Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १९०३ कोरोना Active, आज ३२६ रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated May 22, 2022 | 19:31 IST

Corona Cases in Maharashtra on 22 may 2022 : महाराष्ट्रात आज ३२६ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २५१ जण बरे झाले. राज्यात १९०३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 22 may 2022
राज्यात १९०३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ३२६ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २५१ जण बरे झाले
  • राज्यात १९०३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८२ हजार ८०२ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३३ हजार ०४३ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 22 may 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ३२६ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २५१ जण बरे झाले. राज्यात १९०३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८२ हजार ८०२ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३३ हजार ०४३ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८५६ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ७ लाख २२ हजार ६२३ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ८२ हजार ८०२ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७७ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.१० टक्के आहे.

मुंबईत रेल्वे पोलिसांच्या तब्बल 505 जागांसाठी मेगाभरती; येथे करा अर्ज

करणी सेनेची नवी मागणी, 'अक्षय कुमारच्या 'पृथ्वीराज' चित्रपटाचे शीर्षक 'सम्राट पृथ्वीराज चौहान' करण्याची मागणी

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६१९८६

१०४११२६

१९५६६

१२९४

ठाणे

७६७५१७

७५५४१९

११९१८

१८०

पालघर

१६३६६५

१६०२३८

३४०७

२०

रायगड

२४४४८०

२३९५००

४९४५

३५

रत्नागिरी

८४४३०

८१८७९

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१६१

५५६२२

१५३३

पुणे

१४५४४६३

१४३३६३२

२०५४४

२८७

सातारा

२७८२२१

२७१५०६

६७१५

सांगली

२२७०५९

२२१३९३

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९१

२१४५८५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६९

२२११८९

५८७७

१२

नाशिक

४७२८८३

४६३९६१

८९१०

१२

१३

अहमदनगर

३७७७२१

३७०४६०

७२४२

१९

१४

जळगाव

१४९५२८

१४६७६६

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५४३

१७२२५५

४२८४

१८

जालना

६६३२९

६५१०४

१२२४

१९

बीड

१०९२००

१०६३१७

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५७०

५७२८४

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६७०

९९९६४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१६०

७३०२०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९५३

१०४३२३

१६२४

२६

अकोला

६६१८२

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६३२

४४९८९

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२०

९११८४

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८१

८०१६१

१८२०

३०

नागपूर

५७६४२८

५६७२०३

९२१५

१०

३१

वर्धा

६५६७५

६४२६७

१४०८

३२

भंडारा

६७९४३

६६८००

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८३०

९७२३६

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९८३

३६२५५

७२६

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८८२८०२

७७३३०४३

१४७८५६

१९०३


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

 

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२३४

१०६१९८६

१९५६६

ठाणे

११८०७३

२२८९

ठाणे मनपा

१२

१८९८६९

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१४

१६७०१३

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२१६

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१५०

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६७१

१२२७

पालघर

६४६७६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९८९

२१६३

११

रायगड

१३८३३७

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६१४३

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

२८२

२२३७६४८

३९८३६

१३

नाशिक

१८३७५८

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८११५

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१२१

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६००

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९१२

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१६

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७५०४

२०५४५

२३

पुणे

४२५७०६

७२०४

२४

पुणे मनपा

२८

६८१०२४

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७७३३

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९७

४३२१

२७

सोलापूर मनपा

३७१७२

१५५६

२८

सातारा

२७८२२१

६७१५

 

पुणे मंडळ एकूण

३९

१९५९७५३

३३१३६

२९

कोल्हापूर

१६२१५८

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३३

१३२६

३१

सांगली

१७४७९३

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६६

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१६१

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४३०

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१४१

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७३७

२३४३

३७

जालना

६६३२९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८२२

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६१७

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१६०

२१३९

४४

बीड

१०९२००

२८८३

४५

नांदेड

५१९४१

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२९

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९४७

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९७

७९७

४९

अमरावती

५६३१५

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३८

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८१

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२०

८३६

५३

वाशिम

४५६३२

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७६८

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५६

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४७२

६११७

५६

वर्धा

६५६७५

१४०८

५७

भंडारा

६७९४३

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५९२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८३

७२६

 

नागपूर एकूण

८९१२८०

१४६७०

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

३२६

७८८२८०२

१४७८५६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी