Covid19 Stats महाराष्ट्रात १२,४१० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Nov 11, 2021 | 02:03 IST

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 10 November 2021 महाराष्ट्रात सध्या १२ हजार ४१० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. मागील २४ तासांत महाराष्ट्रात १०९४ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि १७ मृत्यूची नोंद झाली, याच कालावधीत राज्यातल्या कोरोना रुग्णांपैकी १९७६ जण बरे झाले.

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 10 November 2021
Covid19 Stats महाराष्ट्रात १२,४१० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • Covid19 Stats महाराष्ट्रात १२,४१० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • महाराष्ट्रात आढळलेल्या ६६ लाख २० हजार ४२३ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ६३ हजार ९३२ जण बरे झाले
  • राज्यात १ लाख ४० हजार ४४७ कोरोना मृत्यूची नोंद

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 10 November 2021 । मुंबईः महाराष्ट्रात सध्या १२ हजार ४१० कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यात झालेल्या ६ कोटी ३५ लाख २२ हजार ५४६ कोरोना चाचण्यांपैकी ६६ लाख २० हजार ४२३ पॉझिटिव्ह आल्या. महाराष्ट्रात आतापर्यंत आढळलेल्या ६६ लाख २० हजार ४२३ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ६३ हजार ९३२ जण बरे झाले. राज्यात १ लाख ४० हजार ४४७ कोरोना मृत्यूची नोंद झाली. तसेच ३६३४ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू झाल्याचे महाराष्ट्र शासन म्हणाले. मागील २४ तासांत महाराष्ट्रात १०९४ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि १७ मृत्यूची नोंद झाली, याच कालावधीत राज्यातल्या कोरोना रुग्णांपैकी १९७६ जण बरे झाले. राज्याचा मृत्यूदर २.१२ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट १०.४२ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.६४ टक्के आहे. कोरोनामुळे राज्यातील १ लाख २९ हजार ७१४ जण होम क्वारंटाइन तर ८७० जण संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

७५९२८६

७३६९४७

१६२८५

२५२२

३५३२

ठाणे

६११४९१

५९८६१६

११५००

३५

१३४०

पालघर

१३८२३४

१३४६८६

३२८९

१४

२४५

रायगड

१९६३३५

१९१२१८

४५५५

५५५

रत्नागिरी

७९०१८

७६४४४

२४८९

८०

सिंधुदुर्ग

५२८६३

५१२४२

१४३९

१५

१६७

पुणे

११५६८०५

११३३८७८

१९६२७

३४९

२९५१

सातारा

२५०६८०

२४४००७

६४४९

३१

१९३

सांगली

२०९८७९

२०३९६४

५६१५

२९१

१०

कोल्हापूर

२०६७३९

२००७७६

५८४७

१११

११

सोलापूर

२१०७३५

२०४७९६

५५५८

११०

२७१

१२

नाशिक

४१११५७

४०२०९९

८६८३

३७४

१३

अहमदनगर

३४०४१४

३३१८१७

७०७८

१५१६

१४

जळगाव

१३९९४९

१३७१९६

२७१४

३२

१५

नंदूरबार

४०००७

३९०५६

९४८

१६

धुळे

४६१७९

४५५१३

६५४

११

१७

औरंगाबाद

१५५४८८

१५०७९८

४२५२

१४

४२४

१८

जालना

६०६३६

५९४०७

१२१०

१८

१९

बीड

१०३८२२

१००९९५

२८१२

२०

लातूर

९२१६८

८९६६८

२४३७

५७

२१

परभणी

५२३९५

५११०४

१२३५

१९

३७

२२

हिंगोली

१८४७७

१७९५९

५०६

११

२३

नांदेड

९०४३३

८७७५५

२६५८

१३

२४

उस्मानाबाद

६७८८२

६५७५१

१९७४

११६

४१

२५

अमरावती

९६२४१

९४६१८

१५९५

२६

२६

अकोला

५८७७९

५७३२५

१४२५

२५

२७

वाशिम

४१६६४

४१०२३

६३७

२८

बुलढाणा

८५५३३

८४७२१

७९८

२९

यवतमाळ

७५९७४

७४१६५

१७९८

३०

नागपूर

४९३६४७

४८४३८६

९१२८

७१

६२

३१

वर्धा

५७३४८

५५९५८

१२१८

१६५

३२

भंडारा

६००८१

५८९४६

११२३

१०

३३

गोंदिया

४०५१९

३९९४१

५६९

३४

चंद्रपूर

८८९७७

८७३८७

१५६२

२४

३५

गडचिरोली

३०४४४

२९७३९

६६९

३३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

एकूण

६६२०४२३

६४६३९३२

१४०४४७

३६३४

१२४१०


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

३३९

७५९२८६

१६२८५

ठाणे

१८

१००६५१

२२०५

ठाणे मनपा

५४

१४४२११

२११६

नवी मुंबई मनपा

४१

१२०८५५

२००२

कल्याण डोंबवली मनपा

३२

१५२८००

२८३०

उल्हासनगर मनपा

२१९८०

६५९

भिवंडी निजामपूर मनपा

११२७७

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

३१

५९७१७

११९९

पालघर

५६३३९

१२३३

१०

वसईविरार मनपा

१९

८१८९५

२०५६

११

रायगड

१९

११८३७३

३१३५

१२

पनवेल मनपा

२१

७७९६२

१४२०

ठाणे मंडळ एकूण

५८२

१७०५३४६

३५६२९

१३

नाशिक

१७

१६३७०३

३७१७

१४

नाशिक मनपा

२१

२३७३०५

४६३०

१५

मालेगाव मनपा

१०१४९

३३६

१६

अहमदनगर

८६

२७१९७९

५४४७

१७

अहमदनगर मनपा

६८४३५

१६३१

१८

धुळे

२६२१५

३६२

१९

धुळे मनपा

१९९६४

२९२

२०

जळगाव

१०७०५६

२०५७

२१

जळगाव मनपा

३२८९३

६५७

२२

नंदूरबार

४०००७

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

१३०

९७७७०६

२००७७

२३

पुणे

१११

३६६२६२

६९२२

२४

पुणे मनपा

८७

५२१५०३

९२०२

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

४३

२६९०४०

३५०३

२६

सोलापूर

२३

१७८०८३

४०९१

२७

सोलापूर मनपा

३२६५२

१४६७

२८

सातारा

२९

२५०६८०

६४४९

पुणे मंडळ एकूण

२९५

१६१८२२०

३१६३४

२९

कोल्हापूर

१५५३०७

४५४२

३०

कोल्हापूर मनपा

५१४३२

१३०५

३१

सांगली

१६४१९१

४२६४

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

४५६८८

१३५१

३३

सिंधुदुर्ग

५२८६३

१४३९

३४

रत्नागिरी

७९०१८

२४८९

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२९

५४८४९९

१५३९०

३५

औरंगाबाद

१०

६२२१८

१९२६

३६

औरंगाबाद मनपा

९३२७०

२३२६

३७

जालना

६०६३६

१२१०

३८

हिंगोली

१८४७७

५०६

३९

परभणी

३४१४६

७९३

४०

परभणी मनपा

१८२४९

४४२

औरंगाबाद मंडळ एकूण

२०

२८६९९६

७२०३

४१

लातूर

६८४६४

१७९७

४२

लातूर मनपा

२३७०४

६४०

४३

उस्मानाबाद

६७८८२

१९७४

४४

बीड

१०३८२२

२८१२

४५

नांदेड

४६५३१

१६२५

४६

नांदेड मनपा

४३९०२

१०३३

लातूर मंडळ एकूण

१२

३५४३०५

९८८१

४७

अकोला

२५५३०

६५५

४८

अकोला मनपा

३३२४९

७७०

४९

अमरावती

५२४८०

९८७

५०

अमरावती मनपा

४३७६१

६०८

५१

यवतमाळ

७५९७४

१७९८

५२

बुलढाणा

८५५३३

७९८

५३

वाशिम

४१६६४

६३७

अकोला मंडळ एकूण

३५८१९१

६२५३

५४

नागपूर

१२९५७६

३०७५

५५

नागपूर मनपा

३६४०७१

६०५३

५६

वर्धा

५७३४८

१२१८

५७

भंडारा

६००८१

११२३

५८

गोंदिया

४०५१९

५६९

५९

चंद्रपूर

५९३७१

१०८६

६०

चंद्रपूर मनपा

२९६०६

४७६

६१

गडचिरोली

३०४४४

६६९

नागपूर एकूण

१७

७७१०१६

१४२६९

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

१०९४

६६२०४२३

१७

१४०४४७

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी