Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात २०६३४ कोरोना Active, आज ४२५५ रुग्ण, ३ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jun 16, 2022 | 19:48 IST

Corona Cases in Maharashtra on 16 June 2022 : महाराष्ट्रात आज ४२५५ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २८७९ जण बरे झाले. राज्यात २०६३४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 16 June 2022
राज्यात २०६३४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ४२५५ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २८७९ जण बरे झाले
  • राज्यात २०६३४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख २३ हजार ६९७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ५५ हजार १८३ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 16 June 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ४२५५ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २८७९ जण बरे झाले. राज्यात २०६३४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख २३ हजार ६९७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ५५ हजार १८३ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८८० जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १४ लाख ७२ हजार ९१६ कोरोना चाचण्यांपैकी ७९ लाख २३ हजार ६९७ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८६ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७३ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.८७ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०८७३२६

१०५४७४३

१९५७८

१३००५

ठाणे

७७५५९२

७५९६९४

११९२०

३९७८

पालघर

१६४६८९

१६०६५६

३४०८

६२५

रायगड

२४६२२०

२४०५६४

४९४७

७०९

रत्नागिरी

८४५२५

८१९३७

२५४६

४२

सिंधुदुर्ग

५७२१५

५५६४५

१५३३

३७

पुणे

१४५७५७७

१४३५५७९

२०५४५

१४५३

सातारा

२७८२५७

२७१५२५

६७१६

१६

सांगली

२२७१०२

२२१४२४

५६६६

१२

१०

कोल्हापूर

२२०५१४

२१४५९८

५९०४

१२

११

सोलापूर

२२७१०६

२२१२१०

५८७९

१७

१२

नाशिक

४७३०९२

४६४०७३

८९११

१०८

१३

अहमदनगर

३७७८१५

३७०५२३

७२४२

५०

१४

जळगाव

१४९५७९

१४६८०१

२७६१

१७

१५

नंदूरबार

४६६१८

४५६५६

९६२

१६

धुळे

५०७८७

५०१०९

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६६०८

१७२३००

४२८४

२४

१८

जालना

६६३३६

६५१०९

१२२४

१९

बीड

१०९२२५

१०६३३७

२८८५

२०

लातूर

१०४९६८

१०२४३८

२४८९

४१

२१

परभणी

५८५८३

५७२९८

१२७९

२२

हिंगोली

२२१८६

२१६६५

५१४

२३

नांदेड

१०२६९२

९९९७७

२७०४

११

२४

उस्मानाबाद

७५१७९

७३०३४

२१३९

२५

अमरावती

१०५९८७

१०४३४६

१६२४

१७

२६

अकोला

६६२१२

६४७१७

१४७०

२५

२७

वाशिम

४५६७८

४५०१५

६४१

२२

२८

बुलढाणा

९२०४१

९११९९

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८७

८०१६४

१८२०

३०

नागपूर

५७६८४४

५६७३६०

९२१५

२६९

३१

वर्धा

६५७०६

६४२७८

१४०८

२०

३२

भंडारा

६७९७४

६६८०९

११४२

२३

३३

गोंदिया

४५४३१

४४८३६

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८८८

९७२७१

१५९२

२५

३५

गडचिरोली

३७०१४

३६२६२

७२६

२६

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७९२३६९७

७७५५१८३

१४७८८०

२०६३४


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२३६६

१०८७३२६

१९५७८

ठाणे

७१

११८५८९

२२८९

ठाणे मनपा

३७४

१९२८४०

२१६४

नवी मुंबई मनपा

३८३

१७००४७

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

८६

१७६८६५

२९७४

उल्हासनगर मनपा

२६६०१

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१७७

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

८१

७७४७३

१२२७

पालघर

१९

६४७९३

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१२२

९९८९६

२१६४

११

रायगड

८२

१३९०४०

३४६५

१२

पनवेल मनपा

१२७

१०७१८०

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

३७१८

२२७३८२७

३९८५३

१३

नाशिक

११

१८३८०९

३८१४

१४

नाशिक मनपा

१२

२७८२६७

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१६

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१७९

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६३६

१६४५

१८

धुळे

२८४७३

३६७

१९

धुळे मनपा

२२३१४

३०३

२०

जळगाव

११३९५२

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६२७

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१८

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

४१

१०९७८९१

२०५४६

२३

पुणे

४८

४२६१७५

७२०४

२४

पुणे मनपा

१९४

६८३०२०

९७१४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

९३

३४८३८२

३६२७

२६

सोलापूर

१८९९२२

४३२३

२७

सोलापूर मनपा

३७१८४

१५५६

२८

सातारा

२७८२५७

६७१६

पुणे मंडळ एकूण

३४०

१९६२९४०

३३१४०

२९

कोल्हापूर

१६२१६५

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३४९

१३२६

३१

सांगली

१७४८१५

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२८७

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

१०

५७२१५

१५३३

३४

रत्नागिरी

१०

८४५२५

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२५

५८९३५६

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८१६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१३

१०७७९२

२३४३

३७

जालना

६६३३६

१२२४

३८

हिंगोली

२२१८६

५१४

३९

परभणी

३७७५२

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८३१

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

२१

३२३७१३

७३०१

४१

लातूर

७६५५६

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८४१२

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१७९

२१३९

४४

बीड

१०९२२५

२८८५

४५

नांदेड

५१९५०

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७४२

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

११

३९२०६४

१०२१७

४७

अकोला

२८२९६

६७३

४८

अकोला मनपा

३७९१६

७९७

४९

अमरावती

५६३३२

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६५५

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८७

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०४१

८३६

५३

वाशिम

४५६७८

६४१

अकोला मंडळ एकूण

१७

३९१९०५

६३९१

५४

नागपूर

२०

१५११११

३०९८

५५

नागपूर मनपा

२४

४२५७३३

६११७

५६

वर्धा

६५७०६

१४०८

५७

भंडारा

६७९७४

११४२

५८

गोंदिया

४५४३१

५८७

५९

चंद्रपूर

११

६५६४५

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२४३

४८५

६१

गडचिरोली

३७०१४

७२६

नागपूर एकूण

८२

८९१८५७

१४६७०

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

४२५५

७९२३६९७

१४७८८०

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी