Covid-19 Maharashtra Report : राज्यात स्थिती गंभीरच, आज नवे १२,७१२ रुग्ण, ३३४ रुग्णांचा मृत्यू

Covid-19 Maharashtra Report । राज्यात कोरोना रुग्णांपैकी सुमारे ३४४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर ३.४ % एवढा आहे. 

Covid-19 Maharashtra Report 12 Augest 2020
राज्यात आज १३,४०८ रुग्ण बरे होऊन घरी  |  फोटो सौजन्य: Times Now

थोडं पण कामाचं

  • राज्यात कोरोना रुग्णांपैकी सुमारे ३४४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर ३.४ % एवढा आहे.
  • राज्यात आज १३,४०८ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून राज्यात आजपर्यंत एकूण ३,८१,८४३ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची नोंद करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
  •  राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ६९.६४ % एवढे झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

मुंबई :  राज्यात कोरोना रुग्णांपैकी सुमारे ३४४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर ३.४ % एवढा आहेराज्यात आज १३,४०८ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून राज्यात आजपर्यंत एकूण ३,८१,८४३ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची नोंद करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.  राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ६९.६४ % एवढे झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

आज राज्यात नव्याने  १२,७१२ रुग्णांचे निदान झाले आहे. बरे झालेल्या रुग्णांपेक्षा ही संख्या कमी आहे. आज वाढलेल्या १२ हजार रुग्णांमुळे राज्यात एकूण अॅक्टीव्ह रुग्णांची संख्या १,४७,५१३ झाली आहे. 

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या २९,०८,८८७ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ५,४८,३१३ (१८.८४ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात १०,१५,११५ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३५,८८० व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  -

राज्यात आज रोजी एकूण १,४७,५१३ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

अ.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ऍक्टिव्ह रुग्ण

 
 

मुंबई

१२६३५६

१०००६९

६९४३

२९७

१९०४७

 

ठाणे

१०८३९९

८५४२७

३१२५

१९८४६

 

पालघर

१९५१२

१३४९१

४५४

५५६७

 

रायगड

२१३०७

१६६४१

५३९

४१२५

 

रत्नागिरी

२३८८

१५१०

९०

७८८

 

सिंधुदुर्ग

५३४

३७६

१४९

 

पुणे

११९६२८

७६९२५

२८६५

३९८३८

 

सातारा

६२२९

४००१

१८६

२०४१

 

सांगली

५१९८

२६२३

१५९

२४१६

 

१०

कोल्हापूर

१११७६

५२८९

२७६

५६११

 

११

सोलापूर

१२८३६

७४०१

६०५

४८२९

 

१२

नाशिक

२२५७७

१४३४०

६१६

७६२१

 

१३

अहमदनगर

११०३३

७०००

११५

३९१८

 

१४

जळगाव

१५७८०

१०७१९

६३९

४४२२

 

१५

नंदूरबार

१०००

५९५

५०

३५५

 

१६

धुळे

४३६३

२९७१

१३३

१२५७

 

१७

औरंगाबाद

१७२१९

११४३७

५५६

५२२६

 

१८

जालना

२७७२

१७२१

१००

९५१

 

१९

बीड

२२३३

६२८

४१

१५६४

 

२०

लातूर

४४०७

१८९३

१६९

२३४५

 

२१

परभणी

१२२८

४९३

४७

६८८

 

२२

हिंगोली

८६२

५५५

१९

२८८

 

२३

नांदेड

३४६९

१५०५

१२५

१८३९

 

२४

उस्मानाबाद

२८५८

१२७९

७३

१५०६

 

२५

अमरावती

३१२६

२०५२

९०

९८४

 

२६

अकोला

३१०३

२४८७

१३२

४८३

 

२७

वाशिम

१०१३

६६७

१९

३२७

 

२८

बुलढाणा

२०६५

१२२८

५५

७८२

 

२९

यवतमाळ

१७५४

११४९

४६

५५९

 

३०

नागपूर

१०६०८

३७५८

२९२

६५५७

 

३१

वर्धा

३०४

२०७

१०

८६

 

३२

भंडारा

४३१

२५९

१६९

 

३३

गोंदिया

६८१

३८४

२९१

 

३४

चंद्रपूर

८४३

४२२

४१८

 

३५

गडचिरोली

४५६

३४१

११३

 

इतर राज्ये/ देश

५६५

५८

५०७

 

एकूण

५४८३१३

३८१८४३

१८६५०

३०७

१४७५१३

 
 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. )

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात १२,७१२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ५,४८,३१३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे –

अ.क्र

जिल्हा महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

११३२

१२६३५६

५०

६९४३

ठाणे

२२९

१५८७८

४०५

ठाणे मनपा

२२०

२३३०७

८१८

नवी मुंबई मनपा

४३२

२१२८५

५१६

कल्याण डोंबवली मनपा

३८६

२६०४६

१५

५५४

उल्हासनगर मनपा

२९

७४३०

२०२

भिवंडी निजामपूर मनपा

२०

४०५४

२८३

मीरा भाईंदर मनपा

१४५

१०३९९

११

३४७

पालघर

२४९

५२८२

८१

१०

वसई विरार मनपा

२१४

१४२३०

३७३

११

रायगड

२२१

१२१९१

३२४

१२

पनवेल मनपा

१९३

९११६

२१५

ठाणे मंडळ एकूण

३४७०

२७५५७४

९९

११०६१

१३

नाशिक

२७२

५४२४

१५४

१४

नाशिक मनपा

८१६

१५३८१

१८

३६५

१५

मालेगाव मनपा

४४

१७७२

९७

१६

अहमदनगर

३३८

६१३०

८१

१७

अहमदनगर मनपा

२९५

४९०३

३४

१८

धुळे

३७

२१४४

६७

१९

धुळे मनपा

५३

२२१९

६६

२०

जळगाव

३५३

११६३६

११

५१८

२१

जळगाव मनपा

६३

४१४४

१२१

२२

नंदूरबार

३५

१०००

५०

नाशिक मंडळ एकूण

२३०६

५४७५३

५७

१५५३

२३

पुणे

३६९

१४४६५

११

४४६

२४

पुणे मनपा

१६६५

७४३०५

१९

१८८१

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

९४८

३०८५८

११

५३८

२६

सोलापूर

३२०

७११९

२०२

२७

सोलापूर मनपा

६०

५७१७

४०३

२८

सातारा

२७०

६२२९

१८६

पुणे मंडळ एकूण

३६३२

१३८६९३

६०

३६५६

२९

कोल्हापूर

३९६

८०६०

१७

२०९

३०

कोल्हापूर मनपा

२३८

३११६

६७

३१

सांगली

८८

१९५५

६६

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

९३

३२४३

१०

९३

३३

सिंधुदुर्ग

३०

५३४

३४

रत्नागिरी

८१

२३८८

९०

कोल्हापूर मंडळ एकूण

९२६

१९२९६

३५

५३४

३५

औरंगाबाद

२१३

५४९३

८९

३६

औरंगाबाद मनपा

११६

११७२६

४६७

३७

जालना

९६

२७७२

१००

३८

हिंगोली

२७

८६२

१९

३९

परभणी

१७

६३५

२५

४०

परभणी मनपा

३९

५९३

२२

औरंगाबाद मंडळ एकूण

५०८

२२०८१

१४

७२२

४१

लातूर

१६६

२८०१

१०

१०१

४२

लातूर मनपा

७७

१६०६

६८

४३

उस्मानाबाद

१२१

२८५८

७३

४४

बीड

९४

२२३३

४१

४५

नांदेड

१०९

२०७४

५९

४६

नांदेड मनपा

२५

१३९५

६६

लातूर मंडळ एकूण

५९२

१२९६७

३५

४०८

४७

अकोला

१३

११७१

४७

४८

अकोला मनपा

३१

१९३२

८५

४९

अमरावती

४१

७०५

२९

५०

अमरावती मनपा

६३

२४२१

६१

५१

यवतमाळ

१३९

१७५४

४६

५२

बुलढाणा

५४

२०६५

५५

५३

वाशिम

३७

१०१३

१९

अकोला मंडळ एकूण

३७८

११०६१

३४२

५४

नागपूर

३१८

३३६७

४८

५५

नागपूर मनपा

४५४

७२४१

२४

२४४

५६

वर्धा

११

३०४

१०

५७

भंडारा

१८

४३१

५८

गोंदिया

२७

६८१

५९

चंद्रपूर

३६

६२०

६०

चंद्रपूर मनपा

२२३

६१

गडचिरोली

१३

४५६

नागपूर एकूण

८८६

१३३२३

३३

३१६

इतर राज्ये /देश

१४

५६५

५८

एकूण

१२७१२

५४८३१३

३४४

१८६५०

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी