Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ९९८ कोरोना Active, आज १५५ रुग्ण, १ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 30, 2022 | 18:26 IST

Corona Cases in Maharashtra on 30th April 2022 : महाराष्ट्रात आज १५५ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३५ जण बरे झाले. राज्यात ९९८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 30th April 2022
राज्यात ९९८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १५५ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३५ जण बरे झाले
  • राज्यात ९९८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७७ हजार ७३२ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २८ हजार ८९१ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 30th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १५५ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३५ जण बरे झाले. राज्यात ९९८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७७ हजार ७३२ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २८ हजार ८९१ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८४३ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १ लाख ८८ हजार १४५ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७७ हजार ७३२ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८२ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

आरोग्य - वेबस्टोरी । तब्येत पाणी

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५८९००

१०३८७२८

१९५६३

६०९

ठाणे

७६६९५४

७५४९५४

११९१५

८५

पालघर

१६३६१३

१६०२०३

३४०७

रायगड

२४४३६०

२३९४०१

४९४५

१४

रत्नागिरी

८४४२२

८१८७५

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५३

५५६१९

१५३३

पुणे

१४५३५४३

१४३२७७६

२०५४४

२२३

सातारा

२७८२१७

२७१५०३

६७१३

सांगली

२२७०५३

२२१३८८

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४८४

२१४५७६

५९०४

११

सोलापूर

२२७०५४

२२११७१

५८७६

१२

नाशिक

४७२८४८

४६३९२८

८९१०

१०

१३

अहमदनगर

३७७६६१

३७०४०९

७२४२

१०

१४

जळगाव

१४९५२५

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७५१

५००८१

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५२१

१७२२३४

४२८४

१८

जालना

६६३२३

६५०९८

१२२४

१९

बीड

१०९१७९

१०६२९४

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५५३

५७२७०

१२७८

२२

हिंगोली

२२१७२

२१६५६

५१४

२३

नांदेड

१०२६६४

९९९५८

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५२

७३०१२

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४४

१०४३२०

१६२३

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२३

४४९८१

६४१

२८

बुलढाणा

९२००८

९११७१

८३६

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३९१

५६७१६७

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३३

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२८

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७७

३६२५२

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७७७३२

७७२८८९१

१४७८४३

९९८


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

९४

१०५८९००

१९५६३

ठाणे

११८०४७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९६०४

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१२

१६६८०४

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१८९

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३७

१२२७

पालघर

६४६६६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४७

२१६३

११

रायगड

१३८३०९

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०५१

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

११५

२२३३८२७

३९८३०

१३

नाशिक

१८३७४५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०९३

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०८३

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५७८

१६४५

१८

धुळे

२८४६६

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४००

२०५४५

२३

पुणे

४२५५९१

७२०४

२४

पुणे मनपा

१७

६८०४२६

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७५२६

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८८७

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१७

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

२७

१९५८८१४

३३१३३

२९

कोल्हापूर

१६२१५३

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७८९

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६४

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५३

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२२

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९११२

१५६४८

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२५

२३४३

३७

जालना

६६३२३

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७२

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१४

४०

परभणी मनपा

२०८०८

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५६९

७३००

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५२

२१३९

४४

बीड

१०९१७९

२८८३

४५

नांदेड

५१९३८

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२६

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९१२

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००८

८३६

५३

वाशिम

४५६२३

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७३५

६३९०

५४

नागपूर

१५०९४९

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४४२

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७७

७२५

नागपूर एकूण

८९१२१९

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१५५

७८७७७३२

१४७८४३

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी