Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ४०३२ कोरोना Active, आज १०८१ रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jun 01, 2022 | 19:03 IST

Corona Cases in Maharashtra on 1 June 2022 : महाराष्ट्रात आज १०८१ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर ५२४ जण बरे झाले. राज्यात ४०३२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 1 June 2022
राज्यात ४०३२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १०८१ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर ५२४ जण बरे झाले
  • राज्यात ४०३२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८८ हजार १६७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३६ हजार २७५ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 1 June 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १०८१ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर ५२४ जण बरे झाले. राज्यात ४०३२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८८ हजार १६७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३६ हजार २७५ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८६० जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ९ लाख ५१ हजार ३६० कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ८८ हजार १६७ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७४ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.०७ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

कोरोनाप्रमाणेच monkeypox ही नाही घेणार महामारीचं रुप, पण...; वाचा काय म्हणतं WHO

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६५६१९

१०४३०८३

१९५६६

२९७०

ठाणे

७६८२७२

७५५९०१

११९१९

४५२

पालघर

१६३७२८

१६०२८०

३४०७

४१

रायगड

२४४६४४

२३९६१५

४९४५

८४

रत्नागिरी

८४४५१

८१८९४

२५४६

११

सिंधुदुर्ग

५७१६६

५५६३१

१५३३

पुणे

१४५४९८८

१४३४०८७

२०५४४

३५७

सातारा

२७८२२५

२७१५०७

६७१५

सांगली

२२७०६७

२२१४००

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९५

२१४५८९

५९०४

११

सोलापूर

२२७०७५

२२११९४

५८७८

१२

नाशिक

४७२९११

४६३९८३

८९११

१७

१३

अहमदनगर

३७७७४३

३७०४८६

७२४२

१५

१४

जळगाव

१४९५३५

१४६७७०

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५४८

१७२२६१

४२८४

१८

जालना

६६३३२

६५१०६

१२२४

१९

बीड

१०९२१३

१०६३२२

२८८४

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५७२

५७२९३

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७६

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६७३

९९९६८

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१६४

७३०२२

२१३९

२५

अमरावती

१०५९६४

१०४३३८

१६२४

२६

अकोला

६६१८३

६४७१३

१४७०

२७

वाशिम

४५६४१

४४९९३

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२१

९११८५

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८२

८०१६१

१८२०

३०

नागपूर

५७६४६७

५६७२२९

९२१५

२३

३१

वर्धा

६५६७८

६४२६७

१४०८

३२

भंडारा

६७९४६

६६८०२

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८४७

९७२४३

१५९२

१२

३५

गडचिरोली

३६९८७

३६२५८

७२६

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८८८१६७

७७३६२७५

१४७८६०

४०३२


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

७३९

१०६५६१९

१९५६६

ठाणे

११८१२७

२२८९

ठाणे मनपा

५१

१९०१५४

२१६३

नवी मुंबई मनपा

८४

१६७३०८

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२६३

२९७४

उल्हासनगर मनपा

२६५३०

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१५२

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

१७

७६७३८

१२२७

पालघर

६४६८८

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१५

९९०४०

२१६३

११

रायगड

१७

१३८३९७

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१८

१०६२४७

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

९६२

२२४२२६३

३९८३७

१३

नाशिक

१८३७६३

३८१४

१४

नाशिक मनपा

२७८१३६

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१२

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१३३

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६१०

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९१९

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१६

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७५६१

२०५४६

२३

पुणे

४२५८०२

७२०४

२४

पुणे मनपा

६८

६८१३६५

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१०

३४७८२१

३६२७

२६

सोलापूर

१८९९०३

४३२२

२७

सोलापूर मनपा

३७१७२

१५५६

२८

सातारा

२७८२२५

६७१५

पुणे मंडळ एकूण

८८

१९६०२८८

३३१३७

२९

कोल्हापूर

१६२१५९

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३६

१३२६

३१

सांगली

१७४७९९

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६८

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१६६

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४५१

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१७९

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७४२

२३४३

३७

जालना

६६३३२

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७६

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८२४

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६२८

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१६४

२१३९

४४

बीड

१०९२१३

२८८४

४५

नांदेड

५१९४४

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२९

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९६७

१०२१६

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९८

७९७

४९

अमरावती

५६३१९

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६४५

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८२

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२१

८३६

५३

वाशिम

४५६४१

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७९१

६३९१

५४

नागपूर

१५०९७६

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४९१

६११७

५६

वर्धा

६५६७८

१४०८

५७

भंडारा

६७९४६

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५६०८

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३९

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८७

७२६

नागपूर एकूण

१५

८९१३४६

१४६७०

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१०८१

७८८८१६७

१४७८६०

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी