Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १६३७० कोरोना Active, आज २९४६ रुग्ण, २ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jun 12, 2022 | 19:48 IST

Corona Cases in Maharashtra on 12 June 2022 : महाराष्ट्रात आज २९४६ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १४३२ जण बरे झाले. राज्यात १६३७० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 12 June 2022
राज्यात १६३७० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २९४६ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १४३२ जण बरे झाले
  • राज्यात १६३७० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख १० हजार ५७७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ४६ हजार ३३७ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 12 June 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २९४६ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १४३२ जण बरे झाले. राज्यात १६३७० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख १० हजार ५७७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ४६ हजार ३३७ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८७० जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १३ लाख २१ हजार ७६८ कोरोना चाचण्यांपैकी  ७९ लाख १० हजार ५७७ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८६ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७३ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.९२ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०७९८२५

१०४९३६३

१९५७३

१०८८९

ठाणे

७७२५७५

७५७८५१

११९१९

२८०५

पालघर

१६४३०९

१६०४५६

३४०७

४४६

रायगड

२४५५७७

२४०१०२

४९४५

५३०

रत्नागिरी

८४४८३

८१९१६

२५४६

२१

सिंधुदुर्ग

५७१९८

५५६४०

१५३३

२५

पुणे

१४५६५८१

१४३४९०८

२०५४५

११२८

सातारा

२७८२४५

२७१५१४

६७१५

१६

सांगली

२२७०९८

२२१४१७

५६६६

१५

१०

कोल्हापूर

२२०५०५

२१४५९६

५९०४

११

सोलापूर

२२७०९२

२२११९९

५८७९

१४

१२

नाशिक

४७३०१९

४६४०२६

८९११

८२

१३

अहमदनगर

३७७७८५

३७०५०६

७२४२

३७

१४

जळगाव

१४९५६३

१४६७९०

२७६१

१२

१५

नंदूरबार

४६६१८

४५६५५

९६२

१६

धुळे

५०७७९

५०१०६

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५७८

१७२२७६

४२८४

१८

१८

जालना

६६३३४

६५१०९

१२२४

१९

बीड

१०९२२४

१०६३३२

२८८५

२०

लातूर

१०४९४५

१०२४२८

२४८९

२८

२१

परभणी

५८५७६

५७२९६

१२७९

२२

हिंगोली

२२१८०

२१६६५

५१४

२३

नांदेड

१०२६८६

९९९७१

२७०४

११

२४

उस्मानाबाद

७५१७४

७३०३४

२१३९

२५

अमरावती

१०५९७६

१०४३४५

१६२४

२६

अकोला

६६२०१

६४७१४

१४७०

१७

२७

वाशिम

४५६६२

४५००६

६४१

१५

२८

बुलढाणा

९२०३६

९११८९

८३६

११

२९

यवतमाळ

८१९८४

८०१६३

१८२०

३०

नागपूर

५७६६९१

५६७२९७

९२१५

१७९

३१

वर्धा

६५६८७

६४२७१

१४०८

३२

भंडारा

६७९५७

६६८०६

११४२

३३

गोंदिया

४५४२३

४४८३६

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८७१

९७२६२

१५९२

१७

३५

गडचिरोली

३६९९६

३६२६१

७२६

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७९१०५७७

७७४६३३७

१४७८७०

१६३७०


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१८०३

१०७९८२५

१९५७३

ठाणे

३२

११८३९३

२२८९

ठाणे मनपा

२५०

१९१७१३

२१६३

नवी मुंबई मनपा

२४३

१६८९२६

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

४९

१७६६०१

२९७४

उल्हासनगर मनपा

११

२६५७४

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१६५

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

५२

७७२०३

१२२७

पालघर

६४७४६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

६०

९९५६३

२१६३

११

रायगड

५५

१३८७६६

३४६३

१२

पनवेल मनपा

८३

१०६८११

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

२६५०

२२६२२८६

३९८४४

१३

नाशिक

१८३७८८

३८१४

१४

नाशिक मनपा

११

२७८२१७

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१४

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१५८

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६२७

१६४५

१८

धुळे

२८४७१

३६७

१९

धुळे मनपा

२२३०८

३०३

२०

जळगाव

११३९३८

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६२५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१८

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

२८

१०९७७६४

२०५४६

२३

पुणे

२६

४२६०१५

७२०४

२४

पुणे मनपा

११२

६८२४११

९७१४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३७

३४८१५५

३६२७

२६

सोलापूर

१८९९१४

४३२३

२७

सोलापूर मनपा

३७१७८

१५५६

२८

सातारा

२७८२४५

६७१५

पुणे मंडळ एकूण

१७९

१९६१९१८

३३१३९

२९

कोल्हापूर

१६२१६३

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३४२

१३२६

३१

सांगली

१७४८११

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२८७

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१९८

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४८३

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

१५

५८९२८४

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८१५

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७६३

२३४३

३७

जालना

६६३३४

१२२४

३८

हिंगोली

२२१८०

५१४

३९

परभणी

३७७४९

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८२७

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६६८

७३०१

४१

लातूर

७६५४४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८४०१

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१७४

२१३९

४४

बीड

१०९२२४

२८८५

४५

नांदेड

५१९४८

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७३८

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९२०२९

१०२१७

४७

अकोला

२८२९३

६७३

४८

अकोला मनपा

३७९०८

७९७

४९

अमरावती

५६३२७

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६४९

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८४

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०३६

८३६

५३

वाशिम

४५६६२

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१८५९

६३९१

५४

नागपूर

१२

१५१०५२

३०९८

५५

नागपूर मनपा

२९

४२५६३९

६११७

५६

वर्धा

६५६८७

१४०८

५७

भंडारा

६७९५७

११४२

५८

गोंदिया

४५४२३

५८७

५९

चंद्रपूर

६५६३०

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२४१

४८५

६१

गडचिरोली

३६९९६

७२६

नागपूर एकूण

५३

८९१६२५

१४६७०

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२९४६

७९१०५७७

१४७८७०

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी