Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १२१०२ कोरोना Active, आज २०८२ रुग्ण, ३ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Aug 14, 2022 | 19:54 IST

Corona Cases in Maharashtra on 14 august 2022 : महाराष्ट्रात आज २०८२ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १८२४ जण बरे झाले. राज्यात १२१०२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 14 august 2022
राज्यात १२१०२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २०८२ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १८२४ जण बरे झाले
  • राज्यात १२१०२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ७२ हजार ३४० कोरोना रुग्णांपैकी ७९ लाख १२ हजार ०६७ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 14 august 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २०८२ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १८२४ जण बरे झाले. राज्यात १२१०२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ७२ हजार ३४० कोरोना रुग्णांपैकी ७९ लाख १२ हजार ०६७ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४८ हजार १७१ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ३६ लाख ४५ हजार ८१३ कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख ७२ हजार ३४० पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८३ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.६५ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.०१ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

११३१६६६

११०६९६१

१९६६४

५०४१

ठाणे

७९७०६८

७८३६४३

११९५८

१४६७

पालघर

१६७४८६

१६३८०६

३४१९

२६१

रायगड

२५३३८०

२४८१७४

४९६०

२४६

रत्नागिरी

८५२८४

८२६६४

२५५३

६७

सिंधुदुर्ग

५७७८५

५६१९२

१५३६

५७

पुणे

१४९२४०४

१४६९८१३

२०५८४

२००७

सातारा

२७९८०२

२७२९८८

६७४२

७२

सांगली

२२८४९४

२२२६९६

५६६६

१३२

१०

कोल्हापूर

२२१३२६

२१५३१५

५९१४

९७

११

सोलापूर

२२८९२३

२२२९३३

५८९१

९९

१२

नाशिक

४७७३५३

४६८००७

८९१६

४३०

१३

अहमदनगर

३८०१६३

३७२६५७

७२५१

२५५

१४

जळगाव

१५०१३३

१४७३५९

२७६२

१२

१५

नंदूरबार

४६९१५

४५९१३

९६३

३९

१६

धुळे

५१३६९

५०६५८

६७०

४१

१७

औरंगाबाद

१७८३८८

१७४०३७

४२८८

६३

१८

जालना

६७३८८

६६१३४

१२२५

२९

१९

बीड

१०९६५२

१०६७२७

२८८८

३७

२०

लातूर

१०६११८

१०३४९७

२४८९

१३२

२१

परभणी

५८७५०

५७४५६

१२८०

१४

२२

हिंगोली

२२४२७

२१९०४

५१५

२३

नांदेड

१०३१८५

१००४५७

२७०४

२४

२४

उस्मानाबाद

७६३४६

७४०९२

२१३९

११५

२५

अमरावती

१०६८५७

१०५१८१

१६२५

५१

२६

अकोला

६६८४७

६५३४१

१४७५

३१

२७

वाशिम

४७२३०

४६५५७

६४१

३२

२८

बुलढाणा

९३०४८

९२१७४

८३९

३५

२९

यवतमाळ

८२५८६

८०७४१

१८२०

२५

३०

नागपूर

५८४८४३

५७५०५३

९२१८

५७२

३१

वर्धा

६६२६९

६४७९३

१४०९

६७

३२

भंडारा

६९६२९

६८२०९

११४२

२७८

३३

गोंदिया

४५८९७

४५२४२

५८७

६८

३४

चंद्रपूर

९९७१९

९८००७

१५९५

११७

३५

गडचिरोली

३७४६६

३६६५५

७३०

८१

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८०७२३४०

७९१२०६७

१४८१७१

१२१०२


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

८८२

११३१६६६

१९६६४

ठाणे

१४

१२०३६८

२२९०

ठाणे मनपा

१३१

२०००६३

२१८३

नवी मुंबई मनपा

१४०

१७७६७०

२०९५

कल्याण डोंबवली मनपा

३६

१७९२०७

२९७८

उल्हासनगर मनपा

२७०४८

६८५

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३३५०

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

२८

७९३६२

१२३१

पालघर

६५४९६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

३१

१०१९९०

२१७५

११

रायगड

३६

१४३०४१

३४७५

१२

पनवेल मनपा

४५

११०३३९

१४८५

ठाणे मंडळ एकूण

१३५२

२३४९६००

४०००१

१३

नाशिक

२५

१८५६७७

३८१७

१४

नाशिक मनपा

४३

२८०५५७

४७५४

१५

मालेगाव मनपा

११११९

३४५

१६

अहमदनगर

२८

२९८९८३

५६०४

१७

अहमदनगर मनपा

८११८०

१६४७

१८

धुळे

२८६८०

३६७

१९

धुळे मनपा

२२६८९

३०३

२०

जळगाव

११४३३७

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७९६

६७२

२२

नंदूरबार

४६९१५

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

११९

११०५९३३

२०५६२

२३

पुणे

४८

४३२३९०

७२१४

२४

पुणे मनपा

१३६

७०३२७४

९७४०

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

७२

३५६७४०

३६३०

२६

सोलापूर

१९११२३

४३३०

२७

सोलापूर मनपा

३७८००

१५६१

२८

सातारा

१५

२७९८०२

६७४२

पुणे मंडळ एकूण

२८४

२००११२९

३३२१७

२९

कोल्हापूर

१६२५११

४५८७

३०

कोल्हापूर मनपा

५८८१५

१३२७

३१

सांगली

३०

१७५५७७

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

१३

५२९१७

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७७८५

१५३६

३४

रत्नागिरी

८५२८४

२५५३

कोल्हापूर मंडळ एकूण

६६

५९२८८९

१५६६९

३५

औरंगाबाद

६९४०५

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

१५

१०८९८३

२३४४

३७

जालना

६७३८८

१२२५

३८

हिंगोली

२२४२७

५१५

३९

परभणी

३७८५०

८१६

४०

परभणी मनपा

२०९००

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

२७

३२६९५३

७३०८

४१

लातूर

१०

७७५४१

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८५७७

६५४

४३

उस्मानाबाद

२५

७६३४६

२१३९

४४

बीड

१०९६५२

२८८८

४५

नांदेड

५२२३५

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०९५०

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

४६

३९५३०१

१०२२०

४७

अकोला

२८५१७

६७६

४८

अकोला मनपा

३८३३०

७९९

४९

अमरावती

५६७४७

१००६

५०

अमरावती मनपा

५०११०

६१९

५१

यवतमाळ

१२

८२५८६

१८२०

५२

बुलढाणा

११

९३०४८

८३९

५३

वाशिम

४७२३०

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३८

३९६५६८

६४००

५४

नागपूर

४२

१५३८७०

३०९९

५५

नागपूर मनपा

४३

४३०९७३

६११९

५६

वर्धा

१६

६६२६९

१४०९

५७

भंडारा

२१

६९६२९

११४२

५८

गोंदिया

४५८९७

५८७

५९

चंद्रपूर

६६२४६

११०८

६०

चंद्रपूर मनपा

३३४७३

४८७

६१

गडचिरोली

१६

३७४६६

७३०

नागपूर एकूण

१५०

९०३८२३

१४६८१

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२०८२

८०७२३४०

१४८१७१

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी