Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ११९६८ कोरोना Active, आज १००५ रुग्ण, ४ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Aug 08, 2022 | 20:00 IST

Corona Cases in Maharashtra on 8 august 2022 : महाराष्ट्रात आज १००५ रुग्ण आणि ४ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १०४४ जण बरे झाले. राज्यात ११९६८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 8 august 2022
राज्यात ११९६८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १००५ रुग्ण आणि ४ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १०४४ जण बरे झाले
  • राज्यात ११९६८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ६० हजार ७३७ कोरोना रुग्णांपैकी ७९ लाख ६२६ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 8 august 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १००५ रुग्ण आणि ४ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १०४४ जण बरे झाले. राज्यात ११९६८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ६० हजार ७३७ कोरोना रुग्णांपैकी ७९ लाख ६२६ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४८ हजार १४३ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ३४ लाख ५३ हजार ९३३ कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख ६० हजार ७३७ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८३ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.६६ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.०१ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

११२७०३२

११०४३९५

१९६६०

२९७७

ठाणे

७९५४४३

७८२३८३

११९५३

११०७

पालघर

१६७२५३

१६३६३५

३४१९

१९९

रायगड

२५३०२२

२४७७९५

४९६०

२६७

रत्नागिरी

८५२२८

८२६०७

२५५२

६९

सिंधुदुर्ग

५७७३३

५६१३०

१५३६

६७

पुणे

१४९०५९८

१४६७२९४

२०५७८

२७२६

सातारा

२७९७२४

२७२९१७

६७४०

६७

सांगली

२२८३२५

२२२४७४

५६६६

१८५

१०

कोल्हापूर

२२१२५३

२१५२००

५९१२

१४१

११

सोलापूर

२२८८५४

२२२८३८

५८८८

१२८

१२

नाशिक

४७६९७२

४६७५५४

८९१६

५०२

१३

अहमदनगर

३७९९५२

३७२३५९

७२५०

३४३

१४

जळगाव

१५०१११

१४७३०९

२७६२

४०

१५

नंदूरबार

४६८८०

४५८६७

९६३

५०

१६

धुळे

५१३२८

५०६०१

६७०

५७

१७

औरंगाबाद

१७८३०६

१७३८२१

४२८८

१९७

१८

जालना

६७३५८

६६०९३

१२२४

४१

१९

बीड

१०९६१३

१०६६६८

२८८८

५७

२०

लातूर

१०६००३

१०३३२७

२४८९

१८७

२१

परभणी

५८७४०

५७४३०

१२८०

३०

२२

हिंगोली

२२४१९

२१८७४

५१५

३०

२३

नांदेड

१०३१६२

१००३६४

२७०४

९४

२४

उस्मानाबाद

७६२१७

७३९०८

२१३९

१७०

२५

अमरावती

१०६८१०

१०५०९३

१६२५

९२

२६

अकोला

६६८१६

६५३०५

१४७५

३६

२७

वाशिम

४७२०१

४६४४९

६४१

१११

२८

बुलढाणा

९२९७६

९२०९२

८३९

४५

२९

यवतमाळ

८२५४९

८०६४९

१८२०

८०

३०

नागपूर

५८४३२८

५७३९४३

९२१६

११६९

३१

वर्धा

६६२०२

६४७२३

१४०९

७०

३२

भंडारा

६९३४२

६७९४७

११४२

२५३

३३

गोंदिया

४५८३१

४५१०७

५८७

१३७

३४

चंद्रपूर

९९६२६

९७८६५

१५९५

१६६

३५

गडचिरोली

३७३८६

३६५७९

७२९

७८

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८०६०७३७

७९००६२६

१४८१४३

११९६८


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

४०७

११२७०३२

१९६६०

ठाणे

१२०२४३

२२८९

ठाणे मनपा

४६

१९९५४०

२१८०

नवी मुंबई मनपा

६१

१७७०८२

२०९४

कल्याण डोंबवली मनपा

१५

१७९०५६

२९७८

उल्हासनगर मनपा

२७०२३

६८५

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३३२६

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

१०

७९१७३

१२३१

पालघर

६५४५१

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१६

१०१८०२

२१७५

११

रायगड

१४

१४२८४०

३४७५

१२

पनवेल मनपा

२७

११०१८२

१४८५

ठाणे मंडळ एकूण

६०७

२३४२७५०

३९९९२

१३

नाशिक

४०

१८५४४७

३८१७

१४

नाशिक मनपा

१९

२८०४१६

४७५४

१५

मालेगाव मनपा

१११०९

३४५

१६

अहमदनगर

२२

२९८८०८

५६०३

१७

अहमदनगर मनपा

८११४४

१६४७

१८

धुळे

२८६६७

३६७

१९

धुळे मनपा

२२६६१

३०३

२०

जळगाव

११४३२६

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७८५

६७२

२२

नंदूरबार

४६८८०

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

९१

११०५२४३

२०५६१

२३

पुणे

२६

४३२०२९

७२१४

२४

पुणे मनपा

६५

७०२२८५

९७३५

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

४१

३५६२८४

३६२९

२६

सोलापूर

१९१०७३

४३२७

२७

सोलापूर मनपा

३७७८१

१५६१

२८

सातारा

२७९७२४

६७४०

पुणे मंडळ एकूण

१४७

१९९९१७६

३३२०६

२९

कोल्हापूर

१६२४७५

४५८५

३०

कोल्हापूर मनपा

५८७७८

१३२७

३१

सांगली

१७५४६९

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२८५६

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७७३३

१५३६

३४

रत्नागिरी

८५२२८

२५५२

कोल्हापूर मंडळ एकूण

१५

५९२५३९

१५६६६

३५

औरंगाबाद

६९३७७

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

१०८९२९

२३४४

३७

जालना

६७३५८

१२२४

३८

हिंगोली

२२४१९

५१५

३९

परभणी

३७८४३

८१६

४०

परभणी मनपा

२०८९७

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१०

३२६८२३

७३०७

४१

लातूर

११

७७४५२

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८५५१

६५४

४३

उस्मानाबाद

७६२१७

२१३९

४४

बीड

१०९६१३

२८८८

४५

नांदेड

५२२२२

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०९४०

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

१७

३९४९९५

१०२२०

४७

अकोला

२८५०५

६७६

४८

अकोला मनपा

३८३११

७९९

४९

अमरावती

५६७२४

१००६

५०

अमरावती मनपा

५००८६

६१९

५१

यवतमाळ

८२५४९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२९७६

८३९

५३

वाशिम

११

४७२०१

६४१

अकोला मंडळ एकूण

१७

३९६३५२

६४००

५४

नागपूर

२२

१५३६३६

३०९८

५५

नागपूर मनपा

२९

४३०६९२

६११८

५६

वर्धा

६६२०२

१४०९

५७

भंडारा

६९३४२

११४२

५८

गोंदिया

४५८३१

५८७

५९

चंद्रपूर

२७

६६१७५

११०८

६०

चंद्रपूर मनपा

३३४५१

४८७

६१

गडचिरोली

१७

३७३८६

७२९

नागपूर एकूण

१०१

९०२७१५

१४६७८

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१००५

८०६०७३७

१४८१४३

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी