Mask Alert For Maharashtra : महाराष्ट्रात ९५५ Corona Active रुग्ण, मास्कसक्तीच्या दिशेने वाटचाल

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 27, 2022 | 20:30 IST

Corona Cases in Maharashtra on 27th April 2022 : महाराष्ट्रात आज १८६ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७४ जण बरे झाले. राज्यात ९५५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 27th April 2022
महाराष्ट्रात ९५५ Corona Active रुग्ण, मास्कसक्तीच्या दिशेने वाटचाल  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १८६ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७४ जण बरे झाले, राज्यात ९५५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • ७८ लाख ७७ हजार २६४ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २८ हजार ४७१ बरे झाले
  • महाराष्ट्रात मास्कसक्ती लागू होण्याची शक्यता

Corona Cases in Maharashtra on 27th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १८६ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७४ जण बरे झाले. राज्यात ९५५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या बघता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात मास्कसक्ती लागू होण्याची शक्यता आहे. कोरोना स्थितीचा आढावा घेऊन लवकरच योग्य ते निर्देश दिले जातील पण नागरिकांनी मास्क वापरावा अशा स्वरुपाचे आवाहन महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले आहे.

आरोग्य - वेबस्टोरी । तब्येत पाणी

आतापर्यंत महाराष्ट्रात आढळलेल्या ७८ लाख ७७ हजार २६४ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २८ हजार ४७१ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८३८ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १ लाख ९ हजार ३६६ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७७ हजार २६४ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८३ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

H3N8 Bird Flu: मानवी शरीरात पहिल्यांदा सापडला H3N8 चा स्ट्रेन, जाणून घ्या धोकादायक आहे का नाही

Corona Update: राजधानी दिल्लीत कोरोनाचा धोका सर्वाधिक; जाणून घ्या मागील २४ तासांचा डेटा

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५८६२३

१०३८४९८

१९५६२

५६३

ठाणे

७६६९०५

७५४९१४

११९१५

७६

पालघर

१६३६१२

१६०२०१

३४०७

रायगड

२४४३५१

२३९३९३

४९४५

१३

रत्नागिरी

८४४२१

८१८७५

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५२

५५६१९

१५३२

पुणे

१४५३४५५

१४३२६९३

२०५४३

२१९

सातारा

२७८२१६

२७१५०३

६७१३

सांगली

२२७०५३

२२१३८८

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४८३

२१४५७६

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४८

२२११६९

५८७६

१२

नाशिक

४७२८४३

४६३९२०

८९१०

१३

१३

अहमदनगर

३७७६५७

३७०३९७

७२४२

१८

१४

जळगाव

१४९५२३

१४६७६२

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७५१

५००६६

६७०

१५

१७

औरंगाबाद

१७६५२१

१७२२३१

४२८४

१८

जालना

६६३२२

६५०९६

१२२४

१९

बीड

१०९१७८

१०६२९२

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५४९

५७२७०

१२७८

२२

हिंगोली

२२१७२

२१६५५

५१४

२३

नांदेड

१०२६६२

९९९५६

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४९

७३०१०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४३

१०४३१९

१६२३

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६१९

४४९७८

६४१

२८

बुलढाणा

९२००६

९११७१

८३४

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३८६

५६७१६६

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३३

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२८

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७७

३६२५१

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७७२६४

७७२८४७१

१४७८३८

९५५

मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

११२

१०५८६२३

१९५६२

ठाणे

११८०४७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५८५

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६६७७८

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१८६

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३७

१२२७

पालघर

६४६६६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४६

२१६३

११

रायगड

१३८३०५

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०४६

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

१३४

२२३३४९१

३९८२९

१३

नाशिक

१८३७४५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०८८

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०८०

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५७७

१६४५

१८

धुळे

२८४६६

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०८

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०

१०९७३८९

२०५४५

२३

पुणे

४२५५८३

७२०३

२४

पुणे मनपा

२०

६८०३७२

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७५००

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८८१

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१६

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

३५

१९५८७१९

३३१३२

२९

कोल्हापूर

१६२१५२

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७८९

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६४

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५२

१५३२

३४

रत्नागिरी

८४४२१

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१०९

१५६४७

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२५

२३४३

३७

जालना

६६३२२

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७२

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१४

४०

परभणी मनपा

२०८०४

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५६४

७३००

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४९

२१३९

४४

बीड

१०९१७८

२८८३

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२५

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९०६

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१२

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००६

८३४

५३

वाशिम

४५६१९

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७२८

६३८८

५४

नागपूर

१५०९४८

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४३८

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७७

७२५

नागपूर एकूण

८९१२१४

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१८६

७८७७२६४

१४७८३८

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी