Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ८१२ कोरोना Active, आज १३० रुग्ण, ४ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 08, 2022 | 20:53 IST

Corona Cases in Maharashtra on 8th April 2022 : महाराष्ट्रात आज १३० रुग्ण आणि ४ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १४२ जण बरे झाले. राज्यात ८१२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 8th April 2022
राज्यात ८१२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १३० रुग्ण आणि ४ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १४२ जण बरे झाले
  • राज्यात ८१२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७४ हजार ९४८ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २६ हजार ३२६ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 8th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १३० रुग्ण आणि ४ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १४२ जण बरे झाले. राज्यात ८१२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७४ हजार ९४८ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २६ हजार ३२६ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८१० जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ७ कोटी ९६ लाख ३८ हजार ७०१ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७४ हजार ९४८ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८९ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

मनसेच्या कार्यालयावर दगडफेक राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून , मनसेचा आरोप

यशवंत जाधवांच्या डायरीत मातोश्री, केबलमॅन आणि M-TAI यांचा उल्लेख

भारतात १० एप्रिलपासून खासगी हॉस्पिटलमध्ये कोरोना लसचा बूस्टर डोस मिळणार

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७४०४

१०३७५४५

१९५६०

२९९

ठाणे

७६६७०१

७५४६९१

११९०८

१०२

पालघर

१६३५९८

१६०१८६

३४०७

रायगड

२४४३०५

२३९३५८

४९४५

रत्नागिरी

८४४१३

८१८६१

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४६

५५६१५

१५३१

पुणे

१४५२९०८

१४३२१३७

२०५३४

२३७

सातारा

२७८२०४

२७१४७५

६७१३

१६

सांगली

२२७०३८

२२१३७२

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७२

२१४५६५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४०

२२११६०

५८७६

१२

नाशिक

४७२८१२

४६३८९९

८९०६

१३

अहमदनगर

३७७६०७

३७०२८९

७२४२

७६

१४

जळगाव

१४९५१४

१४६७५३

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५१

९६२

१६

धुळे

५०७२५

५००५१

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५०९

१७२२१६

४२८४

१८

जालना

६६३१९

६५०९२

१२२४

१९

बीड

१०९१५१

१०६२५६

२८८२

१३

२०

लातूर

१०४९१६

१०२४२७

२४८९

२१

परभणी

५८५४२

५७२६४

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६५८

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००७

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१३

१६२३

२६

अकोला

६६१६९

६४६९८

१४७०

२७

वाशिम

४५६१७

४४९७५

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३३

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३६४

५६७१४०

९२१४

१०

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४१७

४४८३०

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८१८

९७२२६

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७१

३६२४५

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७४९४८

७७२६३२६

१४७८१०

८१२


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

४९

१०५७४०४

१९५६०

ठाणे

११८०२१

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५१०

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७०२

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७५

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२३

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४३

४९२

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२७

१२२७

पालघर

६४६६३

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३५

२१६३

११

रायगड

१३८२८७

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०१८

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

६२

२२३२००८

३९८२०

१३

नाशिक

१८३७३२

३८११

१४

नाशिक मनपा

२७८०७०

४७५०

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०५०

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५५७

१६४५

१८

धुळे

२८४४०

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०१

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१३

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७२७२

२०५४१

२३

पुणे

४२५४७५

७१९९

२४

पुणे मनपा

१६

६८००७०

९७०८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

२१

३४७३६३

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७३

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२०४

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

४९

१९५८१५२

३३१२३

२९

कोल्हापूर

१६२१४४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२८

१३२६

३१

सांगली

१७४७७६

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६२

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४६

१५३१

३४

रत्नागिरी

८४४१३

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०६९

१५६४६

३५

औरंगाबाद

६८७९२

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१७

२३४३

३७

जालना

६६३१९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४२

८१२

४०

परभणी मनपा

२०८००

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५३८

७२९८

४१

लातूर

७६५२३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१५१

२८८२

४५

नांदेड

५१९३६

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२२

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१८७३

१०२१४

४७

अकोला

२८२८१

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८८८

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३३

५३

वाशिम

४५६१७

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७१२

६३८७

५४

नागपूर

१५०९४३

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४२१

६११६

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४१७

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३७

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७१

७२५

नागपूर एकूण

८९११८०

१४६६८

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१३०

७८७४९४८

१४७८१०

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी