Covid-19 Cases in India 18 April 2022 Maharashtra : गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे शुन्य मृत्यू,  ११ जिल्ह्यांतील शुन्य रुग्ण, २४ तासांत आढळले ५९ रुग्ण

Covid-19 Cases in India in Last 24 Hours Today गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे ५९ रुग्ण आढळले आहेत. तर ७१ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या  ७७ लाख २७ हजार ४४३. गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. राज्यातील ११ जिल्ह्यात कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे.

corona virus
कोरोना  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे ५९ रुग्ण आढळले आहेत
  • तर ७१ रुग्ण बरे झाले आहेत
  • राज्यातील ११ जिल्ह्यात कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे.

Corona virus : मुंबई : गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे ५९ रुग्ण आढळले आहेत. तर ७१ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या  ७७ लाख २७ हजार ४४३. गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. राज्यातील ११ जिल्ह्यात कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे. त्यात सिंधुदुर्ग, जळगाव, नंदूरबार, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद, वाशिम, बुलढाणा, वर्धा आणि भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सध्या राज्यात ६३४ सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण ६३४ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७८७७

१०३७९५८

१९५६२

३५७

ठाणे

७६६७७९

७५४८२१

११९१२

४६

पालघर

१६३६०५

१६०१९४

३४०७

रायगड

२४४३२१

२३९३६७

४९४५

रत्नागिरी

८४४१९

८१८७०

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४९

५५६१७

१५३२

पुणे

१४५३१४४

१४३२४६३

२०५३८

१४३

सातारा

२७८२१३

२७१४९५

६७१३

सांगली

२२७०४८

२२१३८२

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७६

२१४५७१

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४४

२२११६५

५८७६

१२

नाशिक

४७२८२१

४६३९०५

८९१०

१३

अहमदनगर

३७७६३८

३७०३७४

७२४२

२२

१४

जळगाव

१४९५२२

१४६७६१

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७२७

५००५६

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५१२

१७२२२७

४२८४

१८

जालना

६६३२०

६५०९६

१२२४

१९

बीड

१०९१७०

१०६२७५

२८८२

१३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२७

२४८९

२१

परभणी

५८५४६

५७२६९

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६६०

९९९५५

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००९

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१८

१६२३

२६

अकोला

६६१७९

६४७०६

१४७०

२७

वाशिम

४५६१९

४४९७८

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३४

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३७३

५६७१५२

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२०

४४८३१

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२७

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७५

३६२४७

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७५९०४

७७२७४४३

१४७८२७

६३४

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ५९ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७५,९०४ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

३४

१०५७८७७

१९५६२

ठाणे

११८०२७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५३४

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७३४

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१८१

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४५

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३४

१२२७

पालघर

६४६६५

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४०

२१६३

११

रायगड

१३८२९३

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०२८

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

४०

२२३२५८२

३९८२६

१३

नाशिक

१८३७३५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०७६

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०६८

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५७०

१६४५

१८

धुळे

२८४४२

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०८

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१४

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७३२२

२०५४५

२३

पुणे

४२५५३३

७२०३

२४

पुणे मनपा

६८०१८२

९७०८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७४२९

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७७

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१३

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

१४

१९५८४०१

३३१२७

२९

कोल्हापूर

१६२१४६

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३०

१३२६

३१

सांगली

१७४७८५

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६३

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४९

१५३२

३४

रत्नागिरी

८४४१९

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०९२

१५६४७

३५

औरंगाबाद

६८७९३

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१९

२३४३

३७

जालना

६६३२०

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१२

४०

परभणी मनपा

२०८०१

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५४६

७२९८

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१७०

२८८२

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२३

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१८९५

१०२१४

४७

अकोला

२८२८३

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३४

५३

वाशिम

४५६१९

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७२४

६३८८

५४

नागपूर

१५०९४४

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४२९

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२०

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७५

७२५

 

नागपूर एकूण

८९११९८

१४६६९

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

५९

७८७५९०४

१४७८२७

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल १८  एप्रिल २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी