Covid-19 Maharashtra Report: चिंता वाढली, आज ३५,९५२ नवीन रुग्णांचे निदान, १११ मृत्यू

मुंबई
सुनिल देसले
Updated Mar 25, 2021 | 20:33 IST

Maharashtra Coronavirus updates: आज राज्यात ३५,९५२ नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. राज्यात आज १११ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे.

corona_update
कोरोना अपडेट्स 

मुंबई : महाराष्ट्रात (Maharashtra) आज २०,४४४ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण २२,८३,०३७ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ८७.७८ % एवढे झाले आहे. आज राज्यात ३५,९५२ नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. राज्यात आज १११ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.०७ % एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,८८,७८,७५४ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २६,००,८३३ (१३.७८ टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात १३,६२,८९९ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १३,७७० व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण

राज्यात आज रोजी एकूण २,६२,६८५ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील

अ.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

३८०१४६

३३५०६३

११६२३

९३१

३२५२९

ठाणे

३१७८८३

२८६८०४

५९१८

३१

२५१३०

पालघर

५१९२३

४८८१०

९६५

१०

२१३८

रायगड

७७३२२

७२१७९

१६३५

३५०६

रत्नागिरी

१२७४२

११८७३

४२८

४३९

सिंधुदुर्ग

७०१०

६५०५

१८४

३२१

पुणे

४९४३९३

४३५८५९

८२४५

४९

५०२४०

सातारा

६३२२४

५९०२६

१८७७

२३१२

सांगली

५३१९५

४९९८३

१८१०

१४००

१०

कोल्हापूर

५०८२४

४८५१८

१६८६

६१७

११

सोलापूर

६३५४८

५८०८२

१८८२

५१

३५३३

१२

नाशिक

१५८६१९

१३८२८०

२१६२

१८१७६

१३

अहमदनगर

८७३९९

८०२६४

११८८

५९४६

१४

जळगाव

७९५०३

७१७६७

१५६७

२३

६१४६

१५

नंदूरबार

१५९४९

११५२१

२४९

४१७८

१६

धुळे

२२७५५

१९०३०

३४२

३३८१

१७

औरंगाबाद

७५६५२

५६९०२

१३२५

१४

१७४११

१८

जालना

२०८५९

२००२४

४०१

४३३

१९

बीड

२३८५५

२०३२९

५९७

२९२१

२०

लातूर

३०१९८

२६१६१

७२९

३३०४

२१

परभणी

१२०४२

८८२१

३२५

११

२८८५

२२

हिंगोली

६२७७

४७३६

१००

१४४१

२३

नांदेड

३६४८३

२३४७९

७२६

१२२७२

२४

उस्मानाबाद

१९८५६

१७९७७

५८१

१६

१२८२

२५

अमरावती

४७०८३

४२८५१

६१८

३६१२

२६

अकोला

२६२७६

१९३५०

४२३

६४९९

२७

वाशिम

१४०८७

११८७३

१७८

२०३३

२८

बुलढाणा

२५७१२

२२२४७

२७७

३१८३

२९

यवतमाळ

२६२९५

२१९२८

५२४

३८३९

३०

नागपूर

२१०७१६

१७११३७

३७४२

४२

३५७९५

३१

वर्धा

१९६९१

१७७६३

३५९

५९

१५१०

३२

भंडारा

१६१२६

१४२४१

३१७

१५६७

३३

गोंदिया

१५४६८

१४७३९

१७८

५४५

३४

चंद्रपूर

२७८०४

२५६२०

४३४

१७४८

३५

गडचिरोली

९७७२

९२९५

१०६

३६३

 

इतर राज्ये/ देश

१४६

९४

५०

 

एकूण

२६००८३३

२२८३०३७

५३७९५

१३१६

२६२६८५

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ३५,९५२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २६,००,८३३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील

अ.क्र

जिल्हा महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

५५०५

३८०१४६

१३

११६२३

ठाणे

४४९

४८१४२

१०११

ठाणे मनपा

९८०

७२८९४

१२५४

नवी मुंबई मनपा

७५६

६६७९८

११७५

कल्याण डोंबवली मनपा

१०२७

७८२८९

१०९६

उल्हासनगर मनपा

११६

१३११४

३६५

भिवंडी निजामपूर मनपा

६५

७४८७

३४२

मीरा भाईंदर मनपा

२१०

३११५९

६७५

पालघर

१४०

१८३१४

३२१

१०

वसईविरार मनपा

१९२

३३६०९

६४४

११

रायगड

२१४

४०५००

१००७

१२

पनवेल मनपा

४०८

३६८२२

६२८

 

ठाणे मंडळ एकूण

१००६२

८२७२७४

२५

२०१४१

१३

नाशिक

१०७८

४८४७८

८६०

१४

नाशिक मनपा

२३०४

१०३५४८

११२८

१५

मालेगाव मनपा

४१

६५९३

१७४

१६

अहमदनगर

८५८

५६७२७

७६३

१७

अहमदनगर मनपा

४५५

३०६७२

४२५

१८

धुळे

१९८

११४३५

१९१

१९

धुळे मनपा

१६६

११३२०

१५१

२०

जळगाव

७३४

५८४४१

१२१३

२१

जळगाव मनपा

१२८

२१०६२

३५४

२२

नंदूरबार

५३१

१५९४९

२४९

 

नाशिक मंडळ एकूण

६४९३

३६४२२५

१६

५५०८

२३

पुणे

१३४०

११४७५०

२१९४

२४

पुणे मनपा

३३४०

२५५०४९

१६

४६९०

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१७४७

१२४५९४

१३६१

२६

सोलापूर

३१५

४७३४३

१२४४

२७

सोलापूर मनपा

२८६

१६२०५

६३८

२८

सातारा

३६३

६३२२४

१८७७

 

पुणे मंडळ एकूण

७३९१

६२११६५

२१

१२००४

२९

कोल्हापूर

५५

३५४१४

१२६१

३०

कोल्हापूर मनपा

३८

१५४१०

४२५

३१

सांगली

८९

३४३४३

११७०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५७

१८८५२

६४०

३३

सिंधुदुर्ग

४७

७०१०

१८४

३४

रत्नागिरी

२३

१२७४२

४२८

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

३०९

१२३७७१

४१०८

३५

औरंगाबाद

५२२

२१३७६

३५५

३६

औरंगाबाद मनपा

१३८०

५४२७६

९७०

३७

जालना

३३७

२०८५९

४०१

३८

हिंगोली

३३

६२७७

१००

३९

परभणी

६१७९

१७७

४०

परभणी मनपा

४०२

५८६३

१४८

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

२६८३

११४८३०

२१५१

४१

लातूर

३०५

२४१८०

४८९

४२

लातूर मनपा

२१४

६०१८

२४०

४३

उस्मानाबाद

१७८

१९८५६

५८१

४४

बीड

३४५

२३८५५

५९७

४५

नांदेड

४५३

१३७३५

४०४

४६

नांदेड मनपा

९५८

२२७४८

३२२

 

लातूर मंडळ एकूण

२४५३

११०३९२

२६३३

४७

अकोला

१४२

९७३२

१५३

४८

अकोला मनपा

३२२

१६५४४

२७०

४९

अमरावती

९८

१५९७७

२७०

५०

अमरावती मनपा

१७८

३११०६

३४८

५१

यवतमाळ

३५२

२६२९५

५२४

५२

बुलढाणा

६०२

२५७१२

२७७

५३

वाशिम

३११

१४०८७

१७८

 

अकोला मंडळ एकूण

२००५

१३९४५३

१०

२०२०

५४

नागपूर

१०१४

३२२८१

१०

८६४

५५

नागपूर मनपा

२६५६

१७८४३५

१४

२८७८

५६

वर्धा

३०९

१९६९१

३५९

५७

भंडारा

२४१

१६१२६

३१७

५८

गोंदिया

८६

१५४६८

१७८

५९

चंद्रपूर

१०७

१७२९३

२६१

६०

चंद्रपूर मनपा

१०७

१०५११

१७३

६१

गडचिरोली

३६

९७७२

१०६

 

नागपूर एकूण

४५५६

२९९५७७

२५

५१३६

 

इतर राज्ये /देश

१४६

९४

 

एकूण

३५९५२

२६००८३३

१११

५३७९५

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी