Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ९२१ कोरोना Active, आज ११७ रुग्ण, २ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 03, 2022 | 23:41 IST

Corona Cases in Maharashtra on 3rd April 2022 : महाराष्ट्रात आज ११७ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३१ जण बरे झाले. राज्यात ९२१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 3rd April 2022
राज्यात ९२१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ११७ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३१ जण बरे झाले
  • राज्यात ९२१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७४ हजार ३९४ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २५ हजार ६८४ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 3rd April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ११७ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३१ जण बरे झाले. राज्यात ९२१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७४ हजार ३९४ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २५ हजार ६८४ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ७८९ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ७ कोटी ९४ लाख ७२ हजार २३९ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७४ हजार ३९४ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.९१ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७१८९

१०३७३४८

१९५५९

२८२

ठाणे

७६६६६८

७५४६१९

११९०७

१४२

पालघर

१६३५९२

१६०१८०

३४०७

रायगड

२४४२९७

२३९३४०

४९४५

१२

रत्नागिरी

८४४०७

८१८५९

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४६

५५६१२

१५३०

पुणे

१४५२७६८

१४३१९८२

२०५१७

२६९

सातारा

२७८१९०

२७१४६९

६७१३

सांगली

२२७०३६

२२१३६९

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४६८

२१४५५६

५९०४

११

सोलापूर

२२७०२८

२२११४८

५८७६

१२

नाशिक

४७२८०९

४६३८९१

८९०६

१२

१३

अहमदनगर

३७७५६५

३७०२४१

७२४२

८२

१४

जळगाव

१४९५१२

१४६७४७

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१३

४५६५१

९६२

१६

धुळे

५०७२२

५००४७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५०१

१७२२०२

४२८४

१५

१८

जालना

६६३१६

६५०९१

१२२४

१९

बीड

१०९१४०

१०६२४२

२८८२

१६

२०

लातूर

१०४९१६

१०२४२२

२४८९

२१

परभणी

५८५४०

५७२६४

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६५८

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४७

७३००६

२१३९

२५

अमरावती

१०५९३६

१०४३१०

१६२३

२६

अकोला

६६१६८

६४६९८

१४७०

२७

वाशिम

४५६१६

४४९७५

६४१

२८

बुलढाणा

९१९८५

९११४३

८३२

१०

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३५८

५६७१२७

९२१४

१७

३१

वर्धा

६५६६७

६४२५५

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४१६

४४८२९

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८१८

९७२२४

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७०

३६२४०

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७४३९४

७७२५६८४

१४७७८९

९२१


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

३५

१०५७१८९

१९५५९

ठाणे

११८०१७

२२८६

ठाणे मनपा

१८९५००

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६६९०

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७१

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२३

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४२

४९२

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२५

१२२७

पालघर

६४६६१

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३१

२१६३

११

रायगड

१३८२८३

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०१४

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

४२

२२३१७४६

३९८१८

१३

नाशिक

१८३७३०

३८११

१४

नाशिक मनपा

२७८०६९

४७५०

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

११

२९७०१९

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५४६

१६४५

१८

धुळे

२८४३७

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९००

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१२

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१३

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१८

१०९७२२१

२०५४१

२३

पुणे

४२५४४९

७१८३

२४

पुणे मनपा

१६

६८०००६

९७०७

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१९

३४७३१३

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८६२

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६६

१५५६

२८

सातारा

२७८१९०

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

४१

१९५७९८६

३३१०६

२९

कोल्हापूर

१६२१४२

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२६

१३२६

३१

सांगली

१७४७७५

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६१

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४६

१५३०

३४

रत्नागिरी

८४४०७

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०५७

१५६४५

३५

औरंगाबाद

६८७८६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१५

२३४३

३७

जालना

६६३१६

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४२

८१२

४०

परभणी मनपा

२०७९८

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५२५

७२९८

४१

लातूर

७६५२३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४७

२१३९

४४

बीड

१०९१४०

२८८२

४५

नांदेड

५१९३६

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२२

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१८६१

१०२१४

४७

अकोला

२८२८०

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८८८

७९७

४९

अमरावती

५६३०८

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६२८

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

१०

९१९८५

८३२

५३

वाशिम

४५६१६

६४१

अकोला मंडळ एकूण

१०

३९१६८४

६३८६

५४

नागपूर

१५०९४२

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४१६

६११६

५६

वर्धा

६५६६७

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४१६

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३७

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७०

७२५

नागपूर एकूण

८९११७०

१४६६८

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

११७

७८७४३९४

१४७७८९

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी