Corona Cases in Maharashtra : राज्यात दीड हजारहून अधिक सक्रिय रुग्ण, आज शुन्य कोरोना मृत्यू

राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे २६६ रुग्ण आढळले आहेत, तर २४१ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३१ हजार ८२९ इतकी झाली आहे.

corona virus
कोरोना व्हायरस  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे २६६ रुग्ण आढळले आहेत
  • २४१ रुग्ण बरे झाले आहेत.
  • आजही कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही.

Corona Cases in Maharashtra on 17 may 2022 : मुंबई : राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे २६६ रुग्ण आढळले आहेत, तर २४१ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३१ हजार ८२९ इतकी झाली आहे.
आजही कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. सध्या राज्यात कोरोनाचे १५५१ सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यातील १२ जिल्ह्यांत सक्रिय रुग्णसंख्या शुन्यावर आली आहे, त्यात सातारा, सांगली, नंदूरबार, धुळे, जालना, लातूर, हिंगोली, उस्मानाबाद, अकोला, बुलढाणा, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण १५५१ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६०९२४

१०४०४२६

१९५६६

९३२

ठाणे

७६७३५१

७५५२६५

११९१८

१६८

पालघर

१६३६४०

१६०२२२

३४०७

११

रायगड

२४४४४९

२३९४५६

४९४५

४८

रत्नागिरी

८४४२५

८१८७८

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५९

५५६२१

१५३३

पुणे

१४५४२४७

१४३३४०४

२०५४४

२९९

सातारा

२७८२२१

२७१५०६

६७१५

सांगली

२२७०५९

२२१३९३

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९१

२१४५८५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६७

२२११८७

५८७७

१२

नाशिक

४७२८७६

४६३९५०

८९१०

१६

१३

अहमदनगर

३७७७१०

३७०४४७

७२४२

२१

१४

जळगाव

१४९५२७

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५३५

१७२२४९

४२८४

१८

जालना

६६३२८

६५१०४

१२२४

१९

बीड

१०९२००

१०६३०४

२८८३

१३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५६७

५७२८४

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६६८

९९९६३

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५९

७३०२०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४७

१०४३२१

१६२४

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६३०

४४९८७

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२०

९११८४

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८१

८०१६०

१८२०

३०

नागपूर

५७६४१८

५६७१९२

९२१५

११

३१

वर्धा

६५६७५

६४२६५

१४०८

३२

भंडारा

६७९४२

६६८००

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२८

९७२३३

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९८१

३६२५४

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८८१२३५

७७३१८२९

१४७८५५

१५५१

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात २६६ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,८१,२३५ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१५८

१०६०९२४

१९५६६

ठाणे

११८०६३

२२८९

ठाणे मनपा

१२

१८९७९४

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६

१६६९४६

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२१०

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४९

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६६४

१२२७

पालघर

६४६७३

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९६७

२१६३

११

रायगड

१३८३२७

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६१२२

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

१९७

२२३६३६४

३९८३६

१३

नाशिक

१८३७५५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८१११

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७११५

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५९५

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९११

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१६

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४८५

२०५४५

२३

पुणे

४२५६७४

७२०४

२४

पुणे मनपा

५२

६८०८८२

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७६९१

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९६

४३२१

२७

सोलापूर मनपा

३७१७१

१५५६

२८

सातारा

२७८२२१

६७१५

 

पुणे मंडळ एकूण

६२

१९५९५३५

३३१३६

२९

कोल्हापूर

१६२१५८

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३३

१३२६

३१

सांगली

१७४७९३

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६६

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५९

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२५

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१३४

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०५

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७३०

२३४३

३७

जालना

६६३२८

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८१९

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६०५

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५९

२१३९

४४

बीड

१०९२००

२८८३

४५

नांदेड

५१९४०

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२८

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९४४

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३४

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८१

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२०

८३६

५३

वाशिम

४५६३०

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७५९

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५२

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४६६

६११७

५६

वर्धा

६५६७५

१४०८

५७

भंडारा

६७९४२

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५९०

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८१

७२५

 

नागपूर एकूण

८९१२६५

१४६६९

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

२६६

७८८१२३५

१४७८५५

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल १७  मे २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी