Covid-19 Maharashtra Report : राज्यात १० हजारपेक्षा अधिक रुग्ण बरे होऊन गेले घरी

Covid-19 Maharashtra Report 3 Augest , मुंबई : आज राज्यात अनेक घरात आनंदाचे वातवरण असणार आहेत. राज्यातील सुमारे १० हजार २२१ रुग्ण कोविड-१९ आजारावर मात करून आपल्या घरी गेले आहे.

Covid-19 Maharashtra Report 3 Augest 2020 coronavirus 8968 positive cases in maharashtra rajesh tope health news
आज राज्यात ८,९६८ नवीन रुग्णांचे निदान  |  फोटो सौजन्य: Times Now

थोडं पण कामाचं

  • आज १०,२२१ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण २,८७,०३० करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ६३.७६ % एवढे झाले आहे.
  • आज राज्यात ८,९६८ नवीन रुग्णांचे निदान. राज्यात आज २६६ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद. सध्या राज्यातील मृत्यूदर ३.५२ % एवढा आहे.
  • आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या २२,९८,७२३ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ४,५०,१९६ (१९.५८ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ९,४०,४८६ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३७,००९ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

Covid-19 Maharashtra Report 3 Augest , मुंबई : आज राज्यात अनेक घरात आनंदाचे वातवरण असणार आहेत. राज्यातील सुमारे १० हजार २२१ रुग्ण कोविड-१९ आजारावर मात करून आपल्या घरी गेले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत राज्यातील एकूण बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या २,८७,०३०  झाली आहे.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ६३.७६ % एवढे झाले असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. 

आज राज्यात ८,९६८ नवीन रुग्णांचे निदान. राज्यात आज २६६ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद. सध्या राज्यातील मृत्यूदर ३.५२ % एवढा आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या २२,९८,७२३ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ४,५०,१९६ (१९.५८ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ९,४०,४८६ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३७,००९ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  -

राज्यात आज रोजी एकूण १,४७,०१८ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे–

अ.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ऍक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

११७४०६

९००८९

६४९३

२९६

२०५२८

ठाणे

९७३४३

६२४४८

२७०३

३२१९१

पालघर

१६६०८

९९९४

३६३

 

६२५१

रायगड

१७७५४

१२४६९

४११

४८७२

रत्नागिरी

१८७०

११६२

६६

 

६४२

सिंधुदुर्ग

४००

२८५

 

१०८

पुणे

९६६६९

५२७१९

२२८६

 

४१६६४

सातारा

४४५३

२५७७

१५१

१७२४

सांगली

३१५१

११४८

८६

 

१९१७

१०

कोल्हापूर

६४१४

२२३३

१२५

 

४०५६

११

सोलापूर

९८०२

४९४७

५२८

४३२६

१२

नाशिक

१६०७९

१००१९

४८९

 

५५७१

१३

अहमदनगर

५९०६

३४१२

७६

 

२४१८

१४

जळगाव

११७९५

८१५५

५४६

 

३०९४

१५

नंदूरबार

६५८

४३६

३६

 

१८६

१६

धुळे

३२४१

२०३५

१०८

१०९६

१७

औरंगाबाद

१४४५१

९०६६

५०७

 

४८७८

१८

जालना

२००९

१५१२

७८

 

४१९

१९

बीड

९३२

२७३

२३

 

६३६

२०

लातूर

२४७९

१२१२

११३

 

११५४

२१

परभणी

६९९

३५९

२५

 

३१५

२२

हिंगोली

६६८

४४२

१५

 

२११

२३

नांदेड

२२६५

८८१

८३

 

१३०१

२४

उस्मानाबाद

११२७

५२९

५४

 

५४४

२५

अमरावती

२२९५

१५१३

६८

 

७१४

२६

अकोला

२६९३

२०४०

१२३

५२९

२७

वाशिम

६३६

४२९

१७

 

१९०

२८

बुलढाणा

१४५५

७८२

४२

 

६३१

२९

यवतमाळ

१११०

५८३

३०

 

४९७

३०

नागपूर

५७१६

२१६४

१२७

३४२४

३१

वर्धा

२२६

१४६

७५

३२

भंडारा

२६०

२०३

 

५५

३३

गोंदिया

३८१

२४३

 

१३५

३४

चंद्रपूर

५२२

२७९

 

२४२

३५

गडचिरोली

२९६

२४६

 

४९

 

इतर राज्ये/ देश

४२७

५२

 

३७५

 

एकूण

४५०१९६

२८७०३०

१५८४२

३०६

१४७०१८

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. )

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ८,९६८ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ४,५०,१९६ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे –

अ.क्र

जिल्हा महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

९७०

११७४०६

४६

६४९३

ठाणे

२०३

१४०९८

३४९

ठाणे मनपा

२४४

२१२५०

७३९

नवी मुंबई मनपा

३२२

१८१४१

४६८

कल्याण डोंबवली मनपा

२४७

२३५९४

४५८

उल्हासनगर मनपा

५४

७१८३

१६६

भिवंडी निजामपूर मनपा

२३

३८८७

२३६

मीरा भाईंदर मनपा

१३०

९१९०

२८७

पालघर

१३२

३९४०

५०

१०

वसईविरार मनपा

२२७

१२६६८

३१३

११

रायगड

२३२

१०१३३

२४५

१२

पनवेल मनपा

१७३

७६२१

१६६

ठाणे मंडळ एकूण

२९५७

२४९१११

८३

९९७०

१३

नाशिक

११४

४०७७

१२२

१४

नाशिक मनपा

३२३

१०५५९

२७७

१५

मालेगाव मनपा

२५

१४४३

९०

१६

अहमदनगर

१८४

३१४२

५३

१७

अहमदनगर मनपा

१८६

२७६४

२३

१८

धुळे

१२

१६८७

५८

१९

धुळे मनपा

१२

१५५४

५०

२०

जळगाव

२८०

८७२६

४४३

२१

जळगाव मनपा

१७३

३०६९

१०३

२२

नंदूरबार

६५८

३६

नाशिक मंडळ एकूण

१३१२

३७६७९

१९

१२५५

२३

पुणे

२३१

१०७५३

३२५

२४

पुणे मनपा

७९६

६२५५८

४०

१५४७

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

७३१

२३३५८

१३

४१४

२६

सोलापूर

२०२

४५६२

१४०

२७

सोलापूर मनपा

६२

५२४०

३८८

२८

सातारा

१६३

४४५३

१५१

पुणे मंडळ एकूण

२१८५

११०९२४

६६

२९६५

२९

कोल्हापूर

३९५

५१९६

८५

३०

कोल्हापूर मनपा

१५६

१२१८

४०

३१

सांगली

११४

१२७०

४३

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

३६५

१८८१

४३

३३

सिंधुदुर्ग

४००

३४

रत्नागिरी

३१

१८७०

६६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

१०६२

११८३५

२०

२८४

३५

औरंगाबाद

८१

३८४२

६८

३६

औरंगाबाद मनपा

२३७

१०६०९

४३९

३७

जालना

१९

२००९

७८

३८

हिंगोली

१००

६६८

१५

३९

परभणी

४२६

१३

४०

परभणी मनपा

१०

२७३

१२

औरंगाबाद मंडळ एकूण

४४८

१७८२७

६२५

४१

लातूर

७६

१४८२

७०

४२

लातूर मनपा

३१

९९७

४३

४३

उस्मानाबाद

३५

११२७

५४

४४

बीड

४१

९३२

२३

४५

नांदेड

१२३

१२००

३५

४६

नांदेड मनपा

१०३

१०६५

४८

लातूर मंडळ एकूण

४०९

६८०३

१४

२७३

४७

अकोला

२५

९२२

४३

४८

अकोला मनपा

१७

१७७१

८०

४९

अमरावती

३७

४३८

२०

५०

अमरावती मनपा

६३

१८५७

४८

५१

यवतमाळ

१११०

३०

५२

बुलढाणा

५१

१४५५

४२

५३

वाशिम

६३६

१७

अकोला मंडळ एकूण

२०४

८१८९

२८०

५४

नागपूर

१०८

१८६६

२१

५५

नागपूर मनपा

१७६

३८५०

४१

१०६

५६

वर्धा

२२६

५७

भंडारा

२६०

५८

गोंदिया

६१

३८१

५९

चंद्रपूर

१३

३८७

६०

चंद्रपूर मनपा

१३५

६१

गडचिरोली

१०

२९६

नागपूर एकूण

३८१

७४०१

५०

१३८

इतर राज्ये /देश

१०

४२७

५२

एकूण

८९६८

४५०१९६

२६६

१५८४२

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी