Covid19 Omicron cases in Maharashtra 14 January 2022 : महाराष्ट्रात २४ तासांत वाढले ४३ हजार २११ रुग्ण; राज्यात २ लाख ६१ हजार ६५८ कोरोना आणि ७४६ ओमायक्रॉन Active रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jan 15, 2022 | 04:34 IST

Covid19 Omicron cases in Maharashtra Today : महाराष्ट्रात २ लाख ६१ हजार ६५८ कोरोना आणि ७४६ ओमायक्रॉन अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Health Minister Rajesh Tope Informed Covid19 Omicron cases in Maharashtra 14 January 2022
२ लाख ६१ हजार ६५८ कोरोना ७४६ ओमायक्रॉन Active रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात २४ तासांत वाढले ४३ हजार २११ रुग्ण; राज्यात २ लाख ६१ हजार ६५८ कोरोना आणि ७४६ ओमायक्रॉन Active रुग्ण
  • कोरोनामुळे राज्यात १ लाख ४१ हजार ७५६ मृत्यू झाले तसेच ३७३९ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू
  • १९ लाख १० हजार ३६१ होम क्वारंटाइन तर ९२८६ संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये

Health Minister Rajesh Tope Informed Covid19 Omicron cases in Maharashtra 14 January 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात २ लाख ६१ हजार ६५८ कोरोना आणि ७४६ ओमायक्रॉन अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. महाराष्ट्रात मागील २४ तासांमध्ये ४३ हजार २११ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि १९ मृत्यूची नोंद झाली. राज्यातले ३३ हजार ३५६ कोरोना रुग्ण बरे झाले. राज्यात आतापर्यंत आढळलेल्या १६०५ ओमायक्रॉनबाधीत रुग्णांपैकी ८५९ बरे झाले. महाराष्ट्रात झालेल्या ७ कोटी १५ लाख ६४ हजार ७० कोरोना चाचण्यांपैकी ७१ लाख २४ हजार २७८ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्यात आढळलेल्या ७१ लाख २४ हजार २७८ कोरोना रुग्णांपैकी ६७ लाख १७ हजार १२५ बरे झाले. कोरोनामुळे राज्यात १ लाख ४१ हजार ७५६ मृत्यू झाले तसेच ३७३९ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू झाला. राज्यात कोरोना संकटामुळे १९ लाख १० हजार ३६१ होम क्वारंटाइन तर ९२८६ संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत. महाराष्ट्राचा मृत्यूदर १.९८ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट ९.९६ टक्के आणि रिकव्हरी रेट ९४.२८ टक्के आहे.

ओमायक्रॉन रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा /मनपा

आढळलेले एकूण ओमायक्रॉन रुग्ण

मुंबई

६२९*

पुणे मनपा

५२६

पिंपरी चिंचवड

१०७

सांगली

५९

नागपूर

५१

ठाणे मनपा

४८

पुणे ग्रामीण

४४

कोल्हापूर आणि पनवेल

प्रत्येकी १८

सातारा आणि नवी मुंबई

प्रत्येकी १३

१०

उस्मानाबाद

११

अमरावती

कल्याण डोंबिवली

बुलढाणा, वसई विरार आणि अकोला

प्रत्येकी

भिवंडी निजामपूर मनपा

नांदेड, उल्हासनगर, औरंगाबाद , मीरा भाईंदर आणि गोंदिया

प्रत्येकी ३

अहमदनगर, गडचिरोली, लातूर , नंदुरबार, नाशिक आणि सोलापूर

प्रत्येकी २

जालना आणि रायगड

प्रत्येकी १

एकूण

१६०५


जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

९७९२५६

८७५८५५

१६४३५

२६१४

८४३५२

ठाणे

७०९६८०

६३२०४९

११६१७

३५

६५९७९

पालघर

१५३९८३

१४००७९

३३४२

१५

१०५४७

रायगड

२१९७६५

२०११५४

४८३५

१३७६९

रत्नागिरी

८०७६८

७७३०५

२४९८

९६०

सिंधुदुर्ग

५४१०५

५१६३९

१४५०

१५

१००१

पुणे

१२३२६४६

११६८८५०

१९८८५

३५०

४३५६१

सातारा

२५६३९१

२४६९३०

६५०३

३१

२९२७

सांगली

२१२६७५

२०५४२४

५६३५

१६०७

१०

कोल्हापूर

२०९२८३

२०१७३३

५८५३

१६९२

११

सोलापूर

२१३४२०

२०६४७५

५६१७

११३

१२१५

१२

नाशिक

४२५९१५

४०९३२६

८७६४

७८२४

१३

अहमदनगर

३४७१८२

३३६८८२

७१६८

११

३१२१

१४

जळगाव

१४१२०२

१३७२३८

२७१६

३२

१२१६

१५

नंदूरबार

४०४४४

३९१२७

९४८

३६६

१६

धुळे

४६७२८

४५५८१

६५७

११

४७९

१७

औरंगाबाद

१५९१९१

१५२५९७

४२६५

१४

२३१५

१८

जालना

६१३६४

५९६८१

१२१७

४६५

१९

बीड

१०४५५१

१०१४४८

२८४३

२५३

२०

लातूर

९४५४०

९०६५६

२४४८

१४३०

२१

परभणी

५३०३०

५१३४९

१२३६

१९

४२६

२२

हिंगोली

१८६४५

१८१०९

५०८

२७

२३

नांदेड

९२६२५

८८०९७

२६६०

१८६१

२४

उस्मानाबाद

६८९३५

६६१९०

१९९२

११६

६३७

२५

अमरावती

९७०४०

९४७०३

१५९८

७३७

२६

अकोला

६०२१७

५७६०८

१४२८

११७७

२७

वाशिम

४१९४९

४१०९१

६३७

२१८

२८

बुलढाणा

८६०३३

८४८२५

८१२

३९०

२९

यवतमाळ

७६६४२

७४३५९

१८००

४७९

३०

नागपूर

५०४५८७

४८८०८३

९१३०

७१

७३०३

३१

वर्धा

५८१८८

५६०२८

१२१८

१६५

७७७

३२

भंडारा

६०५३६

५९००९

११२४

१०

३९३

३३

गोंदिया

४१३२७

४०१२४

५७१

६२५

३४

चंद्रपूर

९०२४९

८७५९५

१५६६

१०८४

३५

गडचिरोली

३१०४२

२९८९५

६६९

३३

४४५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

एकूण

७१२४२७८

६७१७१२५

१४१७५६

३७३९

२६१६५८


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

११३१७

९७९२५६

१६४३५

ठाणे

८५३

११०९८७

२२३९

ठाणे मनपा

२०५८

१७३९६०

२१२४

नवी मुंबई मनपा

१७४६

१४७५०७

२०१६

कल्याण डोंबवली मनपा

११३३

१६८११९

२८७८

उल्हासनगर मनपा

१७८

२४६१७

६६३

भिवंडी निजामपूर मनपा

६८

१२४०९

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

८०९

७२०८१

१२०८

पालघर

५६४

६००९७

१२३५

१०

वसईविरार मनपा

९८०

९३८८६

२१०७

११

रायगड

९१६

१२६३९०

३३९३

१२

पनवेल मनपा

१४१५

९३३७५

१४४२

ठाणे मंडळ एकूण

२२०३७

२०६२६८४

१५

३६२२९

१३

नाशिक

३९७

१६७५५८

३७६३

१४

नाशिक मनपा

१५१६

२४८०४०

४६६५

१५

मालेगाव मनपा

२६

१०३१७

३३६

१६

अहमदनगर

९३

२७६५५३

५५३२

१७

अहमदनगर मनपा

६७५

७०६२९

१६३६

१८

धुळे

४०

२६४५४

३६३

१९

धुळे मनपा

५५

२०२७४

२९४

२०

जळगाव

१४९

१०७८५१

२०५९

२१

जळगाव मनपा

१३९

३३३५१

६५७

२२

नंदूरबार

९२

४०४४४

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

३१८२

१००१४७१

२०२५३

२३

पुणे

२०२०

३८०६९६

७०५३

२४

पुणे मनपा

५५६१

५६५३५१

९३०३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

२४६६

२८६५९९

३५२९

२६

सोलापूर

२५५

१७९७७८

४१४२

२७

सोलापूर मनपा

१७९

३३६४२

१४७५

२८

सातारा

९४०

२५६३९१

६५०३

पुणे मंडळ एकूण

११४२१

१७०२४५७

३२००५

२९

कोल्हापूर

१६९

१५६२८२

४५४७

३०

कोल्हापूर मनपा

२०१

५३००१

१३०६

३१

सांगली

२३८

१६५४९८

४२८२

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

२३७

४७१७७

१३५३

३३

सिंधुदुर्ग

१९७

५४१०५

१४५०

३४

रत्नागिरी

२२२

८०७६८

२४९८

कोल्हापूर मंडळ एकूण

१२६४

५५६८३१

१५४३६

३५

औरंगाबाद

१७४

६३२७१

१९३६

३६

औरंगाबाद मनपा

४८३

९५९२०

२३२९

३७

जालना

१२९

६१३६४

१२१७

३८

हिंगोली

२३

१८६४५

५०८

३९

परभणी

४७

३४४७२

७९३

४०

परभणी मनपा

५७

१८५५८

४४३

औरंगाबाद मंडळ एकूण

९१३

२९२२३०

७२२६

४१

लातूर

२६७

६९७६१

१८०३

४२

लातूर मनपा

२०५

२४७७९

६४५

४३

उस्मानाबाद

१५१

६८९३५

१९९२

४४

बीड

७२

१०४५५१

२८४३

४५

नांदेड

२१५

४७३२३

१६२६

४६

नांदेड मनपा

३१७

४५३०२

१०३४

लातूर मंडळ एकूण

१२२७

३६०६५१

९९४३

४७

अकोला

५७

२५८८७

६५५

४८

अकोला मनपा

१९६

३४३३०

७७३

४९

अमरावती

३८

५२६९७

९८९

५०

अमरावती मनपा

८२

४४३४३

६०९

५१

यवतमाळ

१०७

७६६४२

१८००

५२

बुलढाणा

९४

८६०३३

८१२

५३

वाशिम

४१

४१९४९

६३७

अकोला मंडळ एकूण

६१५

३६१८८१

६२७५

५४

नागपूर

३००

१३१२०९

३०७५

५५

नागपूर मनपा

१३९८

३७३३७८

६०५५

५६

वर्धा

२०५

५८१८८

१२१८

५७

भंडारा

११४

६०५३६

११२४

५८

गोंदिया

१४९

४१३२७

५७१

५९

चंद्रपूर

१९५

६००६२

१०८८

६०

चंद्रपूर मनपा

६८

३०१८७

४७८

६१

गडचिरोली

१२३

३१०४२

६६९

नागपूर एकूण

२५५२

७८५९२९

१४२७८

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

४३२११

७१२४२७८

१९

१४१७५६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी