Covid19 Stats महाराष्ट्रात १०,२४९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Nov 21, 2021 | 01:23 IST

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 20 November 2021 महाराष्ट्रात सध्या १० हजार २४९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत आढळलेल्या ६६ लाख २९ हजार ५७७ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ७४ हजार ९५२ जण बरे झाले.

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 20 November 2021
Covid19 Stats महाराष्ट्रात १०,२४९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • Covid19 Stats महाराष्ट्रात १०,२४९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • ६६ लाख २९ हजार ५७७ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ७४ हजार ९५२ जण बरे झाले
  • मागील २४ तासांत महाराष्ट्रात ८३३ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि १५ मृत्यूची नोंद, २२७१ जण बरे झाले

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 20 November 2021 । मुंबईः महाराष्ट्रात सध्या १० हजार २४९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यात झालेल्या ६ कोटी ४५ लाख ९४ हजार २१० कोरोना चाचण्यांपैकी ६६ लाख २९ हजार ५७७ पॉझिटिव्ह आल्या. महाराष्ट्रात आतापर्यंत आढळलेल्या ६६ लाख २९ हजार ५७७ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ७४ हजार ९५२ जण बरे झाले. राज्यात १ लाख ४० हजार ७२२ कोरोना मृत्यूची नोंद झाली. तसेच ३६५४ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू झाल्याचे महाराष्ट्र शासन म्हणाले. मागील २४ तासांत महाराष्ट्रात ८३३ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि १५ मृत्यूची नोंद झाली, याच कालावधीत राज्यातल्या कोरोना रुग्णांपैकी २२७१ जण बरे झाले. राज्याचा मृत्यूदर २.१२ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट १०.२६ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.६७ टक्के आहे. कोरोनामुळे राज्यातील ९७ हजार ६९३ जण होम क्वारंटाइन तर १००२ जण संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

७६१६४१

७३९४२६

१६३०३

२५३४

३३७८

ठाणे

६१२७९५

५९९९५५

११५५०

३५

१२५५

पालघर

१३८४३७

१३४८६७

३२९२

१४

२६४

रायगड

१९६६१८

१९१६९०

४६२५

२९६

रत्नागिरी

७९०६५

७६५०८

२४९०

६२

सिंधुदुर्ग

५२९२२

५१३४४

१४४१

१५

१२२

पुणे

११५८९६२

११३६७८२

१९६६८

३४९

२१६३

सातारा

२५०९१३

२४४२०५

६४६५

३१

२१२

सांगली

२०९९६६

२०४१८४

५६२०

१५३

१०

कोल्हापूर

२०६७७९

२००७९५

५८४८

१३१

११

सोलापूर

२१०९६७

२०५०३०

५५६५

११०

२६२

१२

नाशिक

४११६४०

४०२४७७

८६९९

४६३

१३

अहमदनगर

३४१२८८

३३३५३०

७०९९

११

६४८

१४

जळगाव

१३९९६७

१३७२१६

२७१४

३२

१५

नंदूरबार

४००१३

३९०५७

९४८

१६

धुळे

४६१८४

४५५१५

६५४

११

१७

औरंगाबाद

१५५७२३

१५११०९

४२५४

१४

३४६

१८

जालना

६०६७९

५९४२९

१२१०

३९

१९

बीड

१०३९२६

१०१०३२

२८१९

६८

२०

लातूर

९२२२९

८९७१८

२४४०

६५

२१

परभणी

५२४२५

५११३२

१२३५

१९

३९

२२

हिंगोली

१८४८०

१७९५९

५०७

१३

२३

नांदेड

९०४६२

८७७८२

२६५८

१५

२४

उस्मानाबाद

६७९६६

६५८३४

१९७९

११६

३७

२५

अमरावती

९६२५२

९४६१८

१५९५

३७

२६

अकोला

५८७८३

५७३४३

१४२६

१०

२७

वाशिम

४१६६६

४१०२५

६३७

२८

बुलढाणा

८५५७७

८४७६०

८०२

२९

यवतमाळ

७५९८२

७४१७५

१७९८

३०

नागपूर

४९३७१३

४८४४२३

९१२८

७१

९१

३१

वर्धा

५७३६१

५५९६६

१२१८

१६५

१२

३२

भंडारा

६००८५

५८९५०

११२३

१०

३३

गोंदिया

४०५२१

३९९४४

५६९

३४

चंद्रपूर

८८९९६

८७३९७

१५६३

३२

३५

गडचिरोली

३०४५०

२९७४४

६६९

३३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

एकूण

६६२९५७७

६४७४९५२

१४०७२२

३६५४

१०२४९


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१८८

७६१६४१

१६३०३

ठाणे

१०

१००८४१

२२१२

ठाणे मनपा

३८

१४४५४९

२१२१

नवी मुंबई मनपा

२४

१२११७९

२००७

कल्याण डोंबवली मनपा

१९

१५३०५८

२८६२

उल्हासनगर मनपा

२२००३

६५९

भिवंडी निजामपूर मनपा

११३०४

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

१४

५९८६१

१२००

पालघर

५६३७७

१२३३

१०

वसईविरार मनपा

१०

८२०६०

२०५९

११

रायगड

११८४७८

३२००

१२

पनवेल मनपा

१२

७८१४०

१४२५

ठाणे मंडळ एकूण

३३६

१७०९४९१

३५७७०

१३

नाशिक

२२

१६३९२२

३७२९

१४

नाशिक मनपा

२९

२३७५६४

४६३४

१५

मालेगाव मनपा

१०१५४

३३६

१६

अहमदनगर

७६

२७२७५६

५४६८

१७

अहमदनगर मनपा

१२

६८५३२

१६३१

१८

धुळे

२६२१७

३६२

१९

धुळे मनपा

१९९६७

२९२

२०

जळगाव

१०७०७२

२०५७

२१

जळगाव मनपा

३२८९५

६५७

२२

नंदूरबार

४००१३

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

१४२

९७९०९२

२०११४

२३

पुणे

१००

३६७१४०

६९४७

२४

पुणे मनपा

८८

५२२३८४

९२१२

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

५१

२६९४३८

३५०९

२६

सोलापूर

१५

१७८२९१

४०९७

२७

सोलापूर मनपा

३२६७६

१४६८

२८

सातारा

१८

२५०९१३

६४६५

पुणे मंडळ एकूण

२७३

१६२०८४२

३१६९८

२९

कोल्हापूर

१५५३३१

४५४३

३०

कोल्हापूर मनपा

५१४४८

१३०५

३१

सांगली

१६४२४५

४२६९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

४५७२१

१३५१

३३

सिंधुदुर्ग

५२९२२

१४४१

३४

रत्नागिरी

७९०६५

२४९०

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२०

५४८७३२

१५३९९

३५

औरंगाबाद

६२३७२

१९२७

३६

औरंगाबाद मनपा

९३३५१

२३२७

३७

जालना

६०६७९

१२१०

३८

हिंगोली

१८४८०

५०७

३९

परभणी

३४१६६

७९३

४०

परभणी मनपा

१८२५९

४४२

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१९

२८७३०७

७२०६

४१

लातूर

६८४९२

१७९८

४२

लातूर मनपा

२३७३७

६४२

४३

उस्मानाबाद

६७९६६

१९७९

४४

बीड

१३

१०३९२६

२८१९

४५

नांदेड

४६५४१

१६२५

४६

नांदेड मनपा

४३९२१

१०३३

लातूर मंडळ एकूण

२४

३५४५८३

९८९६

४७

अकोला

२५५३०

६५५

४८

अकोला मनपा

३३२५३

७७१

४९

अमरावती

५२४८८

९८७

५०

अमरावती मनपा

४३७६४

६०८

५१

यवतमाळ

७५९८२

१७९८

५२

बुलढाणा

८५५७७

८०२

५३

वाशिम

४१६६६

६३७

अकोला मंडळ एकूण

१३

३५८२६०

६२५८

५४

नागपूर

१२९५९१

३०७५

५५

नागपूर मनपा

३६४१२२

६०५३

५६

वर्धा

५७३६१

१२१८

५७

भंडारा

६००८५

११२३

५८

गोंदिया

४०५२१

५६९

५९

चंद्रपूर

५९३७९

१०८७

६०

चंद्रपूर मनपा

२९६१७

४७६

६१

गडचिरोली

३०४५०

६६९

नागपूर एकूण

७७११२६

१४२७०

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

८३३

६६२९५७७

१५

१४०७२२

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी