Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात २१७४९ कोरोना Active, आज ४१६५ रुग्ण, ३ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jun 17, 2022 | 19:31 IST

Corona Cases in Maharashtra on 17 June 2022 : महाराष्ट्रात आज ४१६५ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ३०४७ जण बरे झाले. राज्यात २१७४९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 17 June 2022
राज्यात २१७४९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ४१६५ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ३०४७ जण बरे झाले
  • राज्यात २१७४९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख २७ हजार ८६२ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ५८ हजार २३० बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 17 June 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ४१६५ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ३०४७ जण बरे झाले. राज्यात २१७४९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख २७ हजार ८६२ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ५८ हजार २३० बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८८३ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १५ लाख १७ हजार ३९९ कोरोना चाचण्यांपैकी ७९ लाख २७ हजार ८६२ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८६ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७३ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.८६ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०८९५८१

१०५६६९७

१९५८०

१३३०४

ठाणे

७७६६१०

७६०२४८

११९२०

४४४२

पालघर

१६४७९६

१६०६८४

३४०८

७०४

रायगड

२४६४४१

२४०७३९

४९४७

७५५

रत्नागिरी

८४५३५

८१९४३

२५४६

४६

सिंधुदुर्ग

५७२१६

५५६५५

१५३३

२८

पुणे

१४५७९४२

१४३५८२६

२०५४५

१५७१

सातारा

२७८२६५

२७१५२७

६७१६

२२

सांगली

२२७१०५

२२१४२८

५६६६

११

१०

कोल्हापूर

२२०५२३

२१४६०५

५९०४

१४

११

सोलापूर

२२७१११

२२१२१०

५८७९

२२

१२

नाशिक

४७३११७

४६४०९४

८९११

११२

१३

अहमदनगर

३७७८२३

३७०५२८

७२४२

५३

१४

जळगाव

१४९५७९

१४६८०१

२७६२

१६

१५

नंदूरबार

४६६१९

४५६५६

९६२

१६

धुळे

५०७८७

५०१०९

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६६१८

१७२३०४

४२८४

३०

१८

जालना

६६३३६

६५१०९

१२२४

१९

बीड

१०९२२६

१०६३३९

२८८५

२०

लातूर

१०४९७४

१०२४४६

२४८९

३९

२१

परभणी

५८५८३

५७२९८

१२७९

२२

हिंगोली

२२१८६

२१६६५

५१४

२३

नांदेड

१०२६९३

९९९७८

२७०४

११

२४

उस्मानाबाद

७५१८१

७३०३४

२१३९

२५

अमरावती

१०५९८८

१०४३४६

१६२४

१८

२६

अकोला

६६२१४

६४७१८

१४७०

२६

२७

वाशिम

४५६८५

४५०१९

६४१

२५

२८

बुलढाणा

९२०४२

९११९९

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८८

८०१६४

१८२०

३०

नागपूर

५७६९०४

५६७३६९

९२१५

३२०

३१

वर्धा

६५७०९

६४२७८

१४०८

२३

३२

भंडारा

६७९८३

६६८१०

११४२

३१

३३

गोंदिया

४५४३६

४४८३६

५८७

१३

३४

चंद्रपूर

९८९०१

९७२७५

१५९२

३४

३५

गडचिरोली

३७०२१

३६२६२

७२६

३३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७९२७८६२

७७५८२३०

१४७८८३

२१७४९


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२२५५

१०८९५८१

१९५८०

ठाणे

८५

११८६७४

२२८९

ठाणे मनपा

३३४

१९३१७४

२१६४

नवी मुंबई मनपा

३९०

१७०४३७

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

९०

१७६९५५

२९७४

उल्हासनगर मनपा

२८

२६६२९

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१८२

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

८६

७७५५९

१२२७

पालघर

२१

६४८१४

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

८६

९९९८२

२१६४

११

रायगड

९६

१३९१३६

३४६५

१२

पनवेल मनपा

१२५

१०७३०५

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

३६०१

२२७७४२८

३९८५५

१३

नाशिक

१८३८१६

३८१४

१४

नाशिक मनपा

१८

२७८२८५

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१६

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१८५

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६३८

१६४५

१८

धुळे

२८४७३

३६७

१९

धुळे मनपा

२२३१४

३०३

२०

जळगाव

११३९५२

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५६२७

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१९

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

३४

१०९७९२५

२०५४७

२३

पुणे

५४

४२६२२९

७२०४

२४

पुणे मनपा

२१५

६८३२३५

९७१४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

९६

३४८४७८

३६२७

२६

सोलापूर

१८९९२४

४३२३

२७

सोलापूर मनपा

३७१८७

१५५६

२८

सातारा

२७८२६५

६७१६

पुणे मंडळ एकूण

३७८

१९६३३१८

३३१४०

२९

कोल्हापूर

१६२१६९

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३५४

१३२६

३१

सांगली

१७४८१६

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२८९

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७२१६

१५३३

३४

रत्नागिरी

१०

८४५३५

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२३

५८९३७९

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८१६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०

१०७८०२

२३४३

३७

जालना

६६३३६

१२२४

३८

हिंगोली

२२१८६

५१४

३९

परभणी

३७७५२

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८३१

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१०

३२३७२३

७३०१

४१

लातूर

७६५६१

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८४१३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१८१

२१३९

४४

बीड

१०९२२६

२८८५

४५

नांदेड

५१९५०

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७४३

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

१०

३९२०७४

१०२१७

४७

अकोला

२८२९७

६७३

४८

अकोला मनपा

३७९१७

७९७

४९

अमरावती

५६३३२

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६५६

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८८

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०४२

८३६

५३

वाशिम

४५६८५

६४१

अकोला मंडळ एकूण

१२

३९१९१७

६३९१

५४

नागपूर

२७

१५११३८

३०९८

५५

नागपूर मनपा

३३

४२५७६६

६११७

५६

वर्धा

६५७०९

१४०८

५७

भंडारा

६७९८३

११४२

५८

गोंदिया

४५४३६

५८७

५९

चंद्रपूर

१०

६५६५५

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२४६

४८५

६१

गडचिरोली

३७०२१

७२६

नागपूर एकूण

९७

८९१९५४

१४६७०

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

४१६५

७९२७८६२

१४७८८३

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी