Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १३९४३ कोरोना Active, आज २१३८ रुग्ण, ८ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jul 27, 2022 | 19:31 IST

Corona Cases in Maharashtra on 27 July 2022 : महाराष्ट्रात आज २१३८ रुग्ण आणि ८ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २२७९ जण बरे झाले. राज्यात १३९४३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 27 July 2022
राज्यात १३९४३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २१३८ रुग्ण आणि ८ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २२७९ जण बरे झाले
  • राज्यात १३९४३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ३९ हजार ३१९ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ७७ हजार २८८ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 27 July 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २१३८ रुग्ण आणि ८ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २२७९ जण बरे झाले. राज्यात १३९४३ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ३९ हजार ३१९ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ७७ हजार २८८ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४८ हजार ०८८ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ३० लाख १४ हजार ५३८ कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख ३९ हजार ३१९ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८४ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.६८ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.९८ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

Monkeypox in India: भारताला मंकीपॉक्सची चिंता, देशात कधी येणार लस?, अदार पूनावाला यांनी सांगितला संपूर्ण प्लान

चीनच्या वुहानमध्ये पुन्हा कोरोनाचा विस्फोट; अनेक भागांत Lockdown, मेट्रो सेवा बंद

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

११२२७१२

११०१२६८

१९६४६

१७९८

ठाणे

७९३६०३

७८०८०७

११९४९

८४७

पालघर

१६६९६३

१६३३८१

३४१८

१६४

रायगड

२५२४००

२४७१६८

४९५७

२७५

रत्नागिरी

८५०७४

८२४९२

२५५०

३२

सिंधुदुर्ग

५७६३७

५६०३१

१५३५

७१

पुणे

१४८५५६८

१४६०३३४

२०५६९

४६६५

सातारा

२७९४६५

२७२५२०

६७३७

२०८

सांगली

२२७९७१

२२२०९०

५६६६

२१५

१०

कोल्हापूर

२२१०४९

२१५००३

५९१०

१३६

११

सोलापूर

२२८४५५

२२२२२४

५८८७

३४४

१२

नाशिक

४७५९७६

४६६४८०

८९१५

५८१

१३

अहमदनगर

३७९३६१

३७१६३१

७२४५

४८५

१४

जळगाव

१५००२८

१४७२१३

२७६२

५३

१५

नंदूरबार

४६७९१

४५७८५

९६३

४३

१६

धुळे

५११९७

५०४०३

६७०

१२४

१७

औरंगाबाद

१७८०८०

१७३४९२

४२८८

३००

१८

जालना

६७२१८

६५८८२

१२२४

११२

१९

बीड

१०९४९९

१०६५५८

२८८५

५६

२०

लातूर

१०५६५९

१०२९८३

२४८९

१८७

२१

परभणी

५८६८३

५७३७१

१२७९

३३

२२

हिंगोली

२२३७१

२१७९९

५१५

५७

२३

नांदेड

१०२९६७

१००२१९

२७०४

४४

२४

उस्मानाबाद

७५८९९

७३५२९

२१३९

२३१

२५

अमरावती

१०६५१७

१०४७८४

१६२५

१०८

२६

अकोला

६६७५२

६५१८२

१४७३

९७

२७

वाशिम

४६९५८

४६१२१

६४१

१९६

२८

बुलढाणा

९२७०५

९१७१६

८३८

१५१

२९

यवतमाळ

८२४०४

८०४७५

१८२०

१०९

३०

नागपूर

५८२१५७

५७१२९८

९२१५

१६४४

३१

वर्धा

६६०४९

६४५५३

१४०९

८७

३२

भंडारा

६८८०३

६७४११

११४२

२५०

३३

गोंदिया

४५६३५

४४९७०

५८७

७८

३४

चंद्रपूर

९९३४४

९७६३६

१५९५

११३

३५

गडचिरोली

३७२२५

३६४४८

७२८

४९

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

८०३९३१९

७८७७२८८

१४८०८८

१३९४३


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

 

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२८३

११२२७१२

१९६४६

ठाणे

१२

१२०११३

२२८९

ठाणे मनपा

३९

१९९०३९

२१७७

नवी मुंबई मनपा

५७

१७६३२४

२०९३

कल्याण डोंबवली मनपा

१७८९०७

२९७८

उल्हासनगर मनपा

२६९७८

६८५

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३३०४

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

३०

७८९३८

१२३१

पालघर

१३

६५३६८

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१६

१०१५९५

२१७४

११

रायगड

२८

१४२४६७

३४७४

१२

पनवेल मनपा

१५

१०९९३३

१४८३

 

ठाणे मंडळ एकूण

५०८

२३३५६७८

३९९७०

१३

नाशिक

१६

१८४९८२

३८१६

१४

नाशिक मनपा

५३

२७९९०६

४७५४

१५

मालेगाव मनपा

११०८८

३४५

१६

अहमदनगर

४७

२९८३६९

५५९९

१७

अहमदनगर मनपा

३२

८०९९२

१६४६

१८

धुळे

२८६३३

३६७

१९

धुळे मनपा

२२५६४

३०३

२०

जळगाव

१५

११४२६८

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७६०

६७२

२२

नंदूरबार

११

४६७९१

९६३

 

नाशिक मंडळ एकूण

१८८

११०३३५३

२०५५५

२३

पुणे

११७

४३१०८६

७२१३

२४

पुणे मनपा

३१५

६९९५००

९७२८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१५५

३५४९८२

३६२८

२६

सोलापूर

३४

१९०७६१

४३२६

२७

सोलापूर मनपा

३७६९४

१५६१

२८

सातारा

४६

२७९४६५

६७३७

 

पुणे मंडळ एकूण

६७३

१९९३४८८

३३१९३

२९

कोल्हापूर

१०

१६२३७३

४५८३

३०

कोल्हापूर मनपा

१६

५८६७६

१३२७

३१

सांगली

३१

१७५२५४

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

२३

५२७१७

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७६३७

१५३५

३४

रत्नागिरी

८५०७४

२५५०

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

८९

५९१७३१

१५६६१

३५

औरंगाबाद

६९२६७

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

१९

१०८८१३

२३४४

३७

जालना

१६

६७२१८

१२२४

३८

हिंगोली

२२३७१

५१५

३९

परभणी

३७८०१

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८८२

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

४७

३२६३५२

७३०६

४१

लातूर

२५

७७१५१

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८५०८

६५४

४३

उस्मानाबाद

२५

७५८९९

२१३९

४४

बीड

१०९४९९

२८८५

४५

नांदेड

५२०७८

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०८८९

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

७१

३९४०२४

१०२१७

४७

अकोला

१०

२८४८४

६७४

४८

अकोला मनपा

३८२६८

७९९

४९

अमरावती

१८

५६५१३

१००६

५०

अमरावती मनपा

५०००४

६१९

५१

यवतमाळ

२७

८२४०४

१८२०

५२

बुलढाणा

२४

९२७०५

८३८

५३

वाशिम

४२

४६९५८

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

१२८

३९५३३६

६३९७

५४

नागपूर

११७

१५२८१०

३०९८

५५

नागपूर मनपा

१७९

४२९३४७

६११७

५६

वर्धा

३१

६६०४९

१४०९

५७

भंडारा

७१

६८८०३

११४२

५८

गोंदिया

४५६३५

५८७

५९

चंद्रपूर

१५

६५९६६

११०८

६०

चंद्रपूर मनपा

३३३७८

४८७

६१

गडचिरोली

१०

३७२२५

७२८

 

नागपूर एकूण

४३४

८९९२१३

१४६७६

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

२१३८

८०३९३१९

१४८०८८

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी