Corona Virus : राज्यात आढळले कोरोनाचे २३३ रुग्ण, शुन्य कोरोना मृत्यू, बरे होणार्‍या रुग्णांची संख्येत वाढ

Corona Virus गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे तब्बल २३३ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत आजही कोरोनामुळे एकही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. गेल्या २४ तासांत १७३ रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ७७लाख २९ हजार ६४२ वर पोहोचली आहे.

corona virus
कोरोना  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे तब्बल २३३ रुग्ण आढळले आहेत.
  • गेल्या २४ तासांत आजही कोरोनामुळे एकही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही.
  • गेल्या २४ तासांत १७३ रुग्ण बरे झाले आहेत.

Corona in Maharashtra : मुंबई : गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे तब्बल २३३ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत आजही कोरोनामुळे एकही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. गेल्या २४ तासांत १७३ रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ७७लाख २९ हजार ६४२ वर पोहोचली आहे. सध्या राज्यात १ हजार १०९ सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यातील ९ जिल्ह्यांत सक्रिय कोरोना  रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे. त्यात नंदूरबार, लातूर,उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांच्या समावेश आहे. 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण ११०९ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५९३९५

१०३९१५०

१९५६३

६८२

ठाणे

७६७०४६

७५५०२२

११९१५

१०९

पालघर

१६३६१८

१६०२०५

३४०७

रायगड

२४४३७८

२३९४१५

४९४५

१८

रत्नागिरी

८४४२४

८१८७६

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५४

५५६१९

१५३३

पुणे

१४५३७४२

१४३२९६९

२०५४४

२२९

सातारा

२७८२१९

२७१५०४

६७१३

सांगली

२२७०५५

२२१३८८

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४८६

२१४५८०

५९०४

११

सोलापूर

२२७०५८

२२११७६

५८७६

१२

नाशिक

४७२८५२

४६३९३४

८९१०

१३

अहमदनगर

३७७६७३

३७०४१६

७२४२

१५

१४

जळगाव

१४९५२५

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५४

५००८१

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५२३

१७२२३८

४२८४

१८

जालना

६६३२४

६५०९८

१२२४

१९

बीड

१०९१८२

१०६२९७

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५५४

५७२७२

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७२

२१६५८

५१४

२३

नांदेड

१०२६६४

९९९५९

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५३

७३०१४

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४४

१०४३२१

१६२३

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२६

४४९८१

६४१

२८

बुलढाणा

९२०१०

९११७२

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८०

८०१६०

१८२०

३०

नागपूर

५७६३९६

५६७१७५

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२३

९७२२९

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७८

३६२५२

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७८५९६

७७२९६४२

१४७८४५

११०९

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात २३३ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७८,५९६ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१३०

१०५९३९५

१९५६३

ठाणे

११८०५३

२२८७

ठाणे मनपा

१४

१८९६४७

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६६८३९

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१९४

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६४०

१२२७

पालघर

६४६६७

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९५१

२१६३

११

रायगड

१३८३१३

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०६५

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

१५९

२२३४४३७

३९८३०

१३

नाशिक

१८३७४५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०९७

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०९०

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५८३

१६४५

१८

धुळे

२८४६७

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८७

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४१९

२०५४५

२३

पुणे

४२५६१४

७२०४

२४

पुणे मनपा

३७

६८०५६०

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१६

३४७५६८

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९१

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१९

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

६१

१९५९०१९

३३१३३

२९

कोल्हापूर

१६२१५५

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७९०

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६५

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५४

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२४

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९११९

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२७

२३४३

३७

जालना

६६३२४

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७२

५१४

३९

परभणी

३७७४६

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८०८

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५७३

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५३

२१३९

४४

बीड

१०९१८२

२८८३

४५

नांदेड

५१९३८

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२६

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९१६

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८०

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०१०

८३६

५३

वाशिम

४५६२६

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७४१

६३९०

५४

नागपूर

१५०९५०

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४४६

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८५

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७८

७२५

 

नागपूर एकूण

८९१२२८

१४६६९

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

२३३

७८७८५९६

१४७८४५

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल ०५  मे २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी