Covid-19 Maharashtra Report : राज्यात आज ६,३३२ रुग्ण बरे होऊन घरी

राज्यात आज ६,३३२ रुग्ण बरे होऊन  घरी सोडण्यात आले आहेत. राज्यात आजपर्यंत एकूण २०,३६,७९० कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची नोंद करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. 

covid 19 maharashtra report 2 march 2021 coronavirus 7863 positive cases in maharashtra rajesh tope health news
आज राज्यात ७,८६३ नवीन रुग्णांचे निदान   |  फोटो सौजन्य: BCCL

थोडं पण कामाचं

  • राज्यात आज ६,३३२ रुग्ण बरे होऊन  घरी सोडण्यात आले आहेत.
  • राज्यात आजपर्यंत एकूण २०,३६,७९० कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची नोंद करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. 
  • राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९३.८९% एवढे झाले आहे.

मुंबई : राज्यात आज ६,३३२ रुग्ण बरे होऊन  घरी सोडण्यात आले आहेत. राज्यात आजपर्यंत एकूण २०,३६,७९० कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची नोंद करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९३.८९% एवढे झाले आहे.

आज राज्यात ७,८६३ नवीन रुग्णांचे निदान करण्यात आले. राज्यात आज ५४ कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.४१ % एवढा आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,६४,२१,८७९ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २१,६९,३३०(१३.२१ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ३,५५,७८४ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३,५५८ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  -

राज्यात आज रोजी एकूण ७९,०९३ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

अ.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

३२७६२१

३०७०५२

११४८१

८७१

८२१७

ठाणे

२८१६०८

२६७३९४

५८१७

३१

८३६६

पालघर

४९०३१

४७५८५

९३९

१०

४९७

रायगड

७०९४२

६८४३५

१६०३

९०२

रत्नागिरी

१२१२७

११४९४

४२१

२१०

सिंधुदुर्ग

६६२९

६२४९

१७७

२०३

पुणे

४११९२६

३८७९३९

८०६६

४९

१५८७२

सातारा

५९०३६

५५८७४

१८४७

१३०६

सांगली

५१३८१

४९१०६

१७९२

४८१

१०

कोल्हापूर

४९७९२

४७७४८

१६८०

३६१

११

सोलापूर

५८१०५

५५३१२

१८४७

४९

८९७

१२

नाशिक

१२८७६९

१२४१६८

२०६६

२५३४

१३

अहमदनगर

७५८५८

७३३०४

११४४

१४०९

१४

जळगाव

६१९१०

५७०४०

१५०६

२०

३३४४

१५

नंदूरबार

१०३५१

९८५४

२२०

२७६

१६

धुळे

१७१८१

१६०७४

३३७

७६८

१७

औरंगाबाद

५३००३

४९२७५

१२७२

१४

२४४२

१८

जालना

१४७३२

१४००९

३८३

३३९

१९

बीड

१९२३२

१८०६६

५६६

५९४

२०

लातूर

२५७६७

२४३१८

७१०

७३५

२१

परभणी

८६१८

७६५९

२९७

११

६५१

२२

हिंगोली

४७९९

४३७३

१००

३२६

२३

नांदेड

२३६००

२१९३७

६८८

९७०

२४

उस्मानाबाद

१८०४९

१७१५५

५६५

१६

३१३

२५

अमरावती

३७२७३

३०२८९

४९१

६४९१

२६

अकोला

१६३०८

१२३८४

३८६

३५३४

२७

वाशिम

९३६६

७६१४

१६६

१५८३

२८

बुलढाणा

१७८३६

१५७१४

२६५

१८५२

२९

यवतमाळ

१८४७२

१६५१०

४७८

१४८०

३०

नागपूर

१५३७३७

१४०२४५

३५२७

३९

९९२६

३१

वर्धा

१३४८५

१२१८७

३१४

२३

९६१

३२

भंडारा

१४०३३

१३४११

३१३

३०८

३३

गोंदिया

१४६११

१४२९४

१७३

१३८

३४

चंद्रपूर

२४९३२

२३९०९

४१३

६०८

३५

गडचिरोली

९०६४

८८१३

९९

१४४

 

इतर राज्ये/ देश

१४६

८९

५५

 

एकूण

२१६९३३०

२०३६७९०

५२२३८

१२०९

७९०९३

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ७,८६३ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २१,६९,३३०  झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

८४९

३२७६२१

११४८१

ठाणे

८०

४३०९३

९९७

ठाणे मनपा

१९३

६३२०२

१२५३

नवी मुंबई मनपा

१३६

६०११०

११४४

कल्याण डोंबवली मनपा

१५९

६७४६६

१०५९

उल्हासनगर मनपा

२४

११९४४

३५४

भिवंडी निजामपूर मनपा

१२

६९६३

३४१

मीरा भाईंदर मनपा

५७

२८८३०

६६९

पालघर

१६

१७२५८

३२१

१०

वसईविरार मनपा

२४

३१७७३

६१८

११

रायगड

३२

३८३३८

९९३

१२

पनवेल मनपा

६७

३२६०४

६१०

 

ठाणे मंडळ एकूण

१६४९

७२९२०२

१९८४०

१३

नाशिक

८३

३९१२२

८२०

१४

नाशिक मनपा

१३९

८४५५७

१०८१

१५

मालेगाव मनपा

१९

५०९०

१६५

१६

अहमदनगर

१३९

४८७९३

७३४

१७

अहमदनगर मनपा

८०

२७०६५

४१०

१८

धुळे

२९

९०१८

१८७

१९

धुळे मनपा

८१

८१६३

१५०

२०

जळगाव

२२८

४६८५२

११७३

२१

जळगाव मनपा

२५२

१५०५८

३३३

२२

नंदूरबार

४३

१०३५१

२२०

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९३

२९४०६९

५२७३

२३

पुणे

२३६

९८७५१

२१५५

२४

पुणे मनपा

७०३

२१०३९९

४५७८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

२८८

१०२७७६

१३३३

२६

सोलापूर

६४

४४३२२

१२२२

२७

सोलापूर मनपा

५२

१३७८३

६२५

२८

सातारा

५१

५९०३६

१८४७

 

पुणे मंडळ एकूण

१३९४

५२९०६७

११७६०

२९

कोल्हापूर

३४८६६

१२५९

३०

कोल्हापूर मनपा

२१

१४९२६

४२१

३१

सांगली

१५

३३२३६

११६३

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

११

१८१४५

६२९

३३

सिंधुदुर्ग

६६२९

१७७

३४

रत्नागिरी

१२१२७

४२१

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

६४

११९९२९

४०७०

३५

औरंगाबाद

१६०९१

३३४

३६

औरंगाबाद मनपा

१२८

३६९१२

९३८

३७

जालना

१७७

१४७३२

३८३

३८

हिंगोली

११

४७९९

१००

३९

परभणी

४७१९

१६५

४०

परभणी मनपा

१२

३८९९

१३२

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३४५

८११५२

२०५२

४१

लातूर

३२

२२०६१

४७६

४२

लातूर मनपा

१९

३७०६

२३४

४३

उस्मानाबाद

३४

१८०४९

५६५

४४

बीड

५०

१९२३२

५६६

४५

नांदेड

२१

९३३०

३९१

४६

नांदेड मनपा

४४

१४२७०

२९७

 

लातूर मंडळ एकूण

२००

८६६४८

२५२९

४७

अकोला

२१७

६२६५

१४१

४८

अकोला मनपा

१९२

१००४३

२४५

४९

अमरावती

२९०

११९७५

२०६

५०

अमरावती मनपा

४८३

२५२९८

२८५

५१

यवतमाळ

१९७

१८४७२

४७८

५२

बुलढाणा

१८३

१७८३६

२६५

५३

वाशिम

१८४

९३६६

१६६

 

अकोला मंडळ एकूण

१७४६

९९२५५

११

१७८६

५४

नागपूर

२७९

१९७१९

७९५

५५

नागपूर मनपा

८०९

१३४०१८

२७३२

५६

वर्धा

१६८

१३४८५

३१४

५७

भंडारा

४३

१४०३३

३१३

५८

गोंदिया

१३

१४६११

१७३

५९

चंद्रपूर

२५

१५४८३

२४८

६०

चंद्रपूर मनपा

२४

९४४९

१६५

६१

गडचिरोली

११

९०६४

९९

 

नागपूर एकूण

१३७२

२२९८६२

४८३९

 

इतर राज्ये /देश

१४६

८९

 

एकूण

७८६३

२१६९३३०

५४

५२२३८

 

(टीप- आज नोंद झालेल्या एकूण ५४ मृत्यूंपैकी ३० मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १८ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ६ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ६ मृत्यू सातारा-, वर्धा-, रायगड- आणि ठाणे-असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी