 - अकोट
29 - बाळापूर
30 - अकोला पश्चिम
31 - अकोला पूर्व
32 - मूर्तिजापूर (एससी)

== वाशिम ==
33 - रिसोड
34 - वाशिम (एससी)
35 - कारंजा

== अमरावती ==
36 - धामणगाव रेल्वे
37 - बडनेरा
38 - अमरावती
39 - तेओसा 
40 - दर्यापूर (एससी)
41 - मेळघाट (एसटी)
42 - अचलपूर
43 - मोर्शी

== वर्धा ==
44 - आर्वी
45 - देवळी
46 - हिंगणघाट
47 - वर्धा

== नागपूर ==
48 - काटोल
49 - सावनेर
50 - हिंगणा
51 - उमरेड (एससी)
52 - नागपूर दक्षिण पश्चिम
53 - नागपूर दक्षिण
54 - नागपूर पूर्व
55 - नागपूर मध्यवर्ती
56 - नागपूर पश्चिम
57 - नागपूर उत्तर (एससी)
58 - कामठी
59 - रामटेक

== भंडारा ==
60 - तुमसर
61 - भंडारा (एससी)
62 - साकोली

== गोंदिया ==
63 - अर्जुनी मोरगाव (एससी)
64 - तिरोरा
65 - गोंदिया
66 - आमगाव (एसटी)
गडचिरोली
67 - आरमोरी (एसटी)
68 - गडचिरोली (एसटी)
69 - अहेरी (एसटी)

== चंद्रपूर ==
70 - राजुरा
71 - चंद्रपूर (एससी)
72 - बल्लारपूर
73 - ब्रम्हपुरी
74 - चिमूर
75 - वरोरा

== यवतमाळ ==
76 - वणी
77 - राळेगाव (एसटी)
78 - यवतमाळ
- - - दिग्रस
80 - आर्णी (एसटी)
81 - पुसद
82 - उमरखेड (एससी)

== नांदेड ==
83 - किनवट
84 - हदगाव
85 - भोकर
86 - नांदेड उत्तर
87 - नांदेड दक्षिण
88 - लोहा
89 - नायगाव
90 - देगलूर (एससी)
91 - मुखेड

== हिंगोली ==
92 - बसमत
93 - कळमनुरी
94 - हिंगोली

== परभणी ==
95 - जिंतूर
96 - परभणी
97 - गंगाखेड
98 - पाथरी

== जालना ==
99 - परतूर
100 - घनसावंगी
101 - जालना
102 - बदनापूर (एससी)
103 - भोकरदन

== औरंगाबाद ==
104 - सिल्लोड
105 - कन्नड
106 - फुलंब्री
107 - औरंगाबाद (मध्य)
108 - औरंगाबाद (पश्चिम) (एससी)
109 - औरंगाबाद (पूर्व)
110 - पैठण
111 - गंगापूर
112 - वैजापूर

== नाशिक ==
113 - नांदगाव
114 - मालेगाव (मध्य)
115 - मालेगाव (बाह्य)
116 - बागलाण (एसटी)
117 - कळवण (एसटी)
118 - चांदवड
119 - येवला
120 - सिन्नर
121 - निफाड
122 - दिंडोरी (एसटी)
123 - नाशिक पूर्व
124 - नाशिक (मध्य)
125 - नाशिक पश्चिम
126 - देवळाली (एससी)
127 - इगतपुरी (एसटी)

  == पालघर ==
128 - डहाणू (एसटी)
129 -विक्रमगड (एसटी)
130 - पालघर (एसटी)
131 - बोईसर (एसटी)
132 - नालासोपारा
133 - वसई

     == ठाणे ==
134 - भिवंडी ग्रामीण (एसटी)
135 - शहापूर (एसटी)
136 - भिवंडी पश्चिम
137 - भिवंडी पूर्व
138 - कल्याण पश्चिम
139 - मुरबाड
140 - अंबरनाथ (एससी)
141 - उल्हासनगर
142 - कल्याण पूर्व
143 - डोंबिवली
144 - कल्याण ग्रामीण
145 - मीरा भाईंदर
146 - ओवला माजिवडा
147 - कोपरी-पाचपाखडी
148 - ठाणे
149 - मुंब्रा-कळवा
150 - ऐरोली
151 - बेलापूर

== मुंबई उपनगर ==
152 - बोरिवली
153 - दहीसर
154 - मागोठाणे
155 - मुलुंड
156 - विक्रोळी
157 - भांडुप वेस्ट
158 - जोगेश्वरी पूर्व
159 - दिंडोशी
160 - कांदिवली पूर्व
161 - चारकोप
162 - मालाड वेस्ट
163 - गोरेगाव
164 - वर्सोवा
165 - अंधेरी वेस्ट
166 - अंधेरी पूर्व
167 - विलेपार्ले
168 - चांदिवली
169 - घाटकोपर पश्चिम
170 - घाटकोपर पूर्व
171 - मानखुर्द शिवाजीनगर
172 - अनुशक्ती नगर
173 - चेंबूर
174 - कुर्ला (एससी)
175 - कलिना
176 - वांद्रे पूर्व
177 - वांद्रे वेस्ट

== मुंबई शहर ==
178 - धारावी (एससी)
179 - सायन कोळीवाडा
180 - वडाळा
181 - माहीम
182 - वरळी
183 - शिवडी
184 - भायखळा
185 - मलबार हिल
186 - मुंबादेवी
187 - कुलाबा

  == रायगड ==
188 - पनवेल
189 - कर्जत
190 - उरण
191 - पेण
192 - अलिबाग
193 - श्रीवर्धन
194 - महाड

== पुणे ==
195 - जुन्नर
196 - आंबेगाव
197 - खेड आळंदी
198 - शिरूर
199 - दौंड
200 - इंदापूर
201 - बारामती
202 - पुरंदर
203 - भोर
204 - मावळ
205 - चिंचवड
206 - पिंपरी (एससी)
207 - भोसरी
208 - वडगाव शेरी
209 - शिवाजीनगर
210 - कोथरूड
211 - खडकवासला
212 - पार्वती
213 - हडपसर
214 - पुणे कॅन्टोन्मेंट (एससी)
215 - कसबा पेठ


अहमदनगर
216 - अकोले (एसटी)
217 - संगमनेर
218 - शिर्डी
219 - कोपरगाव
220 - श्रीरामपूर (एससी)
221 - नेवासा
222 - शेवगाव
223 - राहुरी
224 - पारनेर
225 - अहमदनगर शहर
226 - श्रीगोंदा
227 - कर्जत जामखेड

      == बीड ==
228 - गेवराई
229 - माजलगाव
230 - बीड
231 - आष्टी
232 - कैज (एससी)
233 - परळी

    == लातूर ==
234 - लातूर ग्रामीण
235 - लातूर शहर
236 - अहमदपूर
237 - उदगीर (एससी)
238 - निलंगा
239 - औसा


उस्मानाबाद
240 - उमरगा (एससी)
241 - तुळजापूर
242 - उस्मानाबाद
243 - परांडा

== सोलापूर ==
244 - करमाळा
245 - माढा
246 - बार्शी
247 - मोहोळ (एससी)
248 - सोलापूर शहर उत्तर
249 - सोलापूर शहर मध्यवर्ती
250 - अक्कलकोट

  == सोलापूर ==
251 - सोलापूर दक्षिण
252 - पंढरपूर
253 - सांगोला
254 - माळशिरस (एससी)

== सातारा ==
255 - फलटण (एससी)
256 - वाई
257 - कोरेगाव
258 - माण
259 - कराड उत्तर
260 - कराड दक्षिण
261 - पाटण
262 - सातारा

== रत्नागिरी ==
263 - दापोली
264 - गुहागर
265 - चिपळूण
266 - रत्नागिरी
267 - राजापूर

== सिंधुदुर्ग ==
268 - कणकवली
269 ​​- कुडाळ
270 - सावंतवाडी

== कोल्हापूर ==
271 - चंदगड
272 - राधानगरी
273 - कागल
274 - कोल्हापूर दक्षिण
275 - करवीर
276 - कोल्हापूर उत्तर
277 - शाहूवाडी
278 - हातकणंगले (एससी)
279 - इचलकरंजी
280 - शिरोळ

     == सांगली ==
281 - मिरज (एससी)
282 - सांगली
283 - इस्लामपूर
284 - शिराळा
285 - पलूस-कडेगाव
286 - खानपूर
287 - तासगाव-कवठे महांकाळ
288 - जत

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी
loadingLoading...
loadingLoading...
loadingLoading...