Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात २२८२८ कोरोना Active, आज ३८८३ रुग्ण, २ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jun 18, 2022 | 23:11 IST

Corona Cases in Maharashtra on 18 June 2022 : महाराष्ट्रात आज ३८८३ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २८०२ जण बरे झाले. राज्यात २२८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 18 June 2022
राज्यात २२८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ३८८३ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २८०२ जण बरे झाले
  • राज्यात २२८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख ३१ हजार ७४५ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ६१ हजार ०३२ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 18 June 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ३८८३ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २८०२ जण बरे झाले. राज्यात २२८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख ३१ हजार ७४५ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ६१ हजार ०३२ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८८५ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १५ लाख ६१ हजार ६८३ कोरोना चाचण्यांपैकी ७९ लाख ३१ हजार ७४५ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८६ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७२ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.८५ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०९१६३५

१०५८४४०

१९५८२

१३६१३

ठाणे

७७७५३२

७६०७४३

११९२०

४८६९

पालघर

१६४९१९

१६०७९५

३४०८

७१६

रायगड

२४६६५९

२४०८५०

४९४७

८६२

रत्नागिरी

८४५४८

८१९४५

२५४६

५७

सिंधुदुर्ग

५७२३९

५५६६०

१५३३

४६

पुणे

१४५८२६०

१४३५९९३

२०५४५

१७२२

सातारा

२७८२७८

२७१५२९

६७१६

३३

सांगली

२२७११०

२२१४२८

५६६६

१६

१०

कोल्हापूर

२२०५२९

२१४६०५

५९०४

२०

११

सोलापूर

२२७११९

२२१२१५

५८७९

२५

१२

नाशिक

४७३१५२

४६४१२३

८९११

११८

१३

अहमदनगर

३७७८३४

३७०५३२

७२४२

६०

१४

जळगाव

१४९५८०

१४६८०२

२७६२

१६

१५

नंदूरबार

४६६१९

४५६५७

९६२

१६

धुळे

५०७८९

५०११०

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६६३०

१७२३०७

४२८४

३९

१८

जालना

६६३३९

६५१०९

१२२४

१९

बीड

१०९२२६

१०६३४०

२८८५

२०

लातूर

१०४९७६

१०२४५४

२४८९

३३

२१

परभणी

५८५८८

५७२९९

१२७९

१०

२२

हिंगोली

२२१८९

२१६६७

५१४

२३

नांदेड

१०२६९३

९९९८१

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१८५

७३०३८

२१३९

२५

अमरावती

१०५९९५

१०४३५२

१६२४

१९

२६

अकोला

६६२१६

६४७२८

१४७०

१८

२७

वाशिम

४५६९१

४५०२०

६४१

३०

२८

बुलढाणा

९२०४८

९११९९

८३६

१३

२९

यवतमाळ

८१९९३

८०१६४

१८२०

३०

नागपूर

५७६९५७

५६७४३२

९२१५

३१०

३१

वर्धा

६५७१२

६४२७९

१४०८

२५

३२

भंडारा

६७९८८

६६८१७

११४२

२९

३३

गोंदिया

४५४३८

४४८३६

५८७

१५

३४

चंद्रपूर

९८९११

९७२८१

१५९२

३८

३५

गडचिरोली

३७०२४

३६२७१

७२६

२७

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७९३१७४५

७७६१०३२

१४७८८५

२२८२८


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२०५४

१०९१६३५

१९५८२

ठाणे

५७

११८७३१

२२८९

ठाणे मनपा

३१८

१९३४९२

२१६४

नवी मुंबई मनपा

३०८

१७०७४५

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१२२

१७७०७७

२९७४

उल्हासनगर मनपा

१५

२६६४४

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१८७

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

९७

७७६५६

१२२७

पालघर

२१

६४८३५

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१०२

१०००८४

२१६४

११

रायगड

१००

१३९२३६

३४६५

१२

पनवेल मनपा

११८

१०७४२३

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

३३१७

२२८०७४५

३९८५७

१३

नाशिक

१८३८२४

३८१४

१४

नाशिक मनपा

२७

२७८३१२

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१६

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१९३

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६४१

१६४५

१८

धुळे

२८४७४

३६७

१९

धुळे मनपा

२२३१५

३०३

२०

जळगाव

११३९५३

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५६२७

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१९

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

४९

१०९७९७४

२०५४७

२३

पुणे

५७

४२६२८६

७२०४

२४

पुणे मनपा

१८८

६८३४२३

९७१४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

७३

३४८५५१

३६२७

२६

सोलापूर

१८९९२७

४३२३

२७

सोलापूर मनपा

३७१९२

१५५६

२८

सातारा

१३

२७८२७८

६७१६

पुणे मंडळ एकूण

३३९

१९६३६५७

३३१४०

२९

कोल्हापूर

१६२१७२

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३५७

१३२६

३१

सांगली

१७४८१९

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२९१

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

२३

५७२३९

१५३३

३४

रत्नागिरी

१३

८४५४८

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

४७

५८९४२६

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८१९

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७८११

२३४३

३७

जालना

६६३३९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१८९

५१४

३९

परभणी

३७७५७

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८३१

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

२३

३२३७४६

७३०१

४१

लातूर

७६५६३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८४१३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१८५

२१३९

४४

बीड

१०९२२६

२८८५

४५

नांदेड

५१९५०

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७४३

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९२०८०

१०२१७

४७

अकोला

२८२९७

६७३

४८

अकोला मनपा

३७९१९

७९७

४९

अमरावती

५६३३४

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६६१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९९३

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०४८

८३६

५३

वाशिम

४५६९१

६४१

अकोला मंडळ एकूण

२६

३९१९४३

६३९१

५४

नागपूर

१९

१५११५७

३०९८

५५

नागपूर मनपा

३४

४२५८००

६११७

५६

वर्धा

६५७१२

१४०८

५७

भंडारा

६७९८८

११४२

५८

गोंदिया

४५४३८

५८७

५९

चंद्रपूर

६५६६२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२४९

४८५

६१

गडचिरोली

३७०२४

७२६

नागपूर एकूण

७६

८९२०३०

१४६७०

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

३८८३

७९३१७४५

१४७८८५

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी