Active Cases Decreased : राज्यात आढळले कोरोनाचे ११३ रुग्ण, ४ रुग्णांचा मृत्यू, अकरा जिल्ह्यांत शुन्य रुग्णसंख्या

गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ११३ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे ४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, त्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा १ लाख ४७ हजार ८२० वर पोहोचला आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनातून १२७ रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख २६ हजार ७९० वर पोहोचली आहे.

corona virus
कोरोना  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ११३ रुग्ण आढळले आहेत.
  • राज्यातील ११ जिल्ह्यांत सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे.
  • गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे ४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे,

Corona Virus : मुंबई : गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ११३ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे ४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, त्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा १ लाख ४७ हजार ८२० वर पोहोचला आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनातून १२७ रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख २६ हजार ७९० वर पोहोचली आहे. राज्यातील ११ जिल्ह्यांत सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे. त्यात सिंधुदुर्ग, जळगाव, नंदूरबार, लातूर, हिंगोली, उस्मानाबाद, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. राज्यात सध्या ७१४ सक्रिय रुग्ण असून सर्वाधिक सक्रिय रुग्णसंख्या मुंबईत आहे, त्याखालोखाल पुण्यात २३७ सक्रिय रुग्णसंख्या असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण ७१४ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७५७२

१०३७७०३

१९५६०

३०९

ठाणे

७६६७२८

७५४७७८

११९१२

३८

पालघर

१६३६०२

१६०१८९

३४०७

रायगड

२४४३११

२३९३६०

४९४५

रत्नागिरी

८४४१६

८१८६६

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४६

५५६१५

१५३१

पुणे

१४५३००६

१४३२२३१

२०५३८

२३७

सातारा

२७८२१०

२७१४८८

६७१३

सांगली

२२७०४६

२२१३७७

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७३

२१४५६५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४२

२२११६१

५८७६

१२

नाशिक

४७२८१६

४६३९०३

८९०८

१३

अहमदनगर

३७७६२३

३७०३४८

७२४२

३३

१४

जळगाव

१४९५१७

१४६७५६

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७२७

५००५४

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५११

१७२२२०

४२८४

१८

जालना

६६३१९

६५०९२

१२२४

१९

बीड

१०९१५५

१०६२६५

२८८२

२०

लातूर

१०४९१६

१०२४२७

२४८९

२१

परभणी

५८५४३

५७२६५

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६५९

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००९

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१३

१६२३

२६

अकोला

६६१७७

६४६९९

१४७०

२७

वाशिम

४५६१८

४४९७६

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३३

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३७१

५६७१४६

९२१४

११

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४१८

४४८३०

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८१९

९७२२७

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७३

३६२४६

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७५३२४

७७२६७९०

१४७८२०

७१४

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ११३ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७५,३२४ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

५२

१०५७५७२

१९५६०

ठाणे

११८०२७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५१६

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७१३

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७६

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४४

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२८

१२२७

पालघर

६४६६५

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३७

२१६३

११

रायगड

१३८२९०

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०२१

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

६६

२२३२२१३

३९८२४

१३

नाशिक

१८३७३३

३८१२

१४

नाशिक मनपा

२७८०७३

४७५१

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०६२

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५६१

१६४५

१८

धुळे

२८४४२

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०३

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१४

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७२९७

२०५४३

२३

पुणे

४२५५०१

७२०३

२४

पुणे मनपा

१०

६८०१२१

९७०८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७३८४

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७५

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१०

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

२३

१९५८२५८

३३१२७

२९

कोल्हापूर

१६२१४४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२९

१३२६

३१

सांगली

१७४७८४

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६२

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४६

१५३१

३४

रत्नागिरी

८४४१६

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०८१

१५६४६

३५

औरंगाबाद

६८७९३

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१८

२३४३

३७

जालना

६६३१९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४२

८१२

४०

परभणी मनपा

२०८०१

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५४१

७२९८

४१

लातूर

७६५२३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१५५

२८८२

४५

नांदेड

५१९३६

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२३

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१८७८

१०२१४

४७

अकोला

२८२८१

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३३

५३

वाशिम

४५६१८

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७२१

६३८७

५४

नागपूर

१५०९४४

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४२७

६११६

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४१८

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७३

७२५

 

नागपूर एकूण

८९११९१

१४६६८

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

११३

७८७५३२४

१४७८२०

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल १२  एप्रिल २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी