Covid-19 Maharashtra Report । आज राज्यात कोरोनाचे इतके नवे रुग्ण

Covid-19 Maharashtra Report ।   महाराष्ट्रात आज ९३७ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत, राज्यात आजपर्यंत एकूण ७८,७२,४४४ कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी सोडल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले.

covid 19 maharashtra report 25 july 2022 coronavirus 785 positive cases in maharashtra health news
आज राज्यात कोरोनाचे इतके नवे रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ९३७ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत,
  • राज्यात आजपर्यंत एकूण ७८,७२,४४४ कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी सोडल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले.
  • आज राज्यात  ७८५ नवीन रुग्णांचे निदान करण्यात आले.

Covid-19 Maharashtra Report ।  मुंबई : महाराष्ट्रात आज ९३७ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत, राज्यात आजपर्यंत एकूण ७८,७२,४४४ कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी सोडल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९७.९८% एवढे झाले आहे. (covid 19 maharashtra report 25 july 2022 coronavirus 785 positive cases in maharashtra health news)

आज राज्यात  ७८५ नवीन रुग्णांचे निदान करण्यात आले.  राज्यात आज ६ कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. सध्या राज्यातील मृत्यूदर १.८४% एवढा आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ८,२९,३६,०८८ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ८०,३५,०४६ (०९.६९ टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.

राज्यातील कोविड ॲक्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण १४५३४ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

११२२१६६

११००६९७

१९६४३

१८२६

ठाणे

७९३३४२

७८०४०८

११९४७

९८७

पालघर

१६६९१०

१६३३२८

३४१८

१६४

रायगड

२५२२९३

२४६९८४

४९५६

३५३

रत्नागिरी

८५०६३

८२४७३

२५५०

४०

सिंधुदुर्ग

५७६३०

५६००८

१५३५

८७

पुणे

१४८४३०५

१४५८७५१

२०५६५

४९८९

सातारा

२७९३७४

२७२४५३

६७३२

१८९

सांगली

२२७८८२

२२२००५

५६६६

२११

१०

कोल्हापूर

२२१०१४

२१४९५३

५९०९

१५२

११

सोलापूर

२२८३६९

२२२१६७

५८८७

३१५

१२

नाशिक

४७५८१२

४६६१८५

८९१५

७१२

१३

अहमदनगर

३७९२०३

३७१४८३

७२४५

४७५

१४

जळगाव

१५०००६

१४७१८९

२७६२

५५

१५

नंदूरबार

४६७७५

४५७५९

९६३

५३

१६

धुळे

५११६६

५०३७६

६७०

१२०

१७

औरंगाबाद

१७७९८६

१७३३८४

४२८८

३१४

१८

जालना

६७१८०

६५८०८

१२२४

१४८

१९

बीड

१०९४७२

१०६५२३

२८८५

६४

२०

लातूर

१०५६१४

१०२९२५

२४८९

२००

२१

परभणी

५८६७८

५७३६७

१२७९

३२

२२

हिंगोली

२२३६९

२१७८३

५१५

७१

२३

नांदेड

१०२९४९

१००२०१

२७०४

४४

२४

उस्मानाबाद

७५८४४

७३४७३

२१३९

२३२

२५

अमरावती

१०६४७८

१०४७३१

१६२५

१२२

२६

अकोला

६६७१८

६५१६४

१४७१

८३

२७

वाशिम

४६८९१

४६०५३

६४१

१९७

२८

बुलढाणा

९२६३९

९१६३८

८३७

१६४

२९

यवतमाळ

८२३६७

८०४४७

१८२०

१००

३०

नागपूर

५८१५७७

५७०८७०

९२१५

१४९२

३१

वर्धा

६६००९

६४५१०

१४०८

९१

३२

भंडारा

६८६७८

६७३२५

११४२

२११

३३

गोंदिया

४५६१३

४४९५१

५८७

७५

३४

चंद्रपूर

९९३१८

९७६०८

१५९५

११५

३५

गडचिरोली

३७२१२

३६४३३

७२८

५१

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

८०३५०४६

७८७२४४४

१४८०६८

१४५३४

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

रोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ७८५ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ८०,३५,०४६ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१७६

११२२१६६

१९६४३

ठाणे

१२००८६

२२८९

ठाणे मनपा

१५

१९८९७०

२१७६

नवी मुंबई मनपा

२१

१७६२२३

२०९३

कल्याण डोंबवली मनपा

१७८८८८

२९७७

उल्हासनगर मनपा

२६९६८

६८५

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३३०३

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७८९०४

१२३१

पालघर

६५३४२

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

१०१५६८

२१७४

११

रायगड

१५

१४२३९३

३४७३

१२

पनवेल मनपा

१०९९००

१४८३

ठाणे मंडळ एकूण

२६३

२३३४७११

३९९६४

१३

नाशिक

१८४९३०

३८१६

१४

नाशिक मनपा

१६

२७९७९४

४७५४

१५

मालेगाव मनपा

११०८८

३४५

१६

अहमदनगर

१०

२९८२५९

५५९९

१७

अहमदनगर मनपा

८०९४४

१६४६

१८

धुळे

२८६२२

३६७

१९

धुळे मनपा

२२५४४

३०३

२०

जळगाव

११४२५०

२०९०

२१

जळगाव मनपा

३५७५६

६७२

२२

नंदूरबार

४६७७५

९६३

नाशिक मंडळ एकूण

४८

११०२९६२

२०५५५

२३

पुणे

५१

४३०८२४

७२१२

२४

पुणे मनपा

१२५

६९८७९७

९७२५

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

६६

३५४६८४

३६२८

२६

सोलापूर

२२

१९०६९५

४३२६

२७

सोलापूर मनपा

३७६७४

१५६१

२८

सातारा

२७९३७४

६७३२

पुणे मंडळ एकूण

२७६

१९९२०४८

३३१८४

२९

कोल्हापूर

१६२३५४

४५८२

३०

कोल्हापूर मनपा

५८६६०

१३२७

३१

सांगली

१७५२०९

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२६७३

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७६३०

१५३५

३४

रत्नागिरी

८५०६३

२५५०

कोल्हापूर मंडळ एकूण

१६

५९१५८९

१५६६०

३५

औरंगाबाद

६९२०८

१९४४

३६

औरंगाबाद मनपा

१०८७७८

२३४४

३७

जालना

६७१८०

१२२४

३८

हिंगोली

२२३६९

५१५

३९

परभणी

३७८००

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८७८

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१५

३२६२१३

७३०६

४१

लातूर

१८

७७११४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८५००

६५४

४३

उस्मानाबाद

११

७५८४४

२१३९

४४

बीड

१०९४७२

२८८५

४५

नांदेड

५२०६९

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०८८०

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३८

३९३८७९

१०२१७

४७

अकोला

२८४६३

६७३

४८

अकोला मनपा

३८२५५

७९८

४९

अमरावती

५६४७९

१००६

५०

अमरावती मनपा

४९९९९

६१९

५१

यवतमाळ

८२३६७

१८२०

५२

बुलढाणा

९२६३९

८३७

५३

वाशिम

१८

४६८९१

६४१

अकोला मंडळ एकूण

२८

३९५०९३

६३९४

५४

नागपूर

२३

१५२५९४

३०९८

५५

नागपूर मनपा

६१

४२८९८३

६११७

५६

वर्धा

६६००९

१४०८

५७

भंडारा

६८६७८

११४२

५८

गोंदिया

४५६१३

५८७

५९

चंद्रपूर

६५९४५

११०८

६०

चंद्रपूर मनपा

३३३७३

४८७

६१

गडचिरोली

३७२१२

७२८

नागपूर एकूण

१०१

८९८४०७

१४६७५

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

७८५

८०३५०४६

१४८०६८

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो. )

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी