Corona Virus : महाराष्ट्रात सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्येत वाढ, २४ तासांत आढळले ९२ रुग्ण, १२ जिल्ह्यात शुन्य कोरोना रुग्ण संख्या

राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ९२ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ७० रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख २९ हजार १३३ वर पोहोचली आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने एकूण मृतांचा आकडा १ लाख ४७ हजार ८४४ वर पोहोचला आहे.

corona virus
कोरोना व्हायरस  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ९२ रुग्ण आढळले आहेत.
  • गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ७० रुग्ण बरे झाले आहेत.
  • गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे एका रुग्णाचा मृत्यू.

Corona Virus : मुंबई : राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ९२ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ७० रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख २९ हजार १३३ वर पोहोचली आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने एकूण मृतांचा आकडा १ लाख ४७ हजार ८४४ वर पोहोचला आहे. सध्या राज्यात सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या १ हजार १६ असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यातील १२ जिल्ह्यातील सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे, त्यात रत्नागिरी, सांगली, जळगाव, लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण १०१६ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५९०४८

१०३८८४६

१९५६३

६३९

ठाणे

७६६९८४

७५४९८८

११९१५

८१

पालघर

१६३६१५

१६०२०४

३४०७

रायगड

२४४३६५

२३९४०८

४९४५

१२

रत्नागिरी

८४४२२

८१८७६

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५३

५५६१९

१५३३

पुणे

१४५३५९८

१४३२८३९

२०५४४

२१५

सातारा

२७८२१८

२७१५०४

६७१३

सांगली

२२७०५४

२२१३८८

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४८५

२१४५७७

५९०४

११

सोलापूर

२२७०५६

२२११७४

५८७६

१२

नाशिक

४७२८४८

४६३९२८

८९१०

१०

१३

अहमदनगर

३७७६६८

३७०४१०

७२४२

१६

१४

जळगाव

१४९५२५

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७५२

५००८१

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५२२

१७२२३७

४२८४

१८

जालना

६६३२४

६५०९८

१२२४

१९

बीड

१०९१७९

१०६२९५

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५५३

५७२७१

१२७८

२२

हिंगोली

२२१७२

२१६५६

५१४

२३

नांदेड

१०२६६४

९९९५८

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५३

७३०१४

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४४

१०४३२१

१६२३

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२४

४४९८१

६४१

२८

बुलढाणा

९२००८

९११७१

८३६

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३९२

५६७१६९

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२३

९७२२९

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७७

३६२५२

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७७९९३

७७२९१३३

१४७८४४

१०१६

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ९२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७७,९९३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

५६

१०५९०४८

१९५६३

ठाणे

११८०४९

२२८७

ठाणे मनपा

१८९६१४

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६६८१७

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१९३

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३८

१२२७

पालघर

६४६६६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४९

२१६३

११

रायगड

१३८३१२

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०५३

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

६५

२२३४०१२

३९८३०

१३

नाशिक

१८३७४५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०९३

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०८७

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५८१

१६४५

१८

धुळे

२८४६६

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८६

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४०८

२०५४५

२३

पुणे

४२५६०२

७२०४

२४

पुणे मनपा

१८

६८०४६३

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७५३३

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८८९

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१८

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

२१

१९५८८७२

३३१३३

२९

कोल्हापूर

१६२१५४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७९०

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६४

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५३

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२२

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९११४

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२६

२३४३

३७

जालना

६६३२४

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७२

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१४

४०

परभणी मनपा

२०८०८

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५७१

७३००

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५३

२१३९

४४

बीड

१०९१७९

२८८३

४५

नांदेड

५१९३८

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२६

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९१३

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००८

८३६

५३

वाशिम

४५६२४

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७३६

६३९०

५४

नागपूर

१५०९४९

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४४३

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८५

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७७

७२५

 

नागपूर एकूण

८९१२२३

१४६६९

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

९२

७८७७९९३

१४७८४४

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल ०२ मे २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी