Covid-19 Maharashtra Report: आज ९,८५५ नवीन रुग्णांचे निदान तर ६,५५९ रुग्ण कोरोनामुक्त

मुंबई
सुनिल देसले
Updated Mar 03, 2021 | 20:18 IST

Maharashtra Corona updates: राज्यातील कोरोना बाधितांच्या संख्येत आज मोठी वाढ झाली आहे. तर कोरोनावर मात केलेल्या रुग्णांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. 

corona_update
प्रातिनिधीक फोटो  |  फोटो सौजन्य: PTI

मुंबई : महाराष्ट्रात (Maharashtra) आज ६,५५९ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण २०,४३,३४९ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९३.७७% एवढे झाले आहे. आज राज्यात ९,८५५ नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. राज्यात आज ४२ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.४० % एवढा आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,६५,०९,५०६ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २१,७९,१८५ (१३.२० टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ३,६०,५०० व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३,७०१ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. 

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण

राज्यात आज रोजी एकूण ८२,३४३ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील

अ.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

३२८७४२

३०७७८६

११४८७

८७५

८५९४

ठाणे

२८२४५१

२६७७९३

५८१७

३१

८८१०

पालघर

४९१०३

४७५९३

९३९

१०

५६१

रायगड

७१११५

६८५३९

१६०३

९७१

रत्नागिरी

१२१६०

११५०१

४२२

२३५

सिंधुदुर्ग

६६३५

६२५२

१७७

२०६

पुणे

४१३६२२

३८९०१२

८०७०

४९

१६४९१

सातारा

५९१६५

५५९१७

१८४७

१३९२

सांगली

५१४११

४९१२४

१७९३

४९२

१०

कोल्हापूर

४९८२९

४७७४९

१६८०

३९७

११

सोलापूर

५८२२९

५५३५६

१८४७

४९

९७७

१२

नाशिक

१२९५२६

१२४७७७

२०६७

२६८१

१३

अहमदनगर

७६०६७

७३४८१

११४५

१४४०

१४

जळगाव

६२३४३

५७०४४

१५०६

२०

३७७३

१५

नंदूरबार

१०४५९

९८७९

२२०

३५९

१६

धुळे

१७२९९

१६०७४

३३७

८८६

१७

औरंगाबाद

५३५२१

४९२८४

१२७२

१४

२९५१

१८

जालना

१४७७८

१४०९७

३८४

२९६

१९

बीड

१९३१५

१८१०१

५६७

६४१

२०

लातूर

२५८१८

२४३८४

७११

७१९

२१

परभणी

८६७०

७६६५

२९७

११

६९७

२२

हिंगोली

४८५५

४३८५

१००

३७०

२३

नांदेड

२३६७०

२१९४८

६८९

१०२८

२४

उस्मानाबाद

१८०८१

१७१५९

५६८

१६

३३८

२५

अमरावती

३७९३४

३१५३५

५०१

५८९६

२६

अकोला

१६७४७

१२४४२

३८६

३९१५

२७

वाशिम

९५०८

७८४४

१६६

१४९५

२८

बुलढाणा

१८०३३

१६१५३

२६५

१६१०

२९

यवतमाळ

१८६९०

१६५१०

४८४

१६९२

३०

नागपूर

१५४९१८

१४१२१६

३५३१

३९

१०१३२

३१

वर्धा

१३५९१

१२२९१

३१४

२३

९६३

३२

भंडारा

१४०५८

१३४२३

३१३

३२१

३३

गोंदिया

१४६३६

१४३०३

१७३

१५४

३४

चंद्रपूर

२४९८६

२३९१०

४१४

६६०

३५

गडचिरोली

९०७४

८८२२

९९

१४५

 

इतर राज्ये/ देश

१४६

८९

५५

 

एकूण

२१७९१८५

२०४३३४९

५२२८०

१२१३

८२३४३

 

करोना बाधित रुग्ण 

आज राज्यात ९,८५५ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २१,७९,१८५ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील

अ.क्र

जिल्हा महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

११२१

३२८७४२

११४८७

ठाणे

१०५

४३१९८

९९७

ठाणे मनपा

२४१

६३४४३

१२५३

नवी मुंबई मनपा

१५९

६०२६९

११४४

कल्याण डोंबवली मनपा

२४६

६७७१२

१०५९

उल्हासनगर मनपा

२३

११९६७

३५४

भिवंडी निजामपूर मनपा

६९६५

३४१

मीरा भाईंदर मनपा

६७

२८८९७

६६९

पालघर

१४

१७२७२

३२१

१०

वसईविरार मनपा

५८

३१८३१

६१८

११

रायगड

६२

३८४००

९९३

१२

पनवेल मनपा

१११

३२७१५

६१०

 

ठाणे मंडळ एकूण

२२०९

७३१४११

१९८४६

१३

नाशिक

१४७

३९२६९

८२०

१४

नाशिक मनपा

५९३

८५१५०

१०८२

१५

मालेगाव मनपा

१७

५१०७

१६५

१६

अहमदनगर

१४०

४८९३३

७३५

१७

अहमदनगर मनपा

६९

२७१३४

४१०

१८

धुळे

३०

९०४८

१८७

१९

धुळे मनपा

८८

८२५१

१५०

२०

जळगाव

२३५

४७०८७

११७३

२१

जळगाव मनपा

१९८

१५२५६

३३३

२२

नंदूरबार

१०८

१०४५९

२२०

 

नाशिक मंडळ एकूण

१६२५

२९५६९४

५२७५

२३

पुणे

३७८

९९१२९

२१५७

२४

पुणे मनपा

८५७

२११२५६

४५७९

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

४६१

१०३२३७

१३३४

२६

सोलापूर

७९

४४४०१

१२२२

२७

सोलापूर मनपा

४५

१३८२८

६२५

२८

सातारा

१२९

५९१६५

१८४७

 

पुणे मंडळ एकूण

१९४९

५३१०१६

११७६४

२९

कोल्हापूर

३४

३४९००

१२५९

३०

कोल्हापूर मनपा

१४९२९

४२१

३१

सांगली

१६

३३२५२

११६४

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

१४

१८१५९

६२९

३३

सिंधुदुर्ग

६६३५

१७७

३४

रत्नागिरी

३३

१२१६०

४२२

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

१०६

१२००३५

४०७२

३५

औरंगाबाद

६९

१६१६०

३३४

३६

औरंगाबाद मनपा

४४९

३७३६१

९३८

३७

जालना

४६

१४७७८

३८४

३८

हिंगोली

५६

४८५५

१००

३९

परभणी

२९

४७४८

१६५

४०

परभणी मनपा

२३

३९२२

१३२

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

६७२

८१८२४

२०५३

४१

लातूर

२३

२२०८४

४७७

४२

लातूर मनपा

२८

३७३४

२३४

४३

उस्मानाबाद

३२

१८०८१

५६८

४४

बीड

८३

१९३१५

५६७

४५

नांदेड

३५

९३६५

३९१

४६

नांदेड मनपा

३५

१४३०५

२९८

 

लातूर मंडळ एकूण

२३६

८६८८४

२५३५

४७

अकोला

२०५

६४७०

१४१

४८

अकोला मनपा

२३४

१०२७७

२४५

४९

अमरावती

१७८

१२१५३

२०८

५०

अमरावती मनपा

४८३

२५७८१

२९३

५१

यवतमाळ

२१८

१८६९०

४८४

५२

बुलढाणा

१९७

१८०३३

२६५

५३

वाशिम

१४२

९५०८

१६६

 

अकोला मंडळ एकूण

१६५७

१००९१२

१६

१८०२

५४

नागपूर

२५७

१९९७६

७९५

५५

नागपूर मनपा

९२४

१३४९४२

२७३६

५६

वर्धा

१०६

१३५९१

३१४

५७

भंडारा

२५

१४०५८

३१३

५८

गोंदिया

२५

१४६३६

१७३

५९

चंद्रपूर

२४

१५५०७

२४९

६०

चंद्रपूर मनपा

३०

९४७९

१६५

६१

गडचिरोली

१०

९०७४

९९

 

नागपूर एकूण

१४०१

२३१२६३

४८४४

 

इतर राज्ये /देश

१४६

८९

 

एकूण

९८५५

२१७९१८५

४२

५२२८०

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी