महाराष्ट्रात २४ तासांत ६७ हजार १२३ नवे कोरोना रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 17, 2021 | 22:44 IST

67 thousand 123 new covid19 cases in maharashtra महाराष्ट्रात २४ तासांत ६७ हजार १२३ नवे कोरोना रुग्ण आढळले. तसेच राज्यातील कोरोना रुग्णांपैकी ५६ हजार ७८३ जण २४ तासांत बरे झाले.

67 thousand 123 new covid19 cases in maharashtra
महाराष्ट्रात २४ तासांत ६७ हजार १२३ नवे कोरोना रुग्ण 

थोडं पण कामाचं

  • महाराष्ट्रात २४ तासांत ६७ हजार १२३ नवे कोरोना रुग्ण
  • मागील २४ तासांत राज्यात कोरोनामुळे ४१९ मृत्यू
  • सध्या महाराष्ट्रात ६ लाख ४७ हजार ९३३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण

मुंबईः महाराष्ट्रात २४ तासांत ६७ हजार १२३ नवे कोरोना रुग्ण आढळले. तसेच राज्यातील कोरोना रुग्णांपैकी ५६ हजार ७८३ जण २४ तासांत बरे झाले. मागील २४ तासांत राज्यात कोरोनामुळे ४१९ मृत्यू झाले. 67 thousand 123 new covid19 cases in maharashtra

आतापर्यंत महाराष्ट्रात ३७ लाख ७० हजार ७०७ जण कोरोनाबाधीत झाले. यापैकी ३० लाख ६१ हजार १७४ जण कोरोनामुक्त झाले. राज्यात कोरोनामुळे ५९ हजार ९७० मृत्यू झाले. कोरोना झालेल्यांपैकी १ हजार ६३० जणांचा इतर कारणांमुळे मृत्यू झाल्याची माहिती राज्य शासनाने दिली. सध्या महाराष्ट्रात ६ लाख ४७ हजार ९३३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत महाराष्ट्रात २ कोटी ३५ लाख ८० हजार ९१३ कोरोना चाचण्या झाल्या. यापैकी ३७ लाख ७० हजार ७०७ कोरोना चाचण्या पॉझिटिव्ह आल्या. 

राज्याचा कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट १५.९९ टक्के आहे. महाराष्ट्राचा कोरोना मृत्यू दर १.५९ टक्के आहे. राज्याचा कोरोना रुग्ण बरे होण्याचा दर अर्थात रिकव्हरी रेट ८१.१८ टक्के आहे. सध्या राज्यात ३५ लाख ७२ हजार ५८४ जण होम क्वारंटाइन आहेत. तसेच २५ हजार ६२३ जण संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत.

कोरोना 2.0 जितक्या वेगाने वाढत आहे तितक्याच वेगाने संपुष्टात येणार, क्रेडिट सुसेच्या अभ्यासात दावा

जिल्हावार कोरोना रुग्ण

अ.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळेझालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

५,७१,०१८

४,७१,०८०

१२,३०१

१,२०४

८६,४३३

ठाणे

४,४५,०१३

३,५६,५४८

६,३८७

३१

८२,०४७

पालघर

६९,५९०

५७,३२९

१,१३२

१०

११,११९

रायगड

१,००,७६५

८७,५६९

१,७५४

११,४४०

रत्नागिरी

१५,८३५

१२,३७०

४४४

३,०१९

सिंधुदुर्ग

९,७२२

७,३८४

२१८

२,१२०

पुणे

७,१३,१४४

५,८३,८६५

८,७७२

५५

१,२०,४५२

सातारा

८०,२५२

६६,६१७

२,००१

११,६२५

सांगली

६३,३४४

५४,८२९

१,९०९

६,६०४

१०

कोल्हापूर

५५,७४७

५०,५५८

१,७२१

३,४६५

११

सोलापूर

८४,२६३

७०,४९०

२,०६३

५४

११,६५६

१२

नाशिक

२,४४,९५६

२,०१,९३२

२,५७४

४०,४४९

१३

अहमदनगर

१,३०,३३६

१,०८,२९१

१,४६७

२०,५७७

१४

जळगाव

१,०४,९०६

९१,३६४

१,७१८

२७

११,७९७

१५

नंदूरबार

२७,७८५

२०,०८९

३८१

७,३१४

१६

धुळे

३३,६९०

२५,५३७

४०५

७,७४४

१७

औरंगाबाद

१,०७,०४२

९२,०१७

१,५१२

१४

१३,४९९

१८

जालना

३४,०६०

२४,२६४

५४२

९,२५३

१९

बीड

३८,९५२

२९,१६५

७३१

९,०४७

२०

लातूर

५४,०११

३७,८०४

८५५

१५,३४८

२१

परभणी

२५,०४०

१३,४५६

४४८

११

११,१२५

२२

हिंगोली

१०,४५९

८,५२८

१२७

१,८०४

२३

नांदेड

६७,९०४

५३,८०५

१,१८६

१२,९०६

२४

उस्मानाबाद

२९,६०२

२३,४९४

६९१

१७

५,४००

२५

अमरावती

५५,५३५

४९,५६३

७३४

५,२३६

२६

अकोला

३४,१४९

३०,२२२

५३७

३,३८६

२७

वाशिम

२१,९४२

१८,०३०

२१७

३,६९२

२८

बुलढाणा

३७,२२७

३५,४९८

३४१

१,३८३

२९

यवतमाळ

३४,०३९

२८,३८२

६१७

५,०३६

३०

नागपूर

३,२४,७१४

२,४७,३३६

४,४७२

४६

७२,८६०

३१

वर्धा

३०,२२८

२५,२१९

४१५

७६

४,५१८

३२

भंडारा

३६,५६६

२२,०४७

३३४

१४,१८२

३३

गोंदिया

२४,६४०

१६,३७१

२२५

८,०३८

३४

चंद्रपूर

४०,८४१

२९,३०६

५०७

११,०२६

३५

गडचिरोली

१३,२४४

१०,८१५

१२१

२,३००

 

इतरराज्ये/ देश

१४६

१११

३३

 

एकूण

३७,७०,७०७

३०,६१,१७४

५९,९७०

,६३०

,४७,९३३

 

मनपा आणि जिल्हानिहाय कोरोना रुग्ण

अ.क्र

जिल्हा महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

८,८११

५,७१,०१८

५१

१२,३०१

ठाणे

१,०७४

६८,०७०

१,०३८

ठाणे मनपा

१,५९३

१,०७,११८

१,४२३

नवी मुंबई मनपा

१,१७५

९१,९०९

१,२५३

कल्याण डोंबवली मनपा

१,४५३

१,१०,६७९

१६

१,१८८

उल्हासनगर मनपा

१६१

१७,२५५

३८८

भिवंडी निजामपूर मनपा

७२

९,३८३

३७१

मीरा भाईंदर मनपा

६०५

४०,५९९

७२६

पालघर

६९८

२५,४०२

३२९

१०

वसईविरार मनपा

७११

४४,१८८

८०३

११

रायगड

८२२

५१,७४२

१,०४४

१२

पनवेल मनपा

८००

४९,०२३

७१०

 

ठाणे मंडळ एकूण

१७,९७५

११,८६,३८६

८५

२१,५७४

१३

नाशिक

१,६४६

८१,१५२

१७

१,०५२

१४

नाशिक मनपा

२,१८२

१,५६,२८०

१०

१,३३०

१५

मालेगाव मनपा

२०

७,५२४

१९२

१६

अहमदनगर

२,१८९

८७,५९०

३५

९३९

१७

अहमदनगर मनपा

९१३

४२,७४६

१६

५२८

१८

धुळे

१८३

१८,६८२

२२३

१९

धुळे मनपा

७०

१५,००८

१८२

२०

जळगाव

१,१२७

७८,४९८

१९

१,३१३

२१

जळगाव मनपा

१३४

२६,४०८

१०

४०५

२२

नंदूरबार

३६५

२७,७८५

३८१

 

नाशिक मंडळ एकूण

८,८२९

५,४१,६७३

१०८

६,५४५

२३

पुणे

३,७९२

१,६६,१३९

२,३३०

२४

पुणे मनपा

६,०८४

३,७०,८०६

२५

५,००४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

२,९४९

१,७६,१९९

१,४३८

२६

सोलापूर

१,१६३

६१,३०३

१,३४७

२७

सोलापूर मनपा

२९७

२२,९६०

७१६

२८

सातारा

१,४८९

८०,२५२

२,००१

 

पुणे मंडळ एकूण

१५,७७४

८,७७,६५९

४९

१२,८३६

२९

कोल्हापूर

३४९

३८,३३२

१,२८१

३०

कोल्हापूर मनपा

१३३

१७,४१५

४४०

३१

सांगली

६३६

४१,७०२

१,२१९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

२३४

२१,६४२

६९०

३३

सिंधुदुर्ग

३२३

९,७२२

२१८

३४

रत्नागिरी

३५८

१५,८३५

४४४

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२,०३३

१,४४,६४८

१४

४,२९२

३५

औरंगाबाद

५८२

३१,६२३

४००

३६

औरंगाबाद मनपा

८१४

७५,४१९

१,११२

३७

जालना

९०२

३४,०६०

५४२

३८

हिंगोली

१८८

१०,४५९

१२७

३९

परभणी

५५४

१३,०१३

२३३

४०

परभणी मनपा

३१५

१२,०२७

२१५

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३,३५५

१,७६,६०१

१३

२,६२९

४१

लातूर

१,२६२

३९,२४७

१०

५६३

४२

लातूर मनपा

३३२

१४,७६४

२९२

४३

उस्मानाबाद

६२४

२९,६०२

१२

६९१

४४

बीड

१,२२७

३८,९५२

७३१

४५

नांदेड

१,०२५

३१,०६७

२३

६१४

४६

नांदेड मनपा

४८२

३६,८३७

११

५७२

 

लातूर मंडळ एकूण

४,९५२

१,९०,४६९

६४

३,४६३

४७

अकोला

८७

१२,३६६

१७७

४८

अकोला मनपा

१५१

२१,७८३

३६०

४९

अमरावती

४९१

२०,९६१

३५६

५०

अमरावती मनपा

२६०

३४,५७४

३७८

५१

यवतमाळ

७४६

३४,०३९

१३

६१७

५२

बुलढाणा

७३

३७,२२७

३४१

५३

वाशिम

६७३

२१,९४२

२१७

 

अकोला मंडळ एकूण

२,४८१

१,८२,८९२

४०

२,४४६

५४

नागपूर

२,३५८

६७,७५८

११

१,०५७

५५

नागपूर मनपा

५,१२६

२,५६,९५६

२३

३,४१५

५६

वर्धा

८०३

३०,२२८

४१५

५७

भंडारा

१,२१८

३६,५६६

३३४

५८

गोंदिया

८६४

२४,६४०

२२५

५९

चंद्रपूर

७८१

२६,४२८

३१४

६०

चंद्रपूर मनपा

२७०

१४,४१३

१९३

६१

गडचिरोली

३०४

१३,२४४

१२१

 

नागपूर एकूण

११,७२४

४,७०,२३३

४३

६,०७४

 

इतर राज्ये /देश

१४६

१११

 

एकूण

६७,१२३

३७,७०,७०७

४१९

५९,९७०

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी