Covid-19 Maharashtra Report : बरे होणारे रुग्ण १९ लाखांच्या वर

राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,०३,४०८ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची नोंद करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. 

Covid-19 Maharashtra Report 21 january 2021
आज राज्यात २,८८६  नवीन रुग्णांचे निदान  

थोडं पण कामाचं

  •  राज्यात आज ३,९८०  रुग्ण बरे होऊन घरी होऊन घरी सोडण्यात आले आहेत.
  • राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,०३,४०८ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची नोंद करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. 
  • राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९५.१३% एवढे झाले आहे.

मुंबई : राज्यात आज ३,९८०  रुग्ण बरे होऊन घरी होऊन घरी सोडण्यात आले आहेत. राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,०३,४०८ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची नोंद करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९५.१३% एवढे झाले आहे.

आज राज्यात २,८८६  नवीन रुग्णांचे निदान करण्यात आले. राज्यात आज ५२ कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.५३% एवढा आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,४०,१९,१८८  प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २०,००,८७८ (१४.२७ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात २,१२,०२३ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १,९३६ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  -

राज्यात आज रोजी एकूण ४५,६२२ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

अ.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

३०४६५३

२८५८१०

११२७८

८९६

६६६९

ठाणे

२६५६६३

२५१८४७

५७११

६१

८०४४

पालघर

४७६९८

४६३३८

९१९

१७

४२४

रायगड

६८१३८

६५८२५

१५१९

७८७

रत्नागिरी

११४२१

१०८५३

३८८

१७८

सिंधुदुर्ग

६२९५

५८४५

१६८

२८१

पुणे

३८३८८३

३६२८४८

७८८५

३८

१३११२

सातारा

५५८२६

५३३१०

१७९९

१०

७०७

सांगली

५०६६६

४८४१३

१७७८

४७२

१०

कोल्हापूर

४९०३०

४७१८५

१६७०

१७२

११

सोलापूर

५५४२०

५२६४१

१८११

१८

९५०

१२

नाशिक

११९७४१

११६५०६

१९७२

१२६२

१३

अहमदनगर

७१०२८

६८८४८

१०७५

११०४

१४

जळगाव

५७१०७

५५१२५

१४७०

२०

४९२

१५

नंदूरबार

९३६३

८५३६

१८९

६३७

१६

धुळे

१५९९३

१५४३७

३४४

२०९

१७

औरंगाबाद

४८९९७

४७२५३

१२३८

१५

४९१

१८

जालना

१३१७७

१२५९६

३५३

२२७

१९

बीड

१७७८०

१६८३९

५४१

३९३

२०

लातूर

२४०८३

२२८५०

६८८

५४१

२१

परभणी

७८५९

७३९७

२९२

११

१५९

२२

हिंगोली

४३७३

४१४१

९७

 

१३५

२३

नांदेड

२२०३४

२०९५७

६७१

४०१

२४

उस्मानाबाद

१७३३८

१६४८३

५५२

३००

२५

अमरावती

२१२९३

२०४१३

३९१

४८७

२६

अकोला

११४०२

१०७०७

३६२

३२८

२७

वाशिम

७१२२

६८०६

१५२

१६२

२८

बुलढाणा

१४५४५

१३७१७

२३५

५८७

२९

यवतमाळ

१४९३१

१४०९६

४२१

४१०

३०

नागपूर

१३३१३८

१२५५४२

३३१८

३६

४२४२

३१

वर्धा

१०३५५

९७७७

२८९

१३

२७६

३२

भंडारा

१३३८४

१२७८२

३०१

२९९

३३

गोंदिया

१४२३६

१३८६७

१७४

१८९

३४

चंद्रपूर

२३९६४

२३२४५

४०९

३०८

३५

गडचिरोली

८७९२

८५७३

९४

११९

 

इतर राज्ये/ देश

१५०

८०

६८

 

एकूण

२०००८७८

१९०३४०८

५०६३४

१२१४

४५६२२

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात २,८८६ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २०,००,८७८  झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

५२७

३०४६५३

१०

११२७८

ठाणे

४७

४०८८९

९७९

ठाणे मनपा

९०

५८६७९

१२६४

नवी मुंबई मनपा

६०

५६५२२

११०४

कल्याण डोंबवली मनपा

७२

६३४३९

१०१८

उल्हासनगर मनपा

११६०७

३४६

भिवंडी निजामपूर मनपा

६८३८

३४६

मीरा भाईंदर मनपा

३१

२७६८९

६५४

पालघर

१३

१६७७१

३२१

१०

वसईविरार मनपा

२८

३०९२७

५९८

११

रायगड

२३

३७४२३

९३३

१२

पनवेल मनपा

४५

३०७१५

५८६

 

ठाणे मंडळ एकूण

९४२

६८६१५२

१३

१९४२७

१३

नाशिक

५८

३६४५६

७६३

१४

नाशिक मनपा

१५६

७८५६९

१०४५

१५

मालेगाव मनपा

४७१६

१६४

१६

अहमदनगर

९७

४५४४६

६८२

१७

अहमदनगर मनपा

२५५८२

३९३

१८

धुळे

८६५७

१८९

१९

धुळे मनपा

११

७३३६

१५५

२०

जळगाव

१३

४४२८०

११५४

२१

जळगाव मनपा

१२८२७

३१६

२२

नंदूरबार

५९

९३६३

१८९

 

नाशिक मंडळ एकूण

४२१

२७३२३२

५०५०

२३

पुणे

१२६

९११६३

२११६

२४

पुणे मनपा

२२९

१९६६२८

४४६६

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१००

९६०९२

१३०३

२६

सोलापूर

३३

४२७२०

१२०८

२७

सोलापूर मनपा

२२

१२७००

६०३

२८

सातारा

७०

५५८२६

१७९९

 

पुणे मंडळ एकूण

५८०

४९५१२९

१०

११४९५

२९

कोल्हापूर

१७

३४५६४

१२५८

३०

कोल्हापूर मनपा

१४४६६

४१२

३१

सांगली

३२८०३

११५४

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

१७८६३

६२४

३३

सिंधुदुर्ग

१४

६२९५

१६८

३४

रत्नागिरी

१३

११४२१

३८८

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

६२

११७४१२

४००४

३५

औरंगाबाद

१५४०२

३१८

३६

औरंगाबाद मनपा

३६

३३५९५

११

९२०

३७

जालना

२५

१३१७७

३५३

३८

हिंगोली

२६

४३७३

९७

३९

परभणी

४४४०

१५९

४०

परभणी मनपा

३४१९

१३३

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१११

७४४०६

११

१९८०

४१

लातूर

३८

२११९७

४६६

४२

लातूर मनपा

२२

२८८६

२२२

४३

उस्मानाबाद

१३

१७३३८

५५२

४४

बीड

३१

१७७८०

५४१

४५

नांदेड

८७९१

३७७

४६

नांदेड मनपा

१७

१३२४३

२९४

 

लातूर मंडळ एकूण

१२६

८१२३५

२४५२

४७

अकोला

११

४३५०

१३४

४८

अकोला मनपा

२७

७०५२

२२८

४९

अमरावती

१५

७७५३

१७४

५०

अमरावती मनपा

२९

१३५४०

२१७

५१

यवतमाळ

४४

१४९३१

४२१

५२

बुलढाणा

६०

१४५४५

२३५

५३

वाशिम

२५

७१२२

१५२

 

अकोला मंडळ एकूण

२११

६९२९३

१५६१

५४

नागपूर

८८

१५०८८

७१८

५५

नागपूर मनपा

२४९

११८०५०

२६००

५६

वर्धा

३३

१०३५५

२८९

५७

भंडारा

२८

१३३८४

३०१

५८

गोंदिया

१४२३६

१७४

५९

चंद्रपूर

१३

१४९०६

२४३

६०

चंद्रपूर मनपा

९०५८

१६६

६१

गडचिरोली

८७९२

९४

 

नागपूर एकूण

४३३

२०३८६९

११

४५८५

 

इतर राज्ये /देश

१५०

८०

 

एकूण

२८८६

२०००८७८

५२

५०६३४

 

(टीप - आज नोंद झालेल्या एकूण ५२ मृत्यूंपैकी २५ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ८ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित १९ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे १९ मृत्यू  औरंगाबाद -, नागपूर -, पुणे -, भंडारा -, रायगड -, ठाणे -१ आणि मध्य प्रदेशअसे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी