Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ११८६६ कोरोना Active, आज १८५५ रुग्ण, २ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Aug 20, 2022 | 22:36 IST

Corona Cases in Maharashtra on 20 august 2022 : महाराष्ट्रात आज १८५५ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७२० जण बरे झाले. राज्यात ११८६६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 20 august 2022
राज्यात ११८६६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १८५५ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७२० जण बरे झाले
  • राज्यात ११८६६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ८२ हजार ५५१ कोरोना रुग्णांपैकी ७९ लाख २२ हजार ४९२ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 20 august 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १८५५ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७२० जण बरे झाले. राज्यात ११८६६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ८२ हजार ५५१ कोरोना रुग्णांपैकी ७९ लाख २२ हजार ४९२ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४८ हजार १९३ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ३८ लाख ०७ हजार ६१५ कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख ८२ हजार ५५१ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८३ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.६४ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.०२ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

११३६६०९

११११११२

१९६७२

५८२५

ठाणे

७९८७३५

७८४८५३

११९५९

१९२३

पालघर

१६७७२१

१६४००९

३४१९

२९३

रायगड

२५३७१७

२४८४९१

४९६३

२६३

रत्नागिरी

८५३१८

८२७२६

२५५३

३९

सिंधुदुर्ग

५७८३३

५६२४५

१५३६

५२

पुणे

१४९३७१८

१४७१४९४

२०५८७

१६३७

सातारा

२७९८६७

२७३०६४

६७४४

५९

सांगली

२२८५७०

२२२८०८

५६६६

९६

१०

कोल्हापूर

२२१४०३

२१५३९०

५९१५

९८

११

सोलापूर

२२८९७५

२२३०२९

५८९१

५५

१२

नाशिक

४७७५९६

४६८३५३

८९१७

३२६

१३

अहमदनगर

३८०२८१

३७२८७२

७२५१

१५८

१४

जळगाव

१५०१५२

१४७३७९

२७६२

११

१५

नंदूरबार

४६९३८

४५९५०

९६३

२५

१६

धुळे

५१३८६

५०६९६

६७०

२०

१७

औरंगाबाद

१७८४६१

१७४११४

४२८८

५९

१८

जालना

६७४०२

६६१५७

१२२५

२०

१९

बीड

१०९६७६

१०६७६६

२८८८

२२

२०

लातूर

१०६१७२

१०३६१३

२४८९

७०

२१

परभणी

५८७६६

५७४६८

१२८०

१८

२२

हिंगोली

२२४३१

२१९०९

५१६

२३

नांदेड

१०३२२२

१००४९७

२७०४

२१

२४

उस्मानाबाद

७६४२३

७४२४९

२१३९

३५

२५

अमरावती

१०६९०३

१०५२३६

१६२६

४१

२६

अकोला

६६८६६

६५३७०

१४७५

२१

२७

वाशिम

४७२५३

४६५८९

६४१

२३

२८

बुलढाणा

९३०७२

९२२२४

८३९

२९

यवतमाळ

८२५९३

८०७५८

१८२०

१५

३०

नागपूर

५८५०९२

५७५५३०

९२१९

३४३

३१

वर्धा

६६३०२

६४८५८

१४०९

३५

३२

भंडारा

६९७३५

६८४८९

११४२

१०४

३३

गोंदिया

४५९२६

४५३०३

५८७

३६

३४

चंद्रपूर

९९७५४

९८१२७

१५९५

३२

३५

गडचिरोली

३७५३९

३६७३३

७३०

७६

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८०८२५५१

७९२२४९२

१४८१९३

११८६६


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

८४०

११३६६०९

१९६७२

ठाणे

१५

१२०४८०

२२९०

ठाणे मनपा

८०

२००६३३

२१८३

नवी मुंबई मनपा

१२०

१७८२७२

२०९५

कल्याण डोंबवली मनपा

३७

१७९४१४

२९७८

उल्हासनगर मनपा

२७०७२

६८५

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३३६३

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

२८

७९५०१

१२३२

पालघर

६५५४९

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

३५

१०२१७२

२१७५

११

रायगड

४४

१४३२२१

३४७७

१२

पनवेल मनपा

२०

११०४९६

१४८६

ठाणे मंडळ एकूण

१२२९

२३५६७८२

४००१३

१३

नाशिक

३६

१८५८०४

३८१७

१४

नाशिक मनपा

२१

२८०६७२

४७५५

१५

मालेगाव मनपा

१११२०

३४५

१६

अहमदनगर

२६

२९९०८५

५६०४

१७

अहमदनगर मनपा

८११९६

१६४७

१८

धुळे

२८६८५

३६७

१९

धुळे मनपा

१०

२२७०१

३०३

२०

जळगाव

११४३४७

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५८०५

६७२

२२

नंदूरबार

१०

४६९३८

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

११७

११०६३५३

२०५६३

२३

पुणे

३२

४३२६०४

७२१४

२४

पुणे मनपा

१४५

७०४०५२

९७४२

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

६९

३५७०६२

३६३१

२६

सोलापूर

१९११५९

४३३०

२७

सोलापूर मनपा

३७८१६

१५६१

२८

सातारा

२७९८६७

६७४४

पुणे मंडळ एकूण

२६३

२००२५६०

३३२२२

२९

कोल्हापूर

१६२५५४

४५८७

३०

कोल्हापूर मनपा

५८८४९

१३२८

३१

सांगली

२०

१७५६३५

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२९३५

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७८३३

१५३६

३४

रत्नागिरी

१२

८५३१८

२५५३

कोल्हापूर मंडळ एकूण

४८

५९३१२४

१५६७०

३५

औरंगाबाद

६९४३६

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

१०९०२५

२३४४

३७

जालना

६७४०२

१२२५

३८

हिंगोली

२२४३१

५१६

३९

परभणी

३७८५६

८१६

४०

परभणी मनपा

२०९१०

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

२६

३२७०६०

७३०९

४१

लातूर

७७५८१

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८५९१

६५४

४३

उस्मानाबाद

२१

७६४२३

२१३९

४४

बीड

१०९६७६

२८८८

४५

नांदेड

५२२६१

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०९६१

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३३

३९५४९३

१०२२०

४७

अकोला

२८५३४

६७६

४८

अकोला मनपा

३८३३२

७९९

४९

अमरावती

५६७७४

१००७

५०

अमरावती मनपा

५०१२९

६१९

५१

यवतमाळ

८२५९३

१८२०

५२

बुलढाणा

९३०७२

८३९

५३

वाशिम

४७२५३

६४१

अकोला मंडळ एकूण

२७

३९६६८७

६४०१

५४

नागपूर

२२

१५३९५४

३०९९

५५

नागपूर मनपा

२९

४३११३८

६१२०

५६

वर्धा

६६३०२

१४०९

५७

भंडारा

३५

६९७३५

११४२

५८

गोंदिया

४५९२६

५८७

५९

चंद्रपूर

६६२७४

११०८

६०

चंद्रपूर मनपा

३३४८०

४८७

६१

गडचिरोली

१०

३७५३९

७३०

नागपूर एकूण

११२

९०४३४८

१४६८२

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१८५५

८०८२५५१

१४८१९३

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी