Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १८३६९ कोरोना Active, आज २५९१ रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jul 10, 2022 | 21:40 IST

Corona Cases in Maharashtra on 10 July 2022 : महाराष्ट्रात आज २५९१ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २८९४ जण बरे झाले. राज्यात १८३६९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 10 July 2022
राज्यात १८३६९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २५९१ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २८९४ जण बरे झाले
  • राज्यात १८३६९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ०४ हजार ०२४ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ३७ हजार ६७९ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 10 July 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २५९१ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २८९४ जण बरे झाले. राज्यात १८३६९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ०४ हजार ०२४ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ३७ हजार ६७९ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ९७६ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी २३ लाख ८२ हजार ४४० कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख ०४ हजार ०२४ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८४ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७२ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.९२ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१११७८७३

१०९४४९६

१९६२४

३७५३

ठाणे

७९१०३१

७७६८४३

११९२९

२२५९

पालघर

१६६५५९

१६२८०१

३४१५

३४३

रायगड

२५१२८०

२४५५४३

४९५४

७८३

रत्नागिरी

८४९१३

८२२६२

२५४८

१०३

सिंधुदुर्ग

५७४८१

५५८५३

१५३३

९५

पुणे

१४७३८०२

१४४६७८३

२०५४९

६४७०

सातारा

२७८८३३

२७१७९०

६७१८

३२५

सांगली

२२७४४६

२२१६९३

५६६६

८७

१०

कोल्हापूर

२२०७५४

२१४७५०

५९०७

९७

११

सोलापूर

२२७६८५

२२१५४८

५८८४

२५३

१२

नाशिक

४७४३६२

४६५०५१

८९१२

३९९

१३

अहमदनगर

३७८३४७

३७०८२२

७२४४

२८१

१४

जळगाव

१४९८३७

१४६९९८

२७६२

७७

१५

नंदूरबार

४६६७९

४५६८५

९६३

३१

१६

धुळे

५०९६१

५०१९३

६७०

९८

१७

औरंगाबाद

१७७३९६

१७२७१९

४२८८

३८९

१८

जालना

६६८०५

६५२२७

१२२४

३५४

१९

बीड

१०९३२५

१०६३९८

२८८५

४२

२०

लातूर

१०५२७५

१०२६५५

२४८९

१३१

२१

परभणी

५८६२४

५७३३५

१२७९

१०

२२

हिंगोली

२२२४५

२१७०३

५१४

२८

२३

नांदेड

१०२८२०

१०००८४

२७०४

३२

२४

उस्मानाबाद

७५४८०

७३२११

२१३९

१३०

२५

अमरावती

१०६१८०

१०४४८१

१६२४

७५

२६

अकोला

६६४९८

६४८९५

१४७०

१३३

२७

वाशिम

४६३८२

४५४४९

६४१

२९२

२८

बुलढाणा

९२२९३

९१२८८

८३६

१६९

२९

यवतमाळ

८२१८२

८०२७९

१८२०

८३

३०

नागपूर

५७८७५७

५६८७७१

९२१५

७७१

३१

वर्धा

६५८२६

६४३६१

१४०८

५७

३२

भंडारा

६८२३१

६६९९७

११४२

९२

३३

गोंदिया

४५४९१

४४८८९

५८७

१५

३४

चंद्रपूर

९९१०५

९७४२४

१५९२

८९

३५

गडचिरोली

३७१२२

३६३७१

७२८

२३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८००४०२४

७८३७६७९

१४७९७६

१८३६९


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

३९९

१११७८७३

१९६२४

ठाणे

३७

११९८५२

२२८९

ठाणे मनपा

९९

१९८२४३

२१७१

नवी मुंबई मनपा

८८

१७५३६८

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

४३

१७८६३७

२९७५

उल्हासनगर मनपा

२१

२६९०७

६८१

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३२९१

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

१७

७८७३३

१२२७

पालघर

६५२२४

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

२५

१०१३३५

२१७१

११

रायगड

८३

१४१७४२

३४७२

१२

पनवेल मनपा

४३

१०९५३८

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

८६४

२३२६७४३

३९९२२

१३

नाशिक

२१

१८४२५३

३८१५

१४

नाशिक मनपा

५१

२७९०६४

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०४५

३४५

१६

अहमदनगर

५२

२९७५८२

५५९८

१७

अहमदनगर मनपा

१९

८०७६५

१६४६

१८

धुळे

२८५५३

३६७

१९

धुळे मनपा

१७

२२४०८

३०३

२०

जळगाव

११४१२७

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७१०

६७२

२२

नंदूरबार

४६६७९

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

१७७

११००१८६

२०५५१

२३

पुणे

१६५

४२८९६३

७२०७

२४

पुणे मनपा

५४८

६९२७१९

९७१५

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१८४

३५२१२०

३६२७

२६

सोलापूर

११

१९०१७३

४३२४

२७

सोलापूर मनपा

१७

३७५१२

१५६०

२८

सातारा

३३

२७८८३३

६७१८

पुणे मंडळ एकूण

९५८

१९८०३२०

३३१५१

२९

कोल्हापूर

१६२२५५

४५८०

३०

कोल्हापूर मनपा

१४

५८४९९

१३२७

३१

सांगली

१७४९७७

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

१८

५२४६९

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

१३

५७४८१

१५३३

३४

रत्नागिरी

१५

८४९१३

२५४८

कोल्हापूर मंडळ एकूण

७६

५९०५९४

१५६५४

३५

औरंगाबाद

३७

६९००७

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

५७

१०८३८९

२३४४

३७

जालना

७४

६६८०५

१२२४

३८

हिंगोली

२२२४५

५१४

३९

परभणी

३७७७१

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८५३

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१७४

३२५०७०

७३०५

४१

लातूर

१२

७६८१४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८४६१

६५४

४३

उस्मानाबाद

२०

७५४८०

२१३९

४४

बीड

१०९३२५

२८८५

४५

नांदेड

५१९९९

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०८२१

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

४६

३९२९००

१०२१७

४७

अकोला

२८३७३

६७३

४८

अकोला मनपा

१५

३८१२५

७९७

४९

अमरावती

५६४००

१००५

५०

अमरावती मनपा

२१

४९७८०

६१९

५१

यवतमाळ

११

८२१८२

१८२०

५२

बुलढाणा

१५

९२२९३

८३६

५३

वाशिम

५३

४६३८२

६४१

अकोला मंडळ एकूण

१२८

३९३५३५

६३९१

५४

नागपूर

३६

१५१७२६

३०९८

५५

नागपूर मनपा

९१

४२७०३१

६११७

५६

वर्धा

६५८२६

१४०८

५७

भंडारा

२१

६८२३१

११४२

५८

गोंदिया

४५४९१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५७९१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३३१४

४८५

६१

गडचिरोली

३७१२२

७२८

नागपूर एकूण

१६८

८९४५३२

१४६७२

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२५९१

८००४०२४

१४७९७६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी