Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १६००० कोरोना Active, आज २३७१ रुग्ण, १० मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jul 15, 2022 | 19:38 IST

Corona Cases in Maharashtra on 15 July 2022 : महाराष्ट्रात आज २३७१ रुग्ण आणि १० मृत्यू यांची नोंद झाली तर २९१४ जण बरे झाले. राज्यात १६००० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 15 July 2022
राज्यात १६००० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २३७१ रुग्ण आणि १० मृत्यू यांची नोंद झाली तर २९१४ जण बरे झाले
  • राज्यात १६००० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख १४ हजार ८२३ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ५० हजार ८०८ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 15 July 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २३७१ रुग्ण आणि १० मृत्यू यांची नोंद झाली तर २९१४ जण बरे झाले. राज्यात १६००० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख १४ हजार ८२३ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ५० हजार ८०८ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४८ हजार ०१५ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी २५ लाख ५९ हजार ३९२ कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख १४ हजार ८२३ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८४ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७१ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.९५ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१११९६१५

१०९७३४६

१९६२९

२६४०

ठाणे

७९१९१०

७७८५२८

११९३७

१४४५

पालघर

१६६६९६

१६३०१९

३४१७

२६०

रायगड

२५१६८६

२४६२७३

४९५५

४५८

रत्नागिरी

८४९८५

८२३५७

२५४९

७९

सिंधुदुर्ग

५७५३०

५५९४०

१५३४

५६

पुणे

१४७७५७७

१४५११४४

२०५५७

५८७६

सातारा

२७९०३५

२७२०८६

६७२२

२२७

सांगली

२२७५७३

२२१७७४

५६६६

१३३

१०

कोल्हापूर

२२०८२८

२१४८२१

५९०७

१००

११

सोलापूर

२२७९०६

२२१७०२

५८८७

३१७

१२

नाशिक

४७४८६०

४६५२९६

८९१५

६४९

१३

अहमदनगर

३७८५८३

३७०९८०

७२४५

३५८

१४

जळगाव

१४९८९९

१४७०६८

२७६२

६९

१५

नंदूरबार

४६७०२

४५७१६

९६३

२३

१६

धुळे

५१०१०

५०२५७

६७०

८३

१७

औरंगाबाद

१७७६००

१७२९३८

४२८८

३७४

१८

जालना

६६९६१

६५३९१

१२२४

३४६

१९

बीड

१०९३५६

१०६४४१

२८८५

३०

२०

लातूर

१०५३५९

१०२७४४

२४८९

१२६

२१

परभणी

५८६३९

५७३४५

१२७९

१५

२२

हिंगोली

२२२६९

२१७१७

५१४

३८

२३

नांदेड

१०२८४९

१००११४

२७०४

३१

२४

उस्मानाबाद

७५५६७

७३३०७

२१३९

१२१

२५

अमरावती

१०६२८७

१०४५३७

१६२५

१२५

२६

अकोला

६६५८९

६४९९४

१४७१

१२४

२७

वाशिम

४६६०२

४५६५७

६४१

३०४

२८

बुलढाणा

९२३९८

९१३७५

८३६

१८७

२९

यवतमाळ

८२२३५

८०३४६

१८२०

६९

३०

नागपूर

५७९५२५

५६९३०४

९२१५

१००६

३१

वर्धा

६५८७७

६४४१५

१४०८

५४

३२

भंडारा

६८३४०

६७०६९

११४२

१२९

३३

गोंदिया

४५५२१

४४९१२

५८७

२२

३४

चंद्रपूर

९९१५९

९७४८२

१५९२

८५

३५

गडचिरोली

३७१५१

३६३८२

७२८

४१

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८०१४८२३

७८५०८०८

१४८०१५

१६०००


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

३६५

१११९६१५

१९६२९

ठाणे

१४

११९९३०

२२८९

ठाणे मनपा

६६

१९८५४४

२१७३

नवी मुंबई मनपा

५६

१७५६८८

२०९३

कल्याण डोंबवली मनपा

२२

१७८७३४

२९७६

उल्हासनगर मनपा

२६९३१

६८३

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३२९६

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

१४

७८७८७

१२२७

पालघर

६५२७३

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१२

१०१४२३

२१७३

११

रायगड

५०

१४१९७९

३४७२

१२

पनवेल मनपा

३६

१०९७०७

१४८३

ठाणे मंडळ एकूण

६५२

२३२९९०७

३९९३८

१३

नाशिक

४७

१८४५००

३८१६

१४

नाशिक मनपा

२७

२७९२८०

४७५४

१५

मालेगाव मनपा

११०८०

३४५

१६

अहमदनगर

५७

२९७७५८

५५९९

१७

अहमदनगर मनपा

१६

८०८२५

१६४६

१८

धुळे

२८५७१

३६७

१९

धुळे मनपा

२२४३९

३०३

२०

जळगाव

१३

११४१६९

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७३०

६७२

२२

नंदूरबार

४६७०२

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

१७८

११०१०५४

२०५५५

२३

पुणे

१३३

४२९५९०

७२१०

२४

पुणे मनपा

४७३

६९४९९४

९७१९

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

२०१

३५२९९३

३६२८

२६

सोलापूर

३६

१९०३३०

४३२६

२७

सोलापूर मनपा

१९

३७५७६

१५६१

२८

सातारा

५९

२७९०३५

६७२२

पुणे मंडळ एकूण

९२१

१९८४५१८

३३१६६

२९

कोल्हापूर

१३

१६२२८७

४५८०

३०

कोल्हापूर मनपा

२१

५८५४१

१३२७

३१

सांगली

१३

१७५०३४

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

१७

५२५३९

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७५३०

१५३४

३४

रत्नागिरी

८४९८५

२५४९

कोल्हापूर मंडळ एकूण

७९

५९०९१६

१५६५६

३५

औरंगाबाद

१७

६९०५३

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

२८

१०८५४७

२३४४

३७

जालना

२५

६६९६१

१२२४

३८

हिंगोली

२२२६९

५१४

३९

परभणी

३७७७८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८६१

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

७६

३२५४६९

७३०५

४१

लातूर

१५

७६८८२

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८४७७

६५४

४३

उस्मानाबाद

२६

७५५६७

२१३९

४४

बीड

१०९३५६

२८८५

४५

नांदेड

५२०१७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०८३२

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

५३

३९३१३१

१०२१७

४७

अकोला

१३

२८४०८

६७३

४८

अकोला मनपा

१८

३८१८१

७९८

४९

अमरावती

५६४२७

१००६

५०

अमरावती मनपा

१५

४९८६०

६१९

५१

यवतमाळ

८२२३५

१८२०

५२

बुलढाणा

३३

९२३९८

८३६

५३

वाशिम

६१

४६६०२

६४१

अकोला मंडळ एकूण

१४८

३९४१११

६३९३

५४

नागपूर

७०

१५१९५६

३०९८

५५

नागपूर मनपा

१२७

४२७५६९

६११७

५६

वर्धा

१२

६५८७७

१४०८

५७

भंडारा

२८

६८३४०

११४२

५८

गोंदिया

११

४५५२१

५८७

५९

चंद्रपूर

११

६५८२९

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३३३०

४८५

६१

गडचिरोली

३७१५१

७२८

नागपूर एकूण

२६४

८९५५७३

१४६७२

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२३७१

८०१४८२३

१०

१४८०१५

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी