Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात २३७४६ कोरोना Active, आज ४००४ रुग्ण, १ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jun 19, 2022 | 20:13 IST

Corona Cases in Maharashtra on 19 June 2022 : महाराष्ट्रात आज ४००४ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ३०८५ जण बरे झाले. राज्यात २३७४६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 19 June 2022
राज्यात २३७४६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ४००४ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ३०८५ जण बरे झाले
  • राज्यात २३७४६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख ३५ हजार ७४९ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ६४ हजार ११७ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 19 June 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ४००४ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ३०८५ जण बरे झाले. राज्यात २३७४६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७९ लाख ३५ हजार ७४९ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ६४ हजार ११७ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८८६ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १६ लाख ०३ हजार ५०६ कोरोना चाचण्यांपैकी ७९ लाख ३५ हजार ७४९ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८६ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७२ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.८४ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०९३७२२

१०६०२४२

१९५८३

१३८९७

ठाणे

७७८४५९

७६१३६५

११९२०

५१७४

पालघर

१६५०५०

१६०८९०

३४०८

७५२

रायगड

२४६८७२

२४०९७०

४९४७

९५५

रत्नागिरी

८४५६४

८१९५२

२५४६

६६

सिंधुदुर्ग

५७२५३

५५६६०

१५३३

६०

पुणे

१४५८६५२

१४३६२९५

२०५४५

१८१२

सातारा

२७८२८६

२७१५३४

६७१६

३६

सांगली

२२७११७

२२१४४१

५६६६

१०

१०

कोल्हापूर

२२०५३५

२१४६०५

५९०४

२६

११

सोलापूर

२२७१२७

२२१२२०

५८७९

२८

१२

नाशिक

४७३१९१

४६४१४१

८९११

१३९

१३

अहमदनगर

३७७८४७

३७०५३७

७२४२

६८

१४

जळगाव

१४९५८३

१४६८०५

२७६२

१६

१५

नंदूरबार

४६६२०

४५६५७

९६२

१६

धुळे

५०७९३

५०११८

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६६३८

१७२३०८

४२८४

४६

१८

जालना

६६३४०

६५१०९

१२२४

१९

बीड

१०९२२७

१०६३४०

२८८५

२०

लातूर

१०४९८१

१०२४५५

२४८९

३७

२१

परभणी

५८५८९

५७२९९

१२७९

११

२२

हिंगोली

२२१९०

२१६६८

५१४

२३

नांदेड

१०२६९५

९९९८३

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१९०

७३०३९

२१३९

१२

२५

अमरावती

१०६००३

१०४३५८

१६२४

२१

२६

अकोला

६६२२०

६४७२९

१४७०

२१

२७

वाशिम

४५६९७

४५०२३

६४१

३३

२८

बुलढाणा

९२०५४

९११९९

८३६

१९

२९

यवतमाळ

८१९९३

८०१६४

१८२०

३०

नागपूर

५७७०२९

५६७४९५

९२१५

३१९

३१

वर्धा

६५७१३

६४२७९

१४०८

२६

३२

भंडारा

६७९९१

६६८१७

११४२

३२

३३

गोंदिया

४५४४१

४४८३६

५८७

१८

३४

चंद्रपूर

९८९१५

९७२८१

१५९२

४२

३५

गडचिरोली

३७०२८

३६२७२

७२६

३०

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७९३५७४९

७७६४११७

१४७८८६

२३७४६


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२०८७

१०९३७२२

१९५८३

ठाणे

४५

११८७७६

२२८९

ठाणे मनपा

३७५

१९३८६७

२१६४

नवी मुंबई मनपा

३३०

१७१०७५

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

९२

१७७१६९

२९७४

उल्हासनगर मनपा

२६६५१

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१८९

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६

७७७३२

१२२७

पालघर

१०

६४८४५

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१२१

१००२०५

२१६४

११

रायगड

१०३

१३९३३९

३४६५

१२

पनवेल मनपा

११०

१०७५३३

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

३३५८

२२८४१०३

३९८५८

१३

नाशिक

१८

१८३८४२

३८१४

१४

नाशिक मनपा

२१

२७८३३३

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१६

३४५

१६

अहमदनगर

२९७२०२

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६४५

१६४५

१८

धुळे

२८४७७

३६७

१९

धुळे मनपा

२२३१६

३०३

२०

जळगाव

११३९५६

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५६२७

६७२

२२

नंदूरबार

४६६२०

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

६०

१०९८०३४

२०५४७

२३

पुणे

६२

४२६३४८

७२०४

२४

पुणे मनपा

२२९

६८३६५२

९७१४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१०१

३४८६५२

३६२७

२६

सोलापूर

१८९९३३

४३२३

२७

सोलापूर मनपा

३७१९४

१५५६

२८

सातारा

२७८२८६

६७१६

पुणे मंडळ एकूण

४०८

१९६४०६५

३३१४०

२९

कोल्हापूर

१६२१७४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३६१

१३२६

३१

सांगली

१७४८२०

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२९७

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

१४

५७२५३

१५३३

३४

रत्नागिरी

१६

८४५६४

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

४३

५८९४६९

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८२१

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७८१७

२३४३

३७

जालना

६६३४०

१२२४

३८

हिंगोली

२२१९०

५१४

३९

परभणी

३७७५७

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८३२

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

११

३२३७५७

७३०१

४१

लातूर

७६५६७

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८४१४

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१९०

२१३९

४४

बीड

१०९२२७

२८८५

४५

नांदेड

५१९५२

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७४३

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

१३

३९२०९३

१०२१७

४७

अकोला

२८३००

६७३

४८

अकोला मनपा

३७९२०

७९७

४९

अमरावती

५६३३७

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६६६

६१९

५१

यवतमाळ

८१९९३

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०५४

८३६

५३

वाशिम

४५६९७

६४१

अकोला मंडळ एकूण

२४

३९१९६७

६३९१

५४

नागपूर

२९

१५११८६

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४३

४२५८४३

६११७

५६

वर्धा

६५७१३

१४०८

५७

भंडारा

६७९९१

११४२

५८

गोंदिया

४५४४१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५६६५

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२५०

४८५

६१

गडचिरोली

३७०२८

७२६

नागपूर एकूण

८७

८९२११७

१४६७०

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

४००४

७९३५७४९

१४७८८६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी