Covid-19 Maharashtra Report । आज राज्यात कोरोनाचे इतके नवे रुग्ण

महाराष्ट्रात आज १७० रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत, राज्यात आजपर्यंत एकूण ७७,२९,३०३ कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी सोडल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले.

covid 19 maharashtra report 3 may 2022 coronavirus 182 positive cases in maharashtra rajesh tope health news
आज राज्यात कोरोनाचे इतके नवे रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • : महाराष्ट्रात आज १७० रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत,
  • राज्यात आजपर्यंत एकूण ७७,२९,३०३ कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी सोडल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले.
  • राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९८.११% एवढे झाले आहे.

Covid-19 Maharashtra Report ।  मुंबई : महाराष्ट्रात आज १७० रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत, राज्यात आजपर्यंत एकूण ७७,२९,३०३ कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी सोडल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९८.११% एवढे झाले आहे. (covid 19 maharashtra report 3 may 2022 coronavirus 182 positive cases in maharashtra rajesh tope health news)

आज राज्यात  १८२  नवीन रुग्णांचे निदान करण्यात आले.  राज्यात आज १ कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. सध्या राज्यातील मृत्यूदर १.८७% एवढा आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ८,०२,५०,५२८  प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी७८,७८,१७५ (०९.८२ टक्के)नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण १०२७ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५९१४८

१०३८९४८

१९५६३

६३७

ठाणे

७६७००४

७५४९९७

११९१५

९२

पालघर

१६३६१६

१६०२०५

३४०७

रायगड

२४४३७२

२३९४१३

४९४५

१४

रत्नागिरी

८४४२४

८१८७६

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५३

५५६१९

१५३३

पुणे

१४५३६४३

१४३२८८९

२०५४४

२१०

सातारा

२७८२१८

२७१५०४

६७१३

सांगली

२२७०५४

२२१३८८

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४८५

२१४५७७

५९०४

११

सोलापूर

२२७०५६

२२११७४

५८७६

१२

नाशिक

४७२८५०

४६३९२८

८९१०

१२

१३

अहमदनगर

३७७६७१

३७०४११

७२४२

१८

१४

जळगाव

१४९५२५

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५३

५००८१

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५२२

१७२२३७

४२८४

१८

जालना

६६३२४

६५०९८

१२२४

१९

बीड

१०९१७९

१०६२९५

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५५३

५७२७१

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७२

२१६५६

५१४

२३

नांदेड

१०२६६४

९९९५८

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५३

७३०१४

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४४

१०४३२१

१६२३

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२४

४४९८१

६४१

२८

बुलढाणा

९२००८

९११७१

८३६

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३९२

५६७१७०

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२३

९७२२९

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७८

३६२५२

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७८१७५

७७२९३०३

१४७८४५

१०२७

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

रोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात १८२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ,७८,१७५ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१००

१०५९१४८

१९५६३

ठाणे

११८०५१

२२८७

ठाणे मनपा

१८९६२३

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६६८२६

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१९३

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३८

१२२७

पालघर

६४६६६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९५०

२१६३

११

रायगड

१३८३१३

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०५९

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

१२८

२२३४१४०

३९८३०

१३

नाशिक

१८३७४५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०९५

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०८९

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५८२

१६४५

१८

धुळे

२८४६७

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८६

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४१४

२०५४५

२३

पुणे

४२५६०७

७२०४

२४

पुणे मनपा

३५

६८०४९८

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७५३८

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८८९

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१८

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

४५

१९५८९१७

३३१३३

२९

कोल्हापूर

१६२१५४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७९०

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६४

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५३

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२४

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९११६

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२६

२३४३

३७

जालना

६६३२४

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७२

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८०८

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५७१

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५३

२१३९

४४

बीड

१०९१७९

२८८३

४५

नांदेड

५१९३८

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२६

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९१३

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००८

८३६

५३

वाशिम

४५६२४

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७३६

६३९०

५४

नागपूर

१५०९४९

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४४३

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८५

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७८

७२५

नागपूर एकूण

८९१२२४

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१८२

७८७८१७५

१४७८४५

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी