Corona Virus : आज राज्यात कोरोनामुळे ४ रुग्णांचा मृत्यू, ८ जिल्ह्यांत सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्य

गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे १३६ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत ४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, त्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा १ लाख ४७ हजार ७९३ वर पोहोचला आहे.

corona virus
कोरोना व्हायरस  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे १३६ रुग्ण आढळले आहेत.
  • गेल्या २४ तासांत ४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
  • राज्यातील ८ जिल्ह्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे.

Corona Virus : गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे १३६ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत ४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, त्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा १ लाख ४७ हजार ७९३ वर पोहोचला आहे. गेल्या २४ तासांत १२८ बरे झाले आहेत. त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख २५ हजार ९१९ वर पोहोचली आहे. सध्या राज्यात ८७० सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यातील ८ जिल्ह्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे. त्यात सांगली, जळगाव, नंदूरबार, हिंगोली, नांदेड, अकोला, यवतमाळ, भंडारा या जिल्ह्यांच्या समावेश आहे. 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण ८७० ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७२६३

१०३७४३४

१९५५९

२७०

ठाणे

७६६६८२

७५४६४१

११९०७

१३४

पालघर

१६३५९५

१६०१८१

३४०७

रायगड

२४४२९८

२३९३४६

४९४५

रत्नागिरी

८४४०८

८१८५९

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४६

५५६१३

१५३०

पुणे

१४५२७९५

१४३२०२३

२०५२१

२५१

सातारा

२७८१९४

२७१४६९

६७१३

१२

सांगली

२२७०३६

२२१३७१

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४६९

२१४५६०

५९०४

११

सोलापूर

२२७०२८

२२११४९

५८७६

१२

नाशिक

४७२८११

४६३८९५

८९०६

१०

१३

अहमदनगर

३७७५९२

३७०२५५

७२४२

९५

१४

जळगाव

१४९५१२

१४६७५१

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१३

४५६५१

९६२

१६

धुळे

५०७२४

५००५१

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५०३

१७२२०५

४२८४

१४

१८

जालना

६६३१६

६५०९१

१२२४

१९

बीड

१०९१४४

१०६२४७

२८८२

१५

२०

लातूर

१०४९१६

१०२४२२

२४८९

२१

परभणी

५८५४१

५७२६४

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६५८

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४७

७३००६

२१३९

२५

अमरावती

१०५९३७

१०४३११

१६२३

२६

अकोला

६६१६८

६४६९८

१४७०

२७

वाशिम

४५६१७

४४९७५

६४१

२८

बुलढाणा

९२००२

९११६५

८३२

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३६०

५६७१३४

९२१४

१२

३१

वर्धा

६५६६९

६४२५८

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४१७

४४८२९

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८१८

९७२२४

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७१

३६२४४

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७४५८२

७७२५९१९

१४७७९३

८७०

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात १३६ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७४,५८२ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

५६

१०५७२६३

१९५५९

ठाणे

११८०१८

२२८६

ठाणे मनपा

१८९५०५

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६६९३

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७४

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२३

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४३

४९२

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२६

१२२७

पालघर

६४६६२

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३३

२१६३

११

रायगड

१३८२८४

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०१४

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

६६

२२३१८३८

३९८१८

१३

नाशिक

१८३७३१

३८११

१४

नाशिक मनपा

२७८०७०

४७५०

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२०

२९७०४२

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५५०

१६४५

१८

धुळे

२८४३९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९००

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१२

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१३

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

२७

१०९७२५२

२०५४१

२३

पुणे

४२५४५६

७१८७

२४

पुणे मनपा

६८००१८

९७०७

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७३२१

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८६२

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६६

१५५६

२८

सातारा

२७८१९४

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

२५

१९५८०१७

३३११०

२९

कोल्हापूर

१६२१४२

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२७

१३२६

३१

सांगली

१७४७७५

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६१

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४६

१५३०

३४

रत्नागिरी

८४४०८

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०५९

१५६४५

३५

औरंगाबाद

६८७८७

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१६

२३४३

३७

जालना

६६३१६

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४२

८१२

४०

परभणी मनपा

२०७९९

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५२८

७२९८

४१

लातूर

७६५२३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४७

२१३९

४४

बीड

१०९१४४

२८८२

४५

नांदेड

५१९३६

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२२

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१८६५

१०२१४

४७

अकोला

२८२८०

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८८८

७९७

४९

अमरावती

५६३०९

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६२८

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००२

८३२

५३

वाशिम

४५६१७

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७०३

६३८६

५४

नागपूर

१५०९४२

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४१८

६११६

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४१७

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३७

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७१

७२५

 

नागपूर एकूण

८९११७६

१४६६८

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

१३६

७८७४५८२

१४७७९३

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल ०५ एप्रिल २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी