Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १८६७२ कोरोना Active, आज २७६० रुग्ण, ५ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jul 09, 2022 | 20:26 IST

Corona Cases in Maharashtra on 9 July 2022 : महाराष्ट्रात आज २७६० रुग्ण आणि ५ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २९३४ जण बरे झाले. राज्यात १८६७२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 9 July 2022
राज्यात १८६७२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २७६० रुग्ण आणि ५ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २९३४ जण बरे झाले
  • राज्यात १८६७२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ०१ हजार ४३३ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ३४ हजार ७८५ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 9 July 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २७६० रुग्ण आणि ५ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २९३४ जण बरे झाले. राज्यात १८६७२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ८० लाख ०१ हजार ४३३ कोरोना रुग्णांपैकी ७८ लाख ३४ हजार ७८५ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ९७६ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी २३ लाख ४५ हजार ३२७ कोरोना चाचण्यांपैकी ८० लाख ०१ हजार ४३३ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८४ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७२ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.९२ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१११७४७४

१०९३७३५

१९६२४

४११५

ठाणे

७९०७२३

७७६२८२

११९२९

२५१२

पालघर

१६६५२८

१६२७२३

३४१५

३९०

रायगड

२५११५४

२४५३९८

४९५४

८०२

रत्नागिरी

८४८९८

८२२४८

२५४८

१०२

सिंधुदुर्ग

५७४६८

५५८५३

१५३३

८२

पुणे

१४७२९०५

१४४५९८५

२०५४९

६३७१

सातारा

२७८८००

२७१७८४

६७१८

२९८

सांगली

२२७४१९

२२१६५७

५६६६

९६

१०

कोल्हापूर

२२०७३३

२१४७३२

५९०७

९४

११

सोलापूर

२२७६५७

२२१४९०

५८८४

२८३

१२

नाशिक

४७४२९०

४६५०११

८९१२

३६७

१३

अहमदनगर

३७८२७६

३७०७९८

७२४४

२३४

१४

जळगाव

१४९८३१

१४६९८३

२७६२

८६

१५

नंदूरबार

४६६७३

४५६८३

९६३

२७

१६

धुळे

५०९३९

५०१६९

६७०

१००

१७

औरंगाबाद

१७७३०२

१७२६५५

४२८८

३५९

१८

जालना

६६७३१

६५२०२

१२२४

३०५

१९

बीड

१०९३१८

१०६३९५

२८८५

३८

२०

लातूर

१०५२६२

१०२६४१

२४८९

१३२

२१

परभणी

५८६२३

५७३३५

१२७९

२२

हिंगोली

२२२४०

२१६९९

५१४

२७

२३

नांदेड

१०२८१४

१०००७७

२७०४

३३

२४

उस्मानाबाद

७५४६०

७३१९५

२१३९

१२६

२५

अमरावती

१०६१५४

१०४४५७

१६२४

७३

२६

अकोला

६६४७५

६४८८२

१४७०

१२३

२७

वाशिम

४६३२९

४५४४९

६४१

२३९

२८

बुलढाणा

९२२७८

९१२७२

८३६

१७०

२९

यवतमाळ

८२१७१

८०२७९

१८२०

७२

३०

नागपूर

५७८६३०

५६८६६८

९२१५

७४७

३१

वर्धा

६५८२४

६४३५९

१४०८

५७

३२

भंडारा

६८२१०

६६९८६

११४२

८२

३३

गोंदिया

४५४८५

४४८८९

५८७

३४

चंद्रपूर

९९०९७

९७४१८

१५९२

८७

३५

गडचिरोली

३७११८

३६३६५

७२८

२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८००१४३३

७८३४७८५

१४७९७६

१८६७२


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

४९९

१११७४७४

१९६२४

ठाणे

१९

११९८१५

२२८९

ठाणे मनपा

८९

१९८१४४

२१७१

नवी मुंबई मनपा

७९

१७५२८०

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

२६

१७८५९४

२९७५

उल्हासनगर मनपा

१६

२६८८६

६८१

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३२८८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

१८

७८७१६

१२२७

पालघर

१९

६५२१८

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

२०

१०१३१०

२१७१

११

रायगड

७९

१४१६५९

३४७२

१२

पनवेल मनपा

३९

१०९४९५

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

९०५

२३२५८७९

३९९२२

१३

नाशिक

४१

१८४२३२

३८१५

१४

नाशिक मनपा

५२

२७९०१३

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०४५

३४५

१६

अहमदनगर

२०

२९७५३०

५५९८

१७

अहमदनगर मनपा

८०७४६

१६४६

१८

धुळे

२८५४८

३६७

१९

धुळे मनपा

२२३९१

३०३

२०

जळगाव

१६

११४१२१

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७१०

६७२

२२

नंदूरबार

४६६७३

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

१६२

११००००९

२०५५१

२३

पुणे

१५९

४२८७९८

७२०७

२४

पुणे मनपा

५६६

६९२१७१

९७१५

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

२२०

३५१९३६

३६२७

२६

सोलापूर

२०

१९०१६२

४३२४

२७

सोलापूर मनपा

३०

३७४९५

१५६०

२८

सातारा

७५

२७८८००

६७१८

पुणे मंडळ एकूण

१०७०

१९७९३६२

३३१५१

२९

कोल्हापूर

१६२२४८

४५८०

३०

कोल्हापूर मनपा

५८४८५

१३२७

३१

सांगली

१७४९६८

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

१०

५२४५१

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

२१

५७४६८

१५३३

३४

रत्नागिरी

१२

८४८९८

२५४८

कोल्हापूर मंडळ एकूण

६४

५९०५१८

१५६५४

३५

औरंगाबाद

१५

६८९७०

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

४२

१०८३३२

२३४४

३७

जालना

१२०

६६७३१

१२२४

३८

हिंगोली

२२२४०

५१४

३९

परभणी

३७७७१

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८५२

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१८७

३२४८९६

७३०५

४१

लातूर

१६

७६८०२

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८४६०

६५४

४३

उस्मानाबाद

३७

७५४६०

२१३९

४४

बीड

१०९३१८

२८८५

४५

नांदेड

५१९९७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०८१७

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

६६

३९२८५४

१०२१७

४७

अकोला

२८३६५

६७३

४८

अकोला मनपा

३८११०

७९७

४९

अमरावती

५६३९५

१००५

५०

अमरावती मनपा

१८

४९७५९

६१९

५१

यवतमाळ

२०

८२१७१

१८२०

५२

बुलढाणा

१५

९२२७८

८३६

५३

वाशिम

४२

४६३२९

६४१

अकोला मंडळ एकूण

१०५

३९३४०७

६३९१

५४

नागपूर

३८

१५१६९०

३०९८

५५

नागपूर मनपा

१०२

४२६९४०

६११७

५६

वर्धा

११

६५८२४

१४०८

५७

भंडारा

११

६८२१०

११४२

५८

गोंदिया

४५४८५

५८७

५९

चंद्रपूर

१३

६५७८८

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

१४

३३३०९

४८५

६१

गडचिरोली

३७११८

७२८

नागपूर एकूण

२०१

८९४३६४

१४६७२

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२७६०

८००१४३३

१४७९७६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी