Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १२०७७ कोरोना Active, आज १८६२ रुग्ण, ७ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Aug 04, 2022 | 20:49 IST

Corona Cases in Maharashtra on 4 august 2022 : महाराष्ट्रात आज १८६२ रुग्ण आणि ७ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २०९९ जण बरे झाले. राज्यात १२०७७ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 4 august 2022
राज्यात १२०७७ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १८६२ रुग्ण आणि ७ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २०९९ जण बरे झाले
  • राज्यात १२०७७ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ५३ हजार ९६५ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ९३ हजार ७६४ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 4 august 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १८६२ रुग्ण आणि ७ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २०९९ जण बरे झाले. राज्यात १२०७७ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ५३ हजार ९६५ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ९३ हजार ७६४ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४८ हजार १२४ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ३३ लाख २१ हजार ००५ कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख ५३ हजार ९६५ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८३ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.६७ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.०१ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

११२५२२८

११०३३३९

१९६५४

२२३५

ठाणे

७९४७१८

७८१९३०

११९५२

८३६

पालघर

१६७१४२

१६३५६२

३४१९

१६१

रायगड

२५२८३७

२४७६१६

४९५८

२६३

रत्नागिरी

८५१७८

८२५७०

२५५२

५६

सिंधुदुर्ग

५७७०६

५६११०

१५३६

६०

पुणे

१४८९३०९

१४६५३४८

२०५७५

३३८६

सातारा

२७९६६८

२७२८००

६७४०

१२८

सांगली

२२८२२८

२२२३७७

५६६६

१८५

१०

कोल्हापूर

२२१२०१

२१५१२९

५९१२

१६०

११

सोलापूर

२२८७७३

२२२६८३

५८८८

२०२

१२

नाशिक

४७६६४७

४६७१९९

८९१६

५३२

१३

अहमदनगर

३७९७८३

३७२१८४

७२४६

३५३

१४

जळगाव

१५००९६

१४७२८०

२७६२

५४

१५

नंदूरबार

४६८४२

४५८२९

९६३

५०

१६

धुळे

५१३०२

५०५४५

६७०

८७

१७

औरंगाबाद

१७८२५७

१७३७३९

४२८८

२३०

१८

जालना

६७३३७

६६०१८

१२२४

९५

१९

बीड

१०९५८२

१०६६४१

२८८७

५४

२०

लातूर

१०५८९३

१०३१८६

२४८९

२१८

२१

परभणी

५८७१४

५७४०५

१२८०

२९

२२

हिंगोली

२२४०३

२१८५६

५१५

३२

२३

नांदेड

१०३०८०

१००३१५

२७०४

६१

२४

उस्मानाबाद

७६११३

७३८२७

२१३९

१४७

२५

अमरावती

१०६७५८

१०४९९३

१६२५

१४०

२६

अकोला

६६८००

६५२८४

१४७४

४२

२७

वाशिम

४७१२१

४६३५९

६४१

१२१

२८

बुलढाणा

९२९०४

९२०१४

८३९

५१

२९

यवतमाळ

८२५०४

८०५९७

१८२०

८७

३०

नागपूर

५८३७५८

५७३२३६

९२१६

१३०६

३१

वर्धा

६६१४७

६४६६६

१४०९

७२

३२

भंडारा

६९१९५

६७७४६

११४२

३०७

३३

गोंदिया

४५७६२

४५०५७

५८७

११८

३४

चंद्रपूर

९९५०१

९७७६६

१५९५

१४०

३५

गडचिरोली

३७३३४

३६५२७

७२८

७९

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८०५३९६५

७८९३७६४

१४८१२४

१२०७७


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

४१०

११२५२२८

१९६५४

ठाणे

२०

१२०२०१

२२८९

ठाणे मनपा

४६

१९९३३१

२१८०

नवी मुंबई मनपा

८०

१७६७८७

२०९३

कल्याण डोंबवली मनपा

१०

१७९०००

२९७८

उल्हासनगर मनपा

२७०११

६८५

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३३१४

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

३२

७९०७४

१२३१

पालघर

१२

६५४२६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१६

१०१७१६

२१७५

११

रायगड

२५

१४२७३०

३४७४

१२

पनवेल मनपा

१९

११०१०७

१४८४

ठाणे मंडळ एकूण

६८१

२३३९९२५

३९९८३

१३

नाशिक

२९

१८५२५७

३८१७

१४

नाशिक मनपा

३४

२८०२८२

४७५४

१५

मालेगाव मनपा

१११०८

३४५

१६

अहमदनगर

१५

२९८६७२

५६००

१७

अहमदनगर मनपा

३३

८११११

१६४६

१८

धुळे

२८६६१

३६७

१९

धुळे मनपा

२२६४१

३०३

२०

जळगाव

११४३१५

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७८१

६७२

२२

नंदूरबार

१७

४६८४२

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

१४५

११०४६७०

२०५५७

२३

पुणे

९५

४३१७९९

७२१४

२४

पुणे मनपा

२१०

७०१५८९

९७३२

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

८६

३५५९२१

३६२९

२६

सोलापूर

२८

१९१०१७

४३२७

२७

सोलापूर मनपा

३७७५६

१५६१

२८

सातारा

२१

२७९६६८

६७४०

पुणे मंडळ एकूण

४४८

१९९७७५०

३३२०३

२९

कोल्हापूर

१६२४४७

४५८५

३०

कोल्हापूर मनपा

१३

५८७५४

१३२७

३१

सांगली

१८

१७५३९७

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

२०

५२८३१

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७७०६

१५३६

३४

रत्नागिरी

१९

८५१७८

२५५२

कोल्हापूर मंडळ एकूण

८६

५९२३१३

१५६६६

३५

औरंगाबाद

६९३५६

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

१४

१०८९०१

२३४४

३७

जालना

१४

६७३३७

१२२४

३८

हिंगोली

२२४०३

५१५

३९

परभणी

३७८२६

८१६

४०

परभणी मनपा

२०८८८

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३७

३२६७११

७३०७

४१

लातूर

२९

७७३५६

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८५३७

६५४

४३

उस्मानाबाद

३०

७६११३

२१३९

४४

बीड

१०९५८२

२८८७

४५

नांदेड

५२१६०

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०९२०

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

८३

३९४६६८

१०२१९

४७

अकोला

२८५०२

६७५

४८

अकोला मनपा

३८२९८

७९९

४९

अमरावती

२०

५६६९२

१००६

५०

अमरावती मनपा

५००६६

६१९

५१

यवतमाळ

८२५०४

१८२०

५२

बुलढाणा

१७

९२९०४

८३९

५३

वाशिम

४७१२१

६४१

अकोला मंडळ एकूण

५८

३९६०८७

६३९९

५४

नागपूर

८०

१५३३९४

३०९८

५५

नागपूर मनपा

११२

४३०३६४

६११८

५६

वर्धा

११

६६१४७

१४०९

५७

भंडारा

६६

६९१९५

११४२

५८

गोंदिया

३१

४५७६२

५८७

५९

चंद्रपूर

११

६६०६८

११०८

६०

चंद्रपूर मनपा

३३४३३

४८७

६१

गडचिरोली

११

३७३३४

७२८

नागपूर एकूण

३२४

९०१६९७

१४६७७

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१८६२

८०५३९६५

१४८१२४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी