Corona in Maharashtra : बापरे ! राज्यात आढळले कोरोनाचे १३५७ रुग्ण, एका रुग्णाचा मृत्यू

राज्यात आज कोरोनाचे तब्बल १ हजार ३५७ रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे राज्यात कोरोनाची चौथी लाट आली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ५९५ रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३७ हजार ९५० वर पोहोचली आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे.

corona virus
कोरोना  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात आज कोरोनाचे तब्बल १ हजार ३५७ रुग्ण आढळले आहेत.
  • त्यामुळे राज्यात कोरोनाची चौथी लाट आली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
  • गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ५९५ रुग्ण बरे झाले आहेत

Corona in Maharashtra : मुंबई : राज्यात आज कोरोनाचे तब्बल १ हजार ३५७ रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे राज्यात कोरोनाची चौथी लाट आली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ५९५ रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३७ हजार ९५० वर पोहोचली आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे, त्यामुळे मृतांचा आकडा १ लाख ४७ हजार ८६५ वर पोहोचला आहे. राज्यात जरी मास्कसक्ती हटवली असली तरी नागरिकांनी मास्क लावावा असे आवाहन राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले आहे. सध्या राज्यात ५ हजार ८८८ सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. एकट्या मुंबईत ४ हजार २९४ सक्रिय रुग्ण आहेत.  

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण ५८८८ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६७९७५

१०४४११३

१९५६८

४२९४

ठाणे

७६८९०३

७५६२१५

११९१९

७६९

पालघर

१६३७९१

१६०२९८

३४०७

८६

रायगड

२४४७६५

२३९६८५

४९४५

१३५

रत्नागिरी

८४४५८

८१८९८

२५४६

१४

सिंधुदुर्ग

५७१७५

५५६३२

१५३३

१०

पुणे

१४५५२६४

१४३४२७२

२०५४५

४४७

सातारा

२७८२२७

२७१५०९

६७१५

सांगली

२२७०७४

२२१४०३

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९५

२१४५९०

५९०४

११

सोलापूर

२२७०७७

२२११९५

५८७९

१२

नाशिक

४७२९२०

४६३९८६

८९११

२३

१३

अहमदनगर

३७७७४६

३७०४९५

७२४२

१४

जळगाव

१४९५३७

१४६७७४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१६

४५६५४

९६२

१६

धुळे

५०७५८

५००८८

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५५१

१७२२६५

४२८४

१८

जालना

६६३३२

६५१०८

१२२४

१९

बीड

१०९२१३

१०६३२३

२८८५

२०

लातूर

१०४९१८

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५७४

५७२९३

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७७

२१६६२

५१४

२३

नांदेड

१०२६७५

९९९६८

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१६५

७३०२४

२१३९

२५

अमरावती

१०५९६८

१०४३४०

१६२४

२६

अकोला

६६१८४

६४७१३

१४७०

२७

वाशिम

४५६४४

४४९९७

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२१

९११८५

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८३

८०१६२

१८२०

३०

नागपूर

५७६४८५

५६७२३४

९२१५

३६

३१

वर्धा

६५६७९

६४२६८

१४०८

३२

भंडारा

६७९४८

६६८०३

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८५३

९७२४६

१५९२

१५

३५

गडचिरोली

३६९८७

३६२५९

७२६

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८९१७०३

७७३७९५०

१४७८६५

५८८८

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात १३५७ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,९१,७०३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

८८९

१०६७९७५

१९५६८

ठाणे

२५

११८१६९

२२८९

ठाणे मनपा

९१

१९०३९३

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१०४

१६७५४२

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७

१७६३०१

२९७४

उल्हासनगर मनपा

२६५३३

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१५४

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

२५

७६८११

१२२७

पालघर

६४६९२

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

२०

९९०९९

२१६३

११

रायगड

२१

१३८४५५

३४६३

१२

पनवेल मनपा

२९

१०६३१०

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

१२२७

२२४५४३४

३९८३९

१३

नाशिक

१८३७६७

३८१४

१४

नाशिक मनपा

२७८१४१

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१२

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१३५

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६११

१६४५

१८

धुळे

२८४७०

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९२०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१७

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१६

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७५७७

२०५४६

२३

पुणे

१०

४२५८२५

७२०४

२४

पुणे मनपा

६८

६८१५७०

९७१४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

२५

३४७८६९

३६२७

२६

सोलापूर

१८९९०४

४३२३

२७

सोलापूर मनपा

३७१७३

१५५६

२८

सातारा

२७८२२७

६७१५

 

पुणे मंडळ एकूण

१०४

१९६०५६८

३३१३९

२९

कोल्हापूर

१६२१५९

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३६

१३२६

३१

सांगली

१७४८०१

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२७३

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१७५

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४५८

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९२०२

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०८

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७४३

२३४३

३७

जालना

६६३३२

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७७

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८२६

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६३४

७३०१

४१

लातूर

७६५२५

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१६५

२१३९

४४

बीड

१०९२१३

२८८५

४५

नांदेड

५१९४५

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७३०

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९७१

१०२१७

४७

अकोला

२८२८६

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९८

७९७

४९

अमरावती

५६३२३

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६४५

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८३

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२१

८३६

५३

वाशिम

४५६४४

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१८००

६३९१

५४

नागपूर

१५०९८३

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५५०२

६११७

५६

वर्धा

६५६७९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४८

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५६१३

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२४०

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८७

७२६

 

नागपूर एकूण

८९१३७३

१४६७०

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

१३५७

७८९१७०३

१४७८६५

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी