Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ९६१ कोरोना Active, आज १६५ रुग्ण, २ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 28, 2022 | 20:33 IST

Corona Cases in Maharashtra on 28th April 2022 : महाराष्ट्रात आज १६५ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १५७ जण बरे झाले. राज्यात ९६१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 28th April 2022
 फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १६५ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १५७ जण बरे झाले
  • राज्यात ९६१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७७ हजार ४२९ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २८ हजार ६२८ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 28th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १६५ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १५७ जण बरे झाले. राज्यात ९६१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७७ हजार ४२९ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २८ हजार ६२८ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८४० जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १ लाख ३६ हजार ६१४ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७७ हजार ४२९ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८३ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

आरोग्य - वेबस्टोरी । तब्येत पाणी

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५८७१३

१०३८५८९

१९५६२

५६२

ठाणे

७६६९२६

७५४९२८

११९१५

८३

पालघर

१६३६१२

१६०२०१

३४०७

रायगड

२४४३५७

२३९३९६

४९४५

१६

रत्नागिरी

८४४२१

८१८७५

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५२

५५६१९

१५३३

पुणे

१४५३४८९

१४३२७२९

२०५४३

२१७

सातारा

२७८२१६

२७१५०३

६७१३

सांगली

२२७०५३

२२१३८८

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४८३

२१४५७६

५९०४

११

सोलापूर

२२७०५०

२२११७०

५८७६

१२

नाशिक

४७२८४५

४६३९२०

८९१०

१५

१३

अहमदनगर

३७७६५९

३७०४००

७२४२

१७

१४

जळगाव

१४९५२५

१४६७६२

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७५१

५००६८

६७०

१३

१७

औरंगाबाद

१७६५२१

१७२२३४

४२८४

१८

जालना

६६३२२

६५०९८

१२२४

१९

बीड

१०९१७९

१०६२९२

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५४९

५७२७०

१२७८

२२

हिंगोली

२२१७२

२१६५६

५१४

२३

नांदेड

१०२६६२

९९९५६

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५१

७३०१०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४३

१०४३१९

१६२३

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२०

४४९७८

६४१

२८

बुलढाणा

९२००७

९११७१

८३५

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३८७

५६७१६७

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३३

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२८

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७७

३६२५१

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७७४२९

७७२८६२८

१४७८४०

९६१


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

९०

१०५८७१३

१९५६२

ठाणे

११८०४७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५९३

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१०

१६६७८८

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१८९

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३७

१२२७

पालघर

६४६६६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४६

२१६३

११

रायगड

१३८३०८

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०४९

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

११७

२२३३६०८

३९८२९

१३

नाशिक

१८३७४५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०९०

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०८२

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५७७

१६४५

१८

धुळे

२८४६६

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७३९५

२०५४५

२३

पुणे

४२५५८६

७२०३

२४

पुणे मनपा

२२

६८०३९४

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७५०९

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८८३

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१६

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

३६

१९५८७५५

३३१३२

२९

कोल्हापूर

१६२१५२

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७८९

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६४

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५२

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२१

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१०९

१५६४८

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२५

२३४३

३७

जालना

६६३२२

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७२

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१४

४०

परभणी मनपा

२०८०४

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५६४

७३००

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५१

२१३९

४४

बीड

१०९१७९

२८८३

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२५

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९०९

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१२

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००७

८३५

५३

वाशिम

४५६२०

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७३०

६३८९

५४

नागपूर

१५०९४८

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४३९

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७७

७२५

नागपूर एकूण

८९१२१५

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१६५

७८७७४२९

१४७८४०

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी