Covid19 Stats महाराष्ट्रात १२,३५२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Nov 12, 2021 | 01:19 IST

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 11 November 2021 महाराष्ट्रात सध्या १२ हजार ३५२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत आढळलेल्या ६६ लाख २१ हजार ४२० कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ६४ हजार ९४८ जण बरे झाले.

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 11 November 2021
Covid19 Stats महाराष्ट्रात १२,३५२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • Covid19 Stats महाराष्ट्रात १२,३५२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • महाराष्ट्र: ६६ लाख २१ हजार ४२० कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ६४ हजार ९४८ जण बरे झाले
  • महाराष्ट्रात ९९७ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि २८ मृत्यूची नोंद झाली, याच कालावधीत राज्यातल्या कोरोना रुग्णांपैकी १०१६ जण बरे झाले

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 11 November 2021 । मुंबईः महाराष्ट्रात सध्या १२ हजार ३५२ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यात झालेल्या ६ कोटी ३६ लाख ३० हजार ६३२ कोरोना चाचण्यांपैकी ६६ लाख २१ हजार ४२० पॉझिटिव्ह आल्या. महाराष्ट्रात आतापर्यंत आढळलेल्या ६६ लाख २१ हजार ४२० कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ६४ हजार ९४८ जण बरे झाले. राज्यात १ लाख ४० हजार ४७५ कोरोना मृत्यूची नोंद झाली. तसेच ३६४५ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू झाल्याचे महाराष्ट्र शासन म्हणाले. मागील २४ तासांत महाराष्ट्रात ९९७ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि २८ मृत्यूची नोंद झाली, याच कालावधीत राज्यातल्या कोरोना रुग्णांपैकी १०१६ जण बरे झाले. राज्याचा मृत्यूदर २.१२ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट १०.४१ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.६४ टक्के आहे. कोरोनामुळे राज्यातील १ लाख १० हजार २६४ जण होम क्वारंटाइन तर ८७६ जण संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

७५९५६२

७३७१२३

१६२८७

२५२५

३६२७

ठाणे

६११६२८

५९८७४६

११५०९

३५

१३३८

पालघर

१३८२५५

१३४६९७

३२८९

१४

२५५

रायगड

१९६३७६

१९१२१८

४५५६

५९५

रत्नागिरी

७९०२१

७६४४४

२४८९

८३

सिंधुदुर्ग

५२८७५

५१२४२

१४३९

१५

१७९

पुणे

११५७०१०

११३४०९७

१९६३०

३४९

२९३४

सातारा

२५०७०५

२४४०२५

६४५३

३१

१९६

सांगली

२०९८८९

२०४०६४

५६१६

२००

१०

कोल्हापूर

२०६७४१

२००७७६

५८४७

११३

११

सोलापूर

२१०७६४

२०४८५१

५५५९

११०

२४४

१२

नाशिक

४१११९७

४०२११२

८६८४

४००

१३

अहमदनगर

३४०५२०

३३२०२२

७०८०

११

१४०७

१४

जळगाव

१३९९५३

१३७२००

२७१४

३२

१५

नंदूरबार

४०००७

३९०५६

९४८

१६

धुळे

४६१७९

४५५१३

६५४

११

१७

औरंगाबाद

१५५५१२

१५०८६५

४२५२

१४

३८१

१८

जालना

६०६४२

५९४०७

१२१०

२४

१९

बीड

१०३८३४

१००९९६

२८१४

१७

२०

लातूर

९२१७२

८९६६८

२४३९

५९

२१

परभणी

५२३९७

५११०९

१२३५

१९

३४

२२

हिंगोली

१८४७७

१७९५९

५०६

११

२३

नांदेड

९०४३४

८७७५५

२६५८

१४

२४

उस्मानाबाद

६७९०२

६५७५१

१९७४

११६

६१

२५

अमरावती

९६२४१

९४६१८

१५९५

२६

२६

अकोला

५८७८०

५७३२७

१४२५

२४

२७

वाशिम

४१६६५

४१०२३

६३७

२८

बुलढाणा

८५५३७

८४७२७

७९८

२९

यवतमाळ

७५९७५

७४१६६

१७९८

३०

नागपूर

४९३६५१

४८४३८६

९१२८

७१

६६

३१

वर्धा

५७३५०

५५९५८

१२१८

१६५

३२

भंडारा

६००८१

५८९४८

११२३

१०

३३

गोंदिया

४०५२०

३९९४२

५६९

३४

चंद्रपूर

८८९८०

८७३८७

१५६२

२७

३५

गडचिरोली

३०४४४

२९७३९

६६९

३३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

एकूण

६६२१४२०

६४६४९४८

१४०४७५

३६४५

१२३५२


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२७६

७५९५६२

१६२८७

ठाणे

२२

१००६७३

२२०६

ठाणे मनपा

२७

१४४२३८

२११६

नवी मुंबई मनपा

३४

१२०८८९

२००३

कल्याण डोंबवली मनपा

२९

१५२८२९

२८३७

उल्हासनगर मनपा

२१९८३

६५९

भिवंडी निजामपूर मनपा

११२८०

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

१९

५९७३६

११९९

पालघर

५६३४३

१२३३

१०

वसईविरार मनपा

१७

८१९१२

२०५६

११

रायगड

११८३८२

३१३६

१२

पनवेल मनपा

३२

७७९९४

१४२०

ठाणे मंडळ एकूण

४७५

१७०५८२१

१२

३५६४१

१३

नाशिक

२१

१६३७२४

३७१८

१४

नाशिक मनपा

१९

२३७३२४

४६३०

१५

मालेगाव मनपा

१०१४९

३३६

१६

अहमदनगर

९८

२७२०७७

५४४९

१७

अहमदनगर मनपा

६८४४३

१६३१

१८

धुळे

२६२१५

३६२

१९

धुळे मनपा

१९९६४

२९२

२०

जळगाव

१०७०५९

२०५७

२१

जळगाव मनपा

३२८९४

६५७

२२

नंदूरबार

४०००७

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

१५०

९७७८५६

२००८०

२३

पुणे

८५

३६६३४७

६९२४

२४

पुणे मनपा

७७

५२१५८०

९२०३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

४३

२६९०८३

३५०३

२६

सोलापूर

२७

१७८११०

४०९२

२७

सोलापूर मनपा

३२६५४

१४६७

२८

सातारा

२५

२५०७०५

६४५३

पुणे मंडळ एकूण

२५९

१६१८४७९

३१६४२

२९

कोल्हापूर

१५५३०७

४५४२

३०

कोल्हापूर मनपा

५१४३४

१३०५

३१

सांगली

१६४१९४

४२६५

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

४५६९५

१३५१

३३

सिंधुदुर्ग

१२

५२८७५

१४३९

३४

रत्नागिरी

७९०२१

२४८९

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२७

५४८५२६

१५३९१

३५

औरंगाबाद

१७

६२२३५

१९२६

३६

औरंगाबाद मनपा

९३२७७

२३२६

३७

जालना

६०६४२

१२१०

३८

हिंगोली

१८४७७

५०६

३९

परभणी

३४१४६

७९३

४०

परभणी मनपा

१८२५१

४४२

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२

२८७०२८

७२०३

४१

लातूर

६८४६५

१७९८

४२

लातूर मनपा

२३७०७

६४१

४३

उस्मानाबाद

२०

६७९०२

१९७४

४४

बीड

१२

१०३८३४

२८१४

४५

नांदेड

४६५३२

१६२५

४६

नांदेड मनपा

४३९०२

१०३३

लातूर मंडळ एकूण

३७

३५४३४२

९८८५

४७

अकोला

२५५३०

६५५

४८

अकोला मनपा

३३२५०

७७०

४९

अमरावती

५२४८०

९८७

५०

अमरावती मनपा

४३७६१

६०८

५१

यवतमाळ

७५९७५

१७९८

५२

बुलढाणा

८५५३७

७९८

५३

वाशिम

४१६६५

६३७

अकोला मंडळ एकूण

३५८१९८

६२५३

५४

नागपूर

१२९५७७

३०७५

५५

नागपूर मनपा

३६४०७४

६०५३

५६

वर्धा

५७३५०

१२१८

५७

भंडारा

६००८१

११२३

५८

गोंदिया

४०५२०

५६९

५९

चंद्रपूर

५९३७४

१०८६

६०

चंद्रपूर मनपा

२९६०६

४७६

६१

गडचिरोली

३०४४४

६६९

नागपूर एकूण

१०

७७१०२६

१४२६९

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

९९७

६६२१४२०

२८

१४०४७५

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी