Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ६४६ कोरोना Active, आज १२७ रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 17, 2022 | 20:09 IST

Corona Cases in Maharashtra on 17th April 2022 : महाराष्ट्रात आज १२७ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १०७ जण बरे झाले. राज्यात ६४६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 17th April 2022
राज्यात ६४६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १२७ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १०७ जण बरे झाले
  • राज्यात ६४६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७५ हजार ८४५ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २७ हजार ३७२ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 17th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १२७ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १०७ जण बरे झाले. राज्यात ६४६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७५ हजार ८४५ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २७ हजार ३७२ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८२७ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ७ कोटी ९८ लाख ४४ हजार ४६७ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७५ हजार ८४५ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८६ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.। तब्येत पाणी । आरोग्य 

बेलफळाचे सरबत प्या, शरीर निरोगी राहील, अनेक आजारही दूर होतील

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७८४३

१०३७९३२

१९५६२

३४९

ठाणे

७६६७७५

७५४८२१

११९१२

४२

पालघर

१६३६०५

१६०१९४

३४०७

रायगड

२४४३१९

२३९३६७

४९४५

रत्नागिरी

८४४१९

८१८७०

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४९

५५६१७

१५३२

पुणे

१४५३१३२

१४३२४४३

२०५३८

१५१

सातारा

२७८२१२

२७१४९५

६७१३

सांगली

२२७०४८

२२१३८२

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७६

२१४५७१

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४३

२२११६४

५८७६

१२

नाशिक

४७२८२०

४६३९०३

८९१०

१३

अहमदनगर

३७७६३६

३७०३६७

७२४२

२७

१४

जळगाव

१४९५२२

१४६७५९

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७२७

५००५४

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५११

१७२२२७

४२८४

१८

जालना

६६३२०

६५०९६

१२२४

१९

बीड

१०९१६९

१०६२७१

२८८२

१६

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२७

२४८९

२१

परभणी

५८५४६

५७२६७

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६६०

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००९

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१८

१६२३

२६

अकोला

६६१७९

६४७०६

१४७०

२७

वाशिम

४५६१९

४४९७७

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३४

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३७३

५६७१५०

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२०

४४८३१

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२७

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७५

३६२४६

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७५८४५

७७२७३७२

१४७८२७

६४६


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

५५

१०५७८४३

१९५६२

ठाणे

११८०२७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५३२

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७३३

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१८०

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४५

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३४

१२२७

पालघर

६४६६५

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४०

२१६३

११

रायगड

१३८२९३

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०२६

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

८०

२२३२५४२

३९८२६

१३

नाशिक

१८३७३५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०७५

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०६७

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५६९

१६४५

१८

धुळे

२८४४२

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०८

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१४

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७३१९

२०५४५

२३

पुणे

४२५५२९

७२०३

२४

पुणे मनपा

१६

६८०१७८

९७०८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१३

३४७४२५

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७६

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१२

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

३४

१९५८३८७

३३१२७

२९

कोल्हापूर

१६२१४६

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३०

१३२६

३१

सांगली

१७४७८५

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६३

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४९

१५३२

३४

रत्नागिरी

८४४१९

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०९२

१५६४७

३५

औरंगाबाद

६८७९३

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१८

२३४३

३७

जालना

६६३२०

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१२

४०

परभणी मनपा

२०८०१

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५४५

७२९८

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१६९

२८८२

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२३

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१८९४

१०२१४

४७

अकोला

२८२८३

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३४

५३

वाशिम

४५६१९

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७२४

६३८८

५४

नागपूर

१५०९४४

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४२९

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२०

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७५

७२५

नागपूर एकूण

८९११९८

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१२७

७८७५८४५

१४७८२७

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी