Corona Cases in Maharashtra : राज्यात कोरोना सक्रिय रुग्णांचा आलेख वरच, २४ तासांत शुन्य मृत्यू, १० जिल्ह्यांत शुन्य रुग्ण

राज्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या ही वाढलेलीच आहे. गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे १२९ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत एकही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. तर गेल्या २४ तासांत १२१ रुग्ण बरे झाल्याने बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३१हजार ५८८ वर गेली आहे.

corona virus
कोरोना  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या ही वाढलेलीच आहे.
  • गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे १२९ रुग्ण आढळले आहेत.
  • गेल्या २४ तासांत १२१ रुग्ण झाले बरे.

Corona Cases in Maharashtra : मुंबई : राज्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या ही वाढलेलीच आहे. गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे १२९ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत एकही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. तर गेल्या २४ तासांत १२१ रुग्ण बरे झाल्याने बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३१हजार ५८८ वर गेली आहे. सध्या राज्यात १५२६ सक्रिय रुग्ण आहेत. सध्य राज्यातील १० जिल्ह्यांत शुन्य सक्रिय रुग्णसंख्या आहे, त्यात सातारा, सांगली, नंदूरबार, जालना, लातूर, हिंगोली, उस्मानाबाद, बुलढाणा, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण-

राज्यात आज रोजी एकूण १५२६ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे–

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६०७६६

१०४०३०४

१९५६६

८९६

ठाणे

७६७३१७

७५५२३३

११९१८

१६६

पालघर

१६३६३८

१६०२१९

३४०७

१२

रायगड

२४४४४६

२३९४५६

४९४५

४५

रत्नागिरी

८४४२५

८१८७८

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५९

५५६२१

१५३३

पुणे

१४५४१८५

१४३३३३४

२०५४४

३०७

सातारा

२७८२२१

२७१५०६

६७१५

सांगली

२२७०५९

२२१३९३

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९१

२१४५८५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६७

२२११८६

५८७७

१२

नाशिक

४७२८७४

४६३९४७

८९१०

१७

१३

अहमदनगर

३७७७१०

३७०४४५

७२४२

२३

१४

जळगाव

१४९५२७

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८६

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५३५

१७२२४९

४२८४

१८

जालना

६६३२८

६५१०४

१२२४

१९

बीड

१०९२००

१०६३०४

२८८३

१३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५६३

५७२८२

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६६८

९९९६१

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५९

७३०२०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४६

१०४३२१

१६२४

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६३०

४४९८७

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२०

९११८४

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८१

८०१६०

१८२०

३०

नागपूर

५७६४१८

५६७१९१

९२१५

१२

३१

वर्धा

६५६७५

६४२६४

१४०८

३२

भंडारा

६७९४२

६६८००

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२८

९७२३२

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९८१

३६२५४

७२५

 

इतरराज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८८०९६९

७७३१५८८

१४७८५५

१५२६

 

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात १२९ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,८०,९६९ झालीआहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

७४

१०६०७६६

१९५६६

ठाणे

११८०६१

२२८९

ठाणे मनपा

१८९७८२

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६६९३०

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२०९

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४९

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६६१

१२२७

पालघर

६४६७१

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९६७

२१६३

११

रायगड

१३८३२६

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६१२०

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

१०१

२२३६१६७

३९८३६

१३

नाशिक

१८३७५४

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८११०

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७११५

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५९५

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९११

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१६

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४८३

२०५४५

२३

पुणे

४२५६७१

७२०४

२४

पुणे मनपा

६८०८३०

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७६८४

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९६

४३२१

२७

सोलापूर मनपा

३७१७१

१५५६

२८

सातारा

२७८२२१

६७१५

 

पुणे मंडळ एकूण

२१

१९५९४७३

३३१३६

२९

कोल्हापूर

१६२१५८

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३३

१३२६

३१

सांगली

१७४७९३

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६६

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५९

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२५

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१३४

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०५

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७३०

२३४३

३७

जालना

६६३२८

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८१५

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६०१

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५९

२१३९

४४

बीड

१०९२००

२८८३

४५

नांदेड

५१९४०

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२८

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९४४

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३३

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८१

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२०

८३६

५३

वाशिम

४५६३०

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७५८

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५२

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४६६

६११७

५६

वर्धा

६५६७५

१४०८

५७

भंडारा

६७९४२

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५९०

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८१

७२५

 

नागपूर एकूण

८९१२६५

१४६६९

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

१२९

७८८०९६९

१४७८५५

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी