Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १३६६५ कोरोना Active, आज २२०३ रुग्ण, ३ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jul 28, 2022 | 20:39 IST

Corona Cases in Maharashtra on 28 July 2022 : महाराष्ट्रात आज २२०३ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २४७८ जण बरे झाले. राज्यात १३६६५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 28 July 2022
राज्यात १३६६५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २२०३ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २४७८ जण बरे झाले
  • राज्यात १३६६५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ४१ हजार ५२२ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ७९ हजार ७६६ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 28 July 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २२०३ रुग्ण आणि ३ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २४७८ जण बरे झाले. राज्यात १३६६५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ४१ हजार ५२२ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ७९ हजार ७६६ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४८ हजार ०९१ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ३० लाख ५६ हजार ९१९ कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख ४१ हजार ५२२ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८४ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.६८ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.९९ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

Monkeypox पासून बचाव करायचाय मग फिजिकल रिलेशन दरम्यान चुकूनही करू नका ही चूक, WHO ने दिला सल्ला

Monkeypox in India: भारताला मंकीपॉक्सची चिंता, देशात कधी येणार लस?, अदार पूनावाला यांनी सांगितला संपूर्ण प्लान

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

११२२९९३

११०१५४०

१९६४७

१८०६

ठाणे

७९३७४४

७८०९६१

११९४९

८३४

पालघर

१६६९९३

१६३४१२

३४१८

१६३

रायगड

२५२४६६

२४७२५८

४९५७

२५१

रत्नागिरी

८५०८८

८२५०१

२५५१

३६

सिंधुदुर्ग

५७६५५

५६०३३

१५३५

८७

पुणे

१४८६२१९

१४६११९६

२०५६९

४४५४

सातारा

२७९५०५

२७२५८५

६७३७

१८३

सांगली

२२७९९७

२२२१०२

५६६६

२२९

१०

कोल्हापूर

२२१०७०

२१५००६

५९१०

१५४

११

सोलापूर

२२८४९६

२२२३०२

५८८७

३०७

१२

नाशिक

४७६०८५

४६६५९३

८९१५

५७७

१३

अहमदनगर

३७९४४५

३७१६७६

७२४५

५२४

१४

जळगाव

१५००३८

१४७२२३

२७६२

५३

१५

नंदूरबार

४६७९९

४५७९६

९६३

४०

१६

धुळे

५१२१७

५०४४५

६७०

१०२

१७

औरंगाबाद

१७८१०३

१७३५३०

४२८८

२८५

१८

जालना

६७२३५

६५९१६

१२२४

९५

१९

बीड

१०९५१५

१०६५७१

२८८५

५९

२०

लातूर

१०५६७९

१०३०१६

२४८९

१७४

२१

परभणी

५८६८४

५७३७१

१२७९

३४

२२

हिंगोली

२२३७८

२१८०८

५१५

५५

२३

नांदेड

१०२९७२

१००२२८

२७०४

४०

२४

उस्मानाबाद

७५९३८

७३५६३

२१३९

२३६

२५

अमरावती

१०६५८५

१०४८०४

१६२५

१५६

२६

अकोला

६६७५८

६५१९५

१४७४

८९

२७

वाशिम

४६९८३

४६१५८

६४१

१८४

२८

बुलढाणा

९२७३१

९१७५७

८३८

१३६

२९

यवतमाळ

८२४१८

८०५०१

१८२०

९७

३०

नागपूर

५८२४३०

५७१५७८

९२१५

१६३७

३१

वर्धा

६६०६१

६४५६०

१४०९

९२

३२

भंडारा

६८८५८

६७४५०

११४२

२६६

३३

गोंदिया

४५६४४

४४९८३

५८७

७४

३४

चंद्रपूर

९९३५९

९७६५८

१५९५

१०६

३५

गडचिरोली

३७२३७

३६४५९

७२८

५०

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८०४१५२२

७८७९७६६

१४८०९१

१३६६५


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२८१

११२२९९३

१९६४७

ठाणे

१२

१२०१२५

२२८९

ठाणे मनपा

४३

१९९०८२

२१७७

नवी मुंबई मनपा

५९

१७६३८३

२०९३

कल्याण डोंबवली मनपा

१२

१७८९१९

२९७८

उल्हासनगर मनपा

२६९८०

६८५

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३३०४

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

१३

७८९५१

१२३१

पालघर

१६

६५३८४

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१४

१०१६०९

२१७४

११

रायगड

४८

१४२५१५

३४७४

१२

पनवेल मनपा

१८

१०९९५१

१४८३

ठाणे मंडळ एकूण

५१८

२३३६१९६

३९९७१

१३

नाशिक

४४

१८५०२६

३८१६

१४

नाशिक मनपा

६५

२७९९७१

४७५४

१५

मालेगाव मनपा

११०८८

३४५

१६

अहमदनगर

५६

२९८४२५

५५९९

१७

अहमदनगर मनपा

२८

८१०२०

१६४६

१८

धुळे

२८६३५

३६७

१९

धुळे मनपा

१८

२२५८२

३०३

२०

जळगाव

११४२७१

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७६७

६७२

२२

नंदूरबार

४६७९९

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

२३१

११०३५८४

२०५५५

२३

पुणे

१२४

४३१२१०

७२१३

२४

पुणे मनपा

३८०

६९९८८०

९७२८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१४७

३५५१२९

३६२८

२६

सोलापूर

२८

१९०७८९

४३२६

२७

सोलापूर मनपा

१३

३७७०७

१५६१

२८

सातारा

४०

२७९५०५

६७३७

पुणे मंडळ एकूण

७३२

१९९४२२०

३३१९३

२९

कोल्हापूर

१२

१६२३८५

४५८३

३०

कोल्हापूर मनपा

५८६८५

१३२७

३१

सांगली

१५

१७५२६९

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

११

५२७२८

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

१८

५७६५५

१५३५

३४

रत्नागिरी

१४

८५०८८

२५५१

कोल्हापूर मंडळ एकूण

७९

५९१८१०

१५६६२

३५

औरंगाबाद

६९२७६

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

१४

१०८८२७

२३४४

३७

जालना

१७

६७२३५

१२२४

३८

हिंगोली

२२३७८

५१५

३९

परभणी

३७८०१

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८८३

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

४८

३२६४००

७३०६

४१

लातूर

१८

७७१६९

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८५१०

६५४

४३

उस्मानाबाद

३९

७५९३८

२१३९

४४

बीड

१६

१०९५१५

२८८५

४५

नांदेड

५२०८२

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०८९०

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

८०

३९४१०४

१०२१७

४७

अकोला

२८४८९

६७५

४८

अकोला मनपा

३८२६९

७९९

४९

अमरावती

५७

५६५७०

१००६

५०

अमरावती मनपा

११

५००१५

६१९

५१

यवतमाळ

१४

८२४१८

१८२०

५२

बुलढाणा

२६

९२७३१

८३८

५३

वाशिम

२५

४६९८३

६४१

अकोला मंडळ एकूण

१३९

३९५४७५

६३९८

५४

नागपूर

१०९

१५२९१९

३०९८

५५

नागपूर मनपा

१६४

४२९५११

६११७

५६

वर्धा

१२

६६०६१

१४०९

५७

भंडारा

५५

६८८५८

११४२

५८

गोंदिया

४५६४४

५८७

५९

चंद्रपूर

६५९७१

११०८

६०

चंद्रपूर मनपा

१०

३३३८८

४८७

६१

गडचिरोली

१२

३७२३७

७२८

नागपूर एकूण

३७६

८९९५८९

१४६७६

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२२०३

८०४१५२२

१४८०९१

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी