Corona Cases in Maharashtra : राज्यात कोरोनाचे संकट वाढतंय, सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ

राज्यात पुन्हा कोरोनाचे संकट वाढताना दिसत आहे. त्याचे कारण सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. इतकेच नाही तर बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या कमी तर कोरोना रुग्ण सापडण्याची संख्या जास्त आहे. असे असले तरी राज्यात २४ तासांत एकही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही ही दिलासादायक बाब आहे. 

corona virus
कोरोना व्हायरस  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात पुन्हा कोरोनाचे संकट वाढताना दिसत आहे.
  • सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ
  • राज्यात २४ तासांत एकही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही

Corona Cases in Maharashtra : मुंबई : राज्यात पुन्हा कोरोनाचे संकट वाढताना दिसत आहे. त्याचे कारण सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. इतकेच नाही तर बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या कमी तर कोरोना रुग्ण सापडण्याची संख्या जास्त आहे. असे असले तरी राज्यात २४ तासांत एकही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही ही दिलासादायक बाब आहे. 


गेल्या २४ तासांत २०८ रुग्ण आढळले आहेत, तर १३३ रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७लाख ३३ हजार १७६ इतकी झाली आहे. सध्या राज्यात १९७८ सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यात सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण मुंबई, ठाणे आणि पुणे शहरात आहे. राज्यातील १० जिल्ह्यांतील सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे. त्यात सातारा, सांगली, जळगाव, नंदूरबार, धुळे, लातूर, हिंगोली, यवतमाळ, वर्धा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण १९७८ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६२१३६

१०४१२००

१९५६६

१३७०

ठाणे

७६७५४१

७५५४३०

११९१८

१९३

पालघर

१६३६६५

१६०२३८

३४०७

२०

रायगड

२४४४८६

२३९५०९

४९४५

३२

रत्नागिरी

८४४३०

८१८८१

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१६१

५५६२२

१५३३

पुणे

१४५४४८३

१४३३६५५

२०५४४

२८४

सातारा

२७८२२१

२७१५०६

६७१५

सांगली

२२७०५९

२२१३९३

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९१

२१४५८६

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६९

२२११९०

५८७७

१२

नाशिक

४७२८८३

४६३९६३

८९१०

१०

१३

अहमदनगर

३७७७२३

३७०४६६

७२४२

१५

१४

जळगाव

१४९५२८

१४६७६७

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५४३

१७२२५५

४२८४

१८

जालना

६६३२९

६५१०४

१२२४

१९

बीड

१०९२०२

१०६३१७

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५७०

५७२८४

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६७०

९९९६४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१६०

७३०२०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९५३

१०४३२३

१६२४

२६

अकोला

६६१८२

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६३३

४४९८९

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२१

९११८४

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८१

८०१६१

१८२०

३०

नागपूर

५७६४३०

५६७२०६

९२१५

३१

वर्धा

६५६७५

६४२६७

१४०८

३२

भंडारा

६७९४३

६६८००

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८३०

९७२३६

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९८३

३६२५५

७२६

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८८३०१०

७७३३१७६

१४७८५६

१९७८

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात २०८ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,८३,०१० झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१५०

१०६२१३६

१९५६६

ठाणे

११

११८०८४

२२८९

ठाणे मनपा

१८९८७३

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६७०२१

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२१७

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१५०

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६७१

१२२७

पालघर

६४६७६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९८९

२१६३

११

रायगड

१३८३४०

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६१४६

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

१८०

२२३७८२८

३९८३६

१३

नाशिक

१८३७५८

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८११५

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१२२

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६०१

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९१२

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१६

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७५०६

२०५४५

२३

पुणे

४२५७११

७२०४

२४

पुणे मनपा

६८१०३३

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७७३९

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९७

४३२१

२७

सोलापूर मनपा

३७१७२

१५५६

२८

सातारा

२७८२२१

६७१५

 

पुणे मंडळ एकूण

२०

१९५९७७३

३३१३६

२९

कोल्हापूर

१६२१५८

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३३

१३२६

३१

सांगली

१७४७९३

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६६

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१६१

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४३०

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१४१

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७३७

२३४३

३७

जालना

६६३२९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८२२

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६१७

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१६०

२१३९

४४

बीड

१०९२०२

२८८३

४५

नांदेड

५१९४१

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२९

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९४९

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९७

७९७

४९

अमरावती

५६३१५

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३८

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८१

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२१

८३६

५३

वाशिम

४५६३३

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७७०

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५६

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४७४

६११७

५६

वर्धा

६५६७५

१४०८

५७

भंडारा

६७९४३

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५९२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८३

७२६

 

नागपूर एकूण

८९१२८२

१४६७०

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

२०८

७८८३०१०

१४७८५६

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी