Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १३३२९ कोरोना Active, आज ३०८१ रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jun 10, 2022 | 19:30 IST

Corona Cases in Maharashtra on 10 June 2022 : महाराष्ट्रात आज ३०८१ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३२३ जण बरे झाले. राज्यात १३३२९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 10 June 2022
राज्यात १३३२९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ३०८१ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३२३ जण बरे झाले
  • राज्यात १३३२९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख ०४ हजार ७०९ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ४३ हजार ५१३ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 10 June 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ३०८१ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३२३ जण बरे झाले. राज्यात १३३२९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख ०४ हजार ७०९ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ४३ हजार ५१३ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८६७ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १२ लाख ३७ हजार ५४४ कोरोना चाचण्यांपैकी ७९ लाख ०४ हजार ७०९ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७३ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.९६ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०७६२७७

१०४७५१६

१९५७०

९१९१

ठाणे

७७१३६३

७५७२८७

११९१९

२१५७

पालघर

१६४१४१

१६०४२०

३४०७

३१४

रायगड

२४५३००

२३९९४४

४९४५

४११

रत्नागिरी

८४४७०

८१९०९

२५४६

१५

सिंधुदुर्ग

५७१९३

५५६४०

१५३३

२०

पुणे

१४५६१८४

१४३४७५५

२०५४५

८८४

सातारा

२७८२४०

२७१५१४

६७१५

११

सांगली

२२७०९०

२२१४१४

५६६६

१०

१०

कोल्हापूर

२२०५००

२१४५९४

५९०४

११

सोलापूर

२२७०८७

२२११९९

५८७९

१२

नाशिक

४७२९८६

४६४०२२

८९११

५३

१३

अहमदनगर

३७७७७६

३७०५०३

७२४२

३१

१४

जळगाव

१४९५५२

१४६७७९

२७६१

१२

१५

नंदूरबार

४६६१८

४५६५५

९६२

१६

धुळे

५०७७७

५०१०६

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५७१

१७२२७५

४२८४

१२

१८

जालना

६६३३३

६५१०८

१२२४

१९

बीड

१०९२२१

१०६३३१

२८८५

२०

लातूर

१०४९३५

१०२४२८

२४८९

१८

२१

परभणी

५८५७६

५७२९६

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७९

२१६६४

५१४

२३

नांदेड

१०२६८१

९९९७१

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१७१

७३०२७

२१३९

२५

अमरावती

१०५९७५

१०४३४५

१६२४

२६

अकोला

६६१८८

६४७१४

१४७०

२७

वाशिम

४५६५९

४५००१

६४१

१७

२८

बुलढाणा

९२०३०

९११८७

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८४

८०१६३

१८२०

३०

नागपूर

५७६५९३

५६७२८१

९२१५

९७

३१

वर्धा

६५६८५

६४२७१

१४०८

३२

भंडारा

६७९५०

६६८०६

११४२

३३

गोंदिया

४५४२३

४४८३६

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८६५

९७२६०

१५९२

१३

३५

गडचिरोली

३६९९२

३६२६१

७२६

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७९०४७०९

७७४३५१३

१४७८६७

१३३२९


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१९५६

१०७६२७७

१९५७०

ठाणे

३५

११८३३१

२२८९

ठाणे मनपा

२२२

१९१२७८

२१६३

नवी मुंबई मनपा

२०१

१६८४४५

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

५१

१७६४९१

२९७४

उल्हासनगर मनपा

२६५६१

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१६०

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

६०

७७०९७

१२२७

पालघर

१०

६४७२८

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

७४

९९४१३

२१६३

११

रायगड

३६

१३८६४९

३४६३

१२

पनवेल मनपा

८०

१०६६५१

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

२७३१

२२५७०८१

३९८४१

१३

नाशिक

१८३७८१

३८१४

१४

नाशिक मनपा

१३

२७८१९१

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१४

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१५२

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६२४

१६४५

१८

धुळे

२८४७०

३६७

१९

धुळे मनपा

२२३०७

३०३

२०

जळगाव

११३९२९

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६२३

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१८

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

२८

१०९७७०९

२०५४६

२३

पुणे

३३

४२५९५८

७२०४

२४

पुणे मनपा

१३५

६८२१५९

९७१४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

४८

३४८०६७

३६२७

२६

सोलापूर

१८९९११

४३२३

२७

सोलापूर मनपा

३७१७६

१५५६

२८

सातारा

२७८२४०

६७१५

पुणे मंडळ एकूण

२२३

१९६१५११

३३१३९

२९

कोल्हापूर

१६२१६२

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३८

१३२६

३१

सांगली

१७४८०८

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२८२

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

१३

५७१९३

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४७०

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२४

५८९२५३

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८१३

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७५८

२३४३

३७

जालना

६६३३३

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७९

५१४

३९

परभणी

३७७४९

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८२७

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६५९

७३०१

४१

लातूर

७६५३९

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९६

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१७१

२१३९

४४

बीड

१०९२२१

२८८५

४५

नांदेड

५१९४७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७३४

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

१३

३९२००८

१०२१७

४७

अकोला

२८२८८

६७३

४८

अकोला मनपा

३७९००

७९७

४९

अमरावती

५६३२६

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६४९

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८४

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०३०

८३६

५३

वाशिम

४५६५९

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१८३६

६३९१

५४

नागपूर

१४

१५१०१९

३०९८

५५

नागपूर मनपा

२९

४२५५७४

६११७

५६

वर्धा

६५६८५

१४०८

५७

भंडारा

६७९५०

११४२

५८

गोंदिया

४५४२३

५८७

५९

चंद्रपूर

६५६२५

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२४०

४८५

६१

गडचिरोली

३६९९२

७२६

नागपूर एकूण

५३

८९१५०८

१४६७०

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

३०८१

७९०४७०९

१४७८६७

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी