Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १३०१० कोरोना Active, आज २०८७ रुग्ण, ४ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jul 30, 2022 | 19:58 IST

Corona Cases in Maharashtra on 30 July 2022 : महाराष्ट्रात आज २०८७ रुग्ण आणि ४ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २२५९ जण बरे झाले. राज्यात १३०१० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 30 July 2022
राज्यात १३०१० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण   |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २०८७ रुग्ण आणि ४ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २२५९ जण बरे झाले
  • राज्यात १३०१० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ४५ हजार ६०६ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ८४ हजार ४९५ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 30 July 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २०८७ रुग्ण आणि ४ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २२५९ जण बरे झाले. राज्यात १३०१० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ४५ हजार ६०६ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ८४ हजार ४९५ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४८ हजार १०१ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ३१ लाख ४७ हजार ०१५ कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख ४५ हजार ६०६ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८४ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.६८ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.०० टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात शिंदे सरकारचे मंत्री शपथ घेणार, सूत्रांची माहिती

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

११२३५६९

११०२१०३

१९६४९

१८१७

ठाणे

७९३९९०

७८१२५४

११९४९

७८७

पालघर

१६७०३१

१६३४३९

३४१८

१७४

रायगड

२५२५९७

२४७३७२

४९५८

२६७

रत्नागिरी

८५११९

८२५११

२५५१

५७

सिंधुदुर्ग

५७६७३

५६०६९

१५३६

६८

पुणे

१४८७३०३

१४६२६६१

२०५७२

४०७०

सातारा

२७९५६८

२७२६३१

६७३७

२००

सांगली

२२८०६३

२२२१६२

५६६६

२३५

१०

कोल्हापूर

२२११०५

२१५०४३

५९११

१५१

११

सोलापूर

२२८६३६

२२२५७९

५८८७

१७०

१२

नाशिक

४७६३१२

४६६८१५

८९१६

५८१

१३

अहमदनगर

३७९५५५

३७१८५५

७२४५

४५५

१४

जळगाव

१५००५४

१४७२३६

२७६२

५६

१५

नंदूरबार

४६८०४

४५८०९

९६३

३२

१६

धुळे

५१२५३

५०४७६

६७०

१०७

१७

औरंगाबाद

१७८१४४

१७३५७३

४२८८

२८३

१८

जालना

६७२९०

६५९५३

१२२४

११३

१९

बीड

१०९५२१

१०६५८५

२८८५

५१

२०

लातूर

१०५७५५

१०३०७७

२४८९

१८९

२१

परभणी

५८७०४

५७३८५

१२७९

४०

२२

हिंगोली

२२३८४

२१८३७

५१५

३२

२३

नांदेड

१०३०१९

१००२४६

२७०४

६९

२४

उस्मानाबाद

७६००९

७३६६१

२१३९

२०९

२५

अमरावती

१०६६४६

१०४८५९

१६२५

१६२

२६

अकोला

६६७७०

६५२३४

१४७४

६२

२७

वाशिम

४७०४८

४६२२७

६४१

१८०

२८

बुलढाणा

९२८०२

९१८६२

८३८

१०२

२९

यवतमाळ

८२४५१

८०५३७

१८२०

९४

३०

नागपूर

५८२८७४

५७२०८१

९२१६

१५७७

३१

वर्धा

६६०९४

६४६०१

१४०९

८४

३२

भंडारा

६८९५९

६७५३३

११४२

२८४

३३

गोंदिया

४५६७५

४५०११

५८७

७७

३४

चंद्रपूर

९९४१८

९७७०७

१५९५

११६

३५

गडचिरोली

३७२६७

३६४८०

७२८

५९

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८०४५६०६

७८८४४९५

१४८१०१

१३०१०


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२८६

११२३५६९

१९६४९

ठाणे

१४

१२०१४६

२२८९

ठाणे मनपा

३३

१९९१३८

२१७७

नवी मुंबई मनपा

६२

१७६४९९

२०९३

कल्याण डोंबवली मनपा

१०

१७८९३८

२९७८

उल्हासनगर मनपा

२६९९१

६८५

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३३०७

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७८९७१

१२३१

पालघर

६५३९७

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१२

१०१६३४

२१७४

११

रायगड

३४

१४२५९४

३४७४

१२

पनवेल मनपा

२२

११०००३

१४८४

ठाणे मंडळ एकूण

४९३

२३३७१८७

३९९७४

१३

नाशिक

२८

१८५१०६

३८१७

१४

नाशिक मनपा

८०

२८०१०३

४७५४

१५

मालेगाव मनपा

१४

१११०३

३४५

१६

अहमदनगर

३५

२९८५१०

५५९९

१७

अहमदनगर मनपा

१३

८१०४५

१६४६

१८

धुळे

२८६४२

३६७

१९

धुळे मनपा

२४

२२६११

३०३

२०

जळगाव

११४२८५

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७६९

६७२

२२

नंदूरबार

४६८०४

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

२०५

११०३९७८

२०५५६

२३

पुणे

९३

४३१४०९

७२१३

२४

पुणे मनपा

२७६

७००४८७

९७३१

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१४१

३५५४०७

३६२८

२६

सोलापूर

९७

१९०९१०

४३२६

२७

सोलापूर मनपा

३७७२६

१५६१

२८

सातारा

३२

२७९५६८

६७३७

पुणे मंडळ एकूण

६४७

१९९५५०७

३३१९६

२९

कोल्हापूर

१६२४००

४५८४

३०

कोल्हापूर मनपा

१०

५८७०५

१३२७

३१

सांगली

१९

१७५३०३

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

२४

५२७६०

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

११

५७६७३

१५३६

३४

रत्नागिरी

१५

८५११९

२५५१

कोल्हापूर मंडळ एकूण

८४

५९१९६०

१५६६४

३५

औरंगाबाद

१२

६९२९६

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

१०

१०८८४८

२३४४

३७

जालना

२९

६७२९०

१२२४

३८

हिंगोली

२२३८४

५१५

३९

परभणी

३७८१८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८८६

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

६६

३२६५२२

७३०६

४१

लातूर

३४

७७२३९

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८५१६

६५४

४३

उस्मानाबाद

३८

७६००९

२१३९

४४

बीड

१०९५२१

२८८५

४५

नांदेड

२८

५२१२३

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०८९६

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

१०३

३९४३०४

१०२१७

४७

अकोला

२८४९१

६७५

४८

अकोला मनपा

३८२७९

७९९

४९

अमरावती

१८

५६६०९

१००६

५०

अमरावती मनपा

१६

५००३७

६१९

५१

यवतमाळ

१२

८२४५१

१८२०

५२

बुलढाणा

३३

९२८०२

८३८

५३

वाशिम

२८

४७०४८

६४१

अकोला मंडळ एकूण

११३

३९५७१७

६३९८

५४

नागपूर

७१

१५३०६९

३०९८

५५

नागपूर मनपा

१५३

४२९८०५

६११८

५६

वर्धा

१५

६६०९४

१४०९

५७

भंडारा

७४

६८९५९

११४२

५८

गोंदिया

१६

४५६७५

५८७

५९

चंद्रपूर

२१

६६००६

११०८

६०

चंद्रपूर मनपा

१७

३३४१२

४८७

६१

गडचिरोली

३७२६७

७२८

नागपूर एकूण

३७६

९००२८७

१४६७७

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२०८७

८०४५६०६

१४८१०१

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी