Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ९७९ कोरोना Active, आज १४८ रुग्ण, २ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 29, 2022 | 20:58 IST

Corona Cases in Maharashtra on 29th April 2022 : महाराष्ट्रात आज १४८ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १२८ जण बरे झाले. राज्यात ९७९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 29th April 2022
राज्यात ९७९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १४८ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १२८ जण बरे झाले
  • राज्यात ९७९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७७ हजार ५७७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २८ हजार ७५६ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 29th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १४८ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १२८ जण बरे झाले. राज्यात ९७९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७७ हजार ५७७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २८ हजार ७५६ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८४२ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १ लाख ६१ हजार १५० कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७७ हजार ५७७ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८३ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

आरोग्य - वेबस्टोरी । तब्येत पाणी

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५८८०६

१०३८६५७

१९५६२

५८७

ठाणे

७६६९३७

७५४९३०

११९१५

९२

पालघर

१६३६१२

१६०२०२

३४०७

रायगड

२४४३५७

२३९३९७

४९४५

१५

रत्नागिरी

८४४२२

८१८७५

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५२

५५६१९

१५३३

पुणे

१४५३५१८

१४३२७५८

२०५४४

२१६

सातारा

२७८२१६

२७१५०३

६७१३

सांगली

२२७०५३

२२१३८८

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४८४

२१४५७६

५९०४

११

सोलापूर

२२७०५३

२२११७१

५८७६

१२

नाशिक

४७२८४६

४६३९२३

८९१०

१३

१३

अहमदनगर

३७७६६१

३७०४०३

७२४२

१६

१४

जळगाव

१४९५२५

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७५१

५००८१

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५२१

१७२२३४

४२८४

१८

जालना

६६३२२

६५०९८

१२२४

१९

बीड

१०९१७९

१०६२९३

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५५१

५७२७०

१२७८

२२

हिंगोली

२२१७२

२१६५६

५१४

२३

नांदेड

१०२६६३

९९९५८

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५१

७३०११

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४३

१०४३२०

१६२३

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२०

४४९७८

६४१

२८

बुलढाणा

९२००८

९११७१

८३६

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३९०

५६७१६७

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३३

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२८

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७७

३६२५१

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७७५७७

७७२८७५६

१४७८४२

९७९


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

९३

१०५८८०६

१९५६२

ठाणे

११८०४७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५९९

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६६७९२

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१८९

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३७

१२२७

पालघर

६४६६६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४६

२१६३

११

रायगड

१३८३०८

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०४९

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

१०४

२२३३७१२

३९८२९

१३

नाशिक

१८३७४५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०९१

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०८३

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५७८

१६४५

१८

धुळे

२८४६६

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७३९८

२०५४५

२३

पुणे

४२५५९०

७२०४

२४

पुणे मनपा

१५

६८०४०९

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१०

३४७५१९

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८८६

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१६

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

३२

१९५८७८७

३३१३३

२९

कोल्हापूर

१६२१५३

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७८९

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६४

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५२

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२२

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१११

१५६४८

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२५

२३४३

३७

जालना

६६३२२

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७२

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१४

४०

परभणी मनपा

२०८०६

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५६६

७३००

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५१

२१३९

४४

बीड

१०९१७९

२८८३

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२६

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९१०

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१२

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००८

८३६

५३

वाशिम

४५६२०

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७३१

६३९०

५४

नागपूर

१५०९४९

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४४१

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७७

७२५

नागपूर एकूण

८९१२१८

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१४८

७८७७५७७

१४७८४२

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी