Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ८२८ कोरोना Active, आज १२८ रुग्ण, ६ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 08, 2022 | 09:32 IST

Corona Cases in Maharashtra on 7th April 2022 : महाराष्ट्रात आज १२८ रुग्ण आणि ६ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १५९ जण बरे झाले. राज्यात ८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 7th April 2022
महाराष्ट्रात ८२८ कोरोना Active, आज १२८ रुग्ण, ६ मृत्यू 
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १२८ रुग्ण आणि ६ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १५९ जण बरे झाले
  • राज्यात ८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७४ हजार ८१८ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २६ हजार १८४ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 7th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १२८ रुग्ण आणि ६ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १५९ जण बरे झाले. राज्यात ८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७४ हजार ८१८ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २६ हजार १८४ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८०६ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ७ कोटी ९६ लाख ९ हजार २२९ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७४ हजार ८१८ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८९ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७३५५

१०३७५१३

१९५६०

२८२

ठाणे

७६६६९३

७५४६६६

११९०८

११९

पालघर

१६३५९५

१६०१८२

३४०७

रायगड

२४४३०३

२३९३५५

४९४५

रत्नागिरी

८४४१२

८१८६१

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४६

५५६१४

१५३१

पुणे

१४५२८६५

१४३२०९३

२०५३०

२४२

सातारा

२७८२००

२७१४७४

६७१३

१३

सांगली

२२७०३७

२२१३७१

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७२

२१४५६५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०३८

२२११५८

५८७६

१२

नाशिक

४७२८१२

४६३८९६

८९०६

१०

१३

अहमदनगर

३७७६०१

३७०२७८

७२४२

८१

१४

जळगाव

१४९५१४

१४६७५३

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१३

४५६५१

९६२

१६

धुळे

५०७२५

५००५१

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५०८

१७२२१४

४२८४

१०

१८

जालना

६६३१८

६५०९२

१२२४

१९

बीड

१०९१४८

१०६२५१

२८८२

१५

२०

लातूर

१०४९१६

१०२४२५

२४८९

२१

परभणी

५८५४१

५७२६४

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६५८

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००७

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४०

१०४३१२

१६२३

२६

अकोला

६६१६९

६४६९८

१४७०

२७

वाशिम

४५६१७

४४९७५

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३३

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३६२

५६७१३८

९२१४

१०

३१

वर्धा

६५६६९

६४२५९

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४१७

४४८३०

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८१८

९७२२६

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७१

३६२४४

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७४८१८

७७२६१८४

१४७८०६

८२८


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

 

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

४१

१०५७३५५

१९५६०

ठाणे

११८०२०

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५०८

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६६९९

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७४

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२३

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४३

४९२

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२६

१२२७

पालघर

६४६६२

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३३

२१६३

११

रायगड

१३८२८६

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०१७

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

४९

२२३१९४६

३९८२०

१३

नाशिक

१८३७३२

३८११

१४

नाशिक मनपा

२७८०७०

४७५०

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०४७

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५५४

१६४५

१८

धुळे

२८४४०

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०१

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१३

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१३

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७२६५

२०५४१

२३

पुणे

४२५४६९

७१९५

२४

पुणे मनपा

३०

६८००५४

९७०८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१२

३४७३४२

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७२

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६६

१५५६

२८

सातारा

२७८२००

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

५४

१९५८१०३

३३११९

२९

कोल्हापूर

१६२१४४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२८

१३२६

३१

सांगली

१७४७७६

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६१

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४६

१५३१

३४

रत्नागिरी

८४४१२

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०६७

१५६४६

३५

औरंगाबाद

६८७९१

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१७

२३४३

३७

जालना

६६३१८

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४२

८१२

४०

परभणी मनपा

२०७९९

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५३५

७२९८

४१

लातूर

७६५२३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१४८

२८८२

४५

नांदेड

५१९३६

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२२

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१८७०

१०२१४

४७

अकोला

२८२८१

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८८८

७९७

४९

अमरावती

५६३०९

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३३

५३

वाशिम

४५६१७

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७१०

६३८७

५४

नागपूर

१५०९४३

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४१९

६११६

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४१७

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३७

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७१

७२५

 

नागपूर एकूण

८९११७८

१४६६८

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

१२८

७८७४८१८

१४७८०६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी