Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १४५१९ कोरोना Active, आज २२८९ रुग्ण, ६ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jul 21, 2022 | 20:53 IST

Corona Cases in Maharashtra on 21 July 2022 : महाराष्ट्रात आज २२८९ रुग्ण आणि ६ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २४०० जण बरे झाले. राज्यात १४५१९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 21 July 2022
राज्यात १४५१९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २२८९ रुग्ण आणि ६ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २४०० जण बरे झाले
  • राज्यात १४५१९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख २७ हजार ३९५ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ६४ हजार ८३१ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 21 July 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २२८९ रुग्ण आणि ६ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २४०० जण बरे झाले. राज्यात १४५१९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख २७ हजार ३९५ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ६४ हजार ८३१ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४८ हजार ०४५ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी २७ लाख ८८ हजार ७८४ कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख २७ हजार ३९५ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८४ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७० टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.९७ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

११२११८७

१०९९६१४

१९६३६

१९३७

ठाणे

७९२८५८

७७९८९०

११९४५

१०२३

पालघर

१६६८३३

१६३२४१

३४१७

१७५

रायगड

२५२०७९

२४६७४३

४९५६

३८०

रत्नागिरी

८५०३६

८२४४२

२५५०

४४

सिंधुदुर्ग

५७५७६

५५९९२

१५३५

४९

पुणे

१४८१८६१

१४५६१७६

२०५६०

५१२५

सातारा

२७९२३९

२७२३२२

६७२८

१८९

सांगली

२२७७६२

२२१९१०

५६६६

१८६

१०

कोल्हापूर

२२०९४३

२१४८७८

५९०८

१५७

११

सोलापूर

२२८१७९

२२१९८३

५८८७

३०९

१२

नाशिक

४७५४५८

४६५९०३

८९१५

६४०

१३

अहमदनगर

३७८९३४

३७१२४२

७२४५

४४७

१४

जळगाव

१४९९७८

१४७१५१

२७६२

६५

१५

नंदूरबार

४६७४६

४५७४२

९६३

४१

१६

धुळे

५१११५

५०३२७

६७०

११८

१७

औरंगाबाद

१७७८१६

१७३२२१

४२८८

३०७

१८

जालना

६७१३२

६५७१६

१२२४

१९२

१९

बीड

१०९४३६

१०६४८३

२८८५

६८

२०

लातूर

१०५५०४

१०२८४४

२४८९

१७१

२१

परभणी

५८६५८

५७३५७

१२७९

२२

२२

हिंगोली

२२३२३

२१७५१

५१४

५८

२३

नांदेड

१०२९१७

१००१५८

२७०४

५५

२४

उस्मानाबाद

७५७२८

७३३८८

२१३९

२०१

२५

अमरावती

१०६३९१

१०४६६६

१६२५

१००

२६

अकोला

६६६६७

६५०९९

१४७१

९७

२७

वाशिम

४६७७६

४५९१५

६४१

२२०

२८

बुलढाणा

९२५५९

९१५०६

८३७

२१६

२९

यवतमाळ

८२३०३

८०४१४

१८२०

६९

३०

नागपूर

५८०७५६

५७०१५७

९२१५

१३८४

३१

वर्धा

६५९६०

६४४६७

१४०८

८५

३२

भंडारा

६८५४५

६७२०७

११४२

१९६

३३

गोंदिया

४५५६८

४४९२०

५८७

६१

३४

चंद्रपूर

९९२४८

९७५५६

१५९३

९९

३५

गडचिरोली

३७१८०

३६४१९

७२८

३३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८०२७३९५

७८६४८३१

१४८०४५

१४५१९


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२७३

११२११८७

१९६३६

ठाणे

२४

१२००३६

२२८९

ठाणे मनपा

५८

१९८८२०

२१७४

नवी मुंबई मनपा

६५

१७६०४७

२०९३

कल्याण डोंबवली मनपा

१२

१७८८३६

२९७७

उल्हासनगर मनपा

२६९५८

६८५

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३२९९

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

१३

७८८६२

१२३१

पालघर

६५३२२

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१५

१०१५११

२१७३

११

रायगड

३५

१४२२४०

३४७३

१२

पनवेल मनपा

२०

१०९८३९

१४८३

ठाणे मंडळ एकूण

५२८

२३३२९५७

३९९५४

१३

नाशिक

४४

१८४७६८

३८१६

१४

नाशिक मनपा

५१

२७९६०४

४७५४

१५

मालेगाव मनपा

११०८६

३४५

१६

अहमदनगर

४०

२९८०३९

५५९९

१७

अहमदनगर मनपा

८०८९५

१६४६

१८

धुळे

२८६०२

३६७

१९

धुळे मनपा

३४

२२५१३

३०३

२०

जळगाव

११४२३०

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७४८

६७२

२२

नंदूरबार

२१

४६७४६

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

२११

११०२२३१

२०५५५

२३

पुणे

१६६

४३०३८८

७२११

२४

पुणे मनपा

३९१

६९७४२६

९७२१

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१७२

३५४०४७

३६२८

२६

सोलापूर

३४

१९०५३७

४३२६

२७

सोलापूर मनपा

१७

३७६४२

१५६१

२८

सातारा

३०

२७९२३९

६७२८

पुणे मंडळ एकूण

८१०

१९८९२७९

३३१७५

२९

कोल्हापूर

१६२३२७

४५८१

३०

कोल्हापूर मनपा

१०

५८६१६

१३२७

३१

सांगली

१८

१७५१३४

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

१५

५२६२८

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

१४

५७५७६

१५३५

३४

रत्नागिरी

८५०३६

२५५०

कोल्हापूर मंडळ एकूण

७२

५९१३१७

१५६५९

३५

औरंगाबाद

१६

६९१३१

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

२६

१०८६८५

२३४४

३७

जालना

३५

६७१३२

१२२४

३८

हिंगोली

१२

२२३२३

५१४

३९

परभणी

३७७८७

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८७१

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

९६

३२५९२९

७३०५

४१

लातूर

३१

७७०११

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८४९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

२४

७५७२८

२१३९

४४

बीड

१७

१०९४३६

२८८५

४५

नांदेड

५२०५६

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०८६१

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

८४

३९३५८५

१०२१७

४७

अकोला

२८४३८

६७३

४८

अकोला मनपा

३८२२९

७९८

४९

अमरावती

१०

५६४५३

१००६

५०

अमरावती मनपा

१२

४९९३८

६१९

५१

यवतमाळ

१८

८२३०३

१८२०

५२

बुलढाणा

२७

९२५५९

८३७

५३

वाशिम

३७

४६७७६

६४१

अकोला मंडळ एकूण

११७

३९४६९६

६३९४

५४

नागपूर

९२

१५२३३८

३०९८

५५

नागपूर मनपा

१६१

४२८४१८

६११७

५६

वर्धा

२४

६५९६०

१४०८

५७

भंडारा

५२

६८५४५

११४२

५८

गोंदिया

१२

४५५६८

५८७

५९

चंद्रपूर

१२

६५८९१

११०८

६०

चंद्रपूर मनपा

१०

३३३५७

४८५

६१

गडचिरोली

३७१८०

७२८

नागपूर एकूण

३७१

८९७२५७

१४६७३

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२२८९

८०२७३९५

१४८०४५

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी